Årsmøte i FBBs lokallag i nord

26.03.2017
Jon Syver Norbye
Aktuelt

FBB Nord-Hålogaland hadde sitt årsmøte 3. mars, på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Møtet ble holdt i tilknytning til bibelhelg samme sted, med Bengt Birgersson som taler.

Jon Syver Norbye

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Arbeidet er i stor grad konsentrert til Tromsø, der Fjellheim Bibelskole betyr mye som samlingssted. De senere årene har også enkelte bibelhelger i Nord-Troms og Alta vært viktige kontaktpunkter. FBB har 79 medlemmer registrert innenfor lokallaget (bosatt i Troms og Finnmark).

Valget til nytt styre ga følgende utfall: Formann for ett år: Jon Syver Norbye. To styremdlemmer for to år: Vidar Mygland og Jarl Roar Simonsen. To styremdlemmer for ett år: Thor Fremmegård og Pål Are Andersen.  Tre varamedlemmer for ett år: Tor Ivar Larsen, Richard Skollevoll og John-Terje Sørensen.  

Styret vil takke hver enkelt av våre medlemmer som står med oss i bønn og arbeid, for å styrke troskapen mot Guds ord og vår evangelisk lutherske bekjennelse. Utviklingen i Den norske kirke, med Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi for likekjønnede, har også vært drøftet i styret og gir grunn til dyp uro. Vi vil oppmuntre hverandre til fortsatt frimodig tjeneste, idet ”vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus” (2. Kor. 10. 5).