Åndens vitnesbyrd

07.08.2018
Arne Helge Teigen
Aktuell kommentar Åndens vitnesbyrd Urkirken Treenighet GT Den Hellige Ånd

For en tid tilbake leste jeg Matthew W. Bates «The Birth of the Trinity» (2015). Boken er en undersøkelse av hvordan det Nye testamentet og urkirken tolket tekster i Gamle testamentet.

Bates viser at flere tekster, særlig i salmene og profetene, ble tolket som samtaler mellom Gud far og Guds sønn i den treenige Gud. Et eksempel på dette finner han i Hebreerbrevet 10: 5. Her blir utsagnet «Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, men et legeme dannet du for meg» (Salme 40: 7), forstått som en samtale i Gud om at Guds sønn skulle bli menneske og frelser. Et av spørsmålene Bates drøfter er hva slags rolle urkirken tilla Den Hellige Ånd. Han finner ikke at Ånden i særlig grad fremstilles som deltager i den trinitariske samtale. Hvorfor ble han likevel omtalt som den tredje person i Gud? Et av Bates svar er at Den Hellige Ånd ble ansett for å være tilhører og vitne til samtalene mellom Gud far og Guds sønn. Derfor ble Ånden også oppfattet som den personen i Gud som vitner overfor mennesker om det som er sagt og bestemt mellom Gud far og Guds sønn.

I vår tid er det vanlig å tenke om Gud med utgangspunkt i det historiske. Det føres argumentasjon for at Jesus har levd, at han døde på et kors og stod opp fra de døde. Dette er vel og bra. Likevel er det klart at denne måten å tenke på støter mot en grense. Den kan ikke gi innsikt i hva Gud har tenkt med det som har skjedd i historien ved Jesus Kristus. Når apostelen Paulus forklarer hvorfor det er slik, tar han utgangspunkt i en innlysende sannhet. Bare du kjenner dine innerst tanker. Dersom andre skal få del i dem, må du si hva du tenker. Slik er det også med Gud (1. Kor 2. 9ff). Dersom vi skal få innsikt i Guds tanker, må Gud dele dem med oss. Nettopp dette er Den Hellige Ånds oppgave, leser vi i 1. Kor 2: 10. Gud har åpenbart sine tanker ved sin Ånd, «for Ånden ransaker dybdene i Gud».

Ånden så en gang at Guds sønn, Jesus Kristus, gav seg selv som offer på et kors for å sone menneskehetens synder. Da så Ånden dypere inn i Guds hellighet, kjærlighet og smerte enn hva noe menneske kan fatte. Ånden så at frelsen ble fullbyrdet i Gud og gitt evig gyldighet. Ånden så og forstod til bunns, fordi han selv er ett med Gud far og Guds sønn. Det Ånden har sett og hørt er nedfelt i Bibelen. Her åpner Gud sitt hjerte for oss, for at vi skal tro på det som er stadfestet i Gud. Derfor er ikke Bibelen teologi som mennesker har funnet på. Her møter vi Åndens vitnesbyrd og Guds åpenbaring.

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Dagen)