Årsmelding for FBB

07.09.2022
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBBs arrangementer FBB Årsmelding

Aktuelt

Årsmeldingen fra FBB for perioden juli 2021 - juni 2022 enstemmig godkjent under Generalforsamlingen i FBB 05.09.22.

ÅRSMELDING FOR FBB  

for perioden juli 2021 – juni 2022 

 

1. SENTRALSTYRE OG ADMINISTRASJON 

Generalforsamlingen (GF) i FBB ble for andre året på rad holdt digitalt, grunnet pandemien. Tidspunktet var lørdag 28.08. GF fungerte tilfredsstillende med de begrensinger en digital løsning gir. 

Siden GF har sentralstyret bestått av: prest Jan Bygstad, Sotra (formann); pastor Erik A.H. Okkels, Nordkjosbotn (nestformann); kontorfullmektig Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo; sokneprest Mikael P.V. Bruun, Sogndal (2022: menighetsprest i Kristiansand) og prest/forsker Ole Fr. Kullerud, Halden og lektor Richard Skollevoll, Nordkjosbotn. Varamedlemmer i perioden har vært professor Solveig Reindal, Askøy og lektor Sonde Frøyland Svenseid, Sandnes.  

Sentralstyret har i siste periode vært samlet til tre styremøter, derav to digitale, med 50 saksnummer.  

 

AU som har myndighet til å avgjøre hastesaker, kurante saker og forberede saker til sentralstyremøtene har hatt seks digitale møter.  

 

Boe Johannes Hermansen har startet på det 45. året som sekretær/daglig leder i foreningen. Jorunn Hovland Hermansen utfører funksjoner når det gjelder regnskap, medlemskartotek, utsendelse etc.  

 

2. MEDLEMMER 

 

 

b) I ærbødighet og takknemlighet nevner vi de av våre medlemmer som er døde i siste periode: Brynjulf Hoaas, Ytre Enebakk, Anne Marie Mikalsen, Langfjordbotn, Arne Ørstavik, Tjørvåg, Marianne Leine With, Hyggen. Guds fred med deres minne. 

 

3. LOKALLAG OG NETTVERK  

a) Følgende personer har i siste periode vært formenn for våre lokallag: 

FBB Bjørgvin: sjelesørger Øystein Rønhovde  

FBB Østfold: prest phd. Ragnar Andersen 

FBB Nord-Hålogaland: prest Jon Syver Norbye 

FBB Agder: adjunkt Arne Fedeler 

 

Arbeidet i lokallagene betyr mye for fellesskap og identitet. Vi er takknemlig for det trofaste arbeidet som lokallagene nedlegger, gjennom blant annet ulike arrangementer og uttalelser.   

 

b) Vi har kontaktpersoner følgende steder:  

Helgeland: lektor dr. Raymond Lillevik 

Nidaros: prest Torgeir Agøy 

Romsdal og Nordmøre: kretssekr. Erling Neerland 

 

 

4. GENERALFORSAMLING OG LOVER 

 

a) Generalforsamlingen (GF) ble holdt 28.08, i tilknytning til Lutherske fordypningsdager, som også ble holdt digitalt. Under GF ble årsmeldingen og regnskapet for både driften og lærefondet enstemmig godkjent. Jan Bygstad ble gjenvalgt som formann. Erik A.H. Okkels ble gjenvalgt som styremedlem og Richard Skollevoll ble valgt til nytt medlem etter Alf Danbolt som ikke ønsket gjenvalg etter mange år i sentralstyret. Solveig M. Reindal og Sondre Frøyland Svenseid ble hhv. første og andre varamedlem.  

Torgeir Flateby ble ny revisor for driftsregnskapet etter Øyvind Lorentzen som ikke ønsket gjenvalg etter mange år i tjenesten. Per Henrik Gillesvik ble gjenvalgt som revisorer for lærefondet. 

Jarle Blindheim ble gjenvalgt til valgkomiteen. Olaug Torset og Jarl-Roar Simonsen er gjenstående medlemmer. 

 

b) GF i 2022 er også berammet digitalt, til mandag 05.09 kl.18.00.  

 

c) Til årets generalforsamling legger styret fram et nytt forslag om at de som støtter FBBs arbeid, uten at de oppfyller kriteriene for vanlig medlemskap, kan bli støttemedlemmer uten forslagsrett og stemmerett, men kan innvilges talerett i GF. 

 

 

5. ANDRE ARRANGEMENTER 

 

a) Et seminar med foredragene: «Hva er forskjellen på reformert og luthersk?» ved Arne Helge Teigen og «Hva er forskjell på romersk-katolsk og luthersk?» ved Knut Alfsvåg ble holdt på Fjellhaug 25.11, både fysisk og digitalt. De fysiske deltagerne var vesentlig studenter. Kombinasjonen fysisk og digitalt fungerte godt og kan gjerne gjentas. 

 

 

b) En seminarkomite med følgende medlemmer: Knut Alfsvåg, Guðbjörg Hrönn Tyrfingsdóttir, Joachim Grün, Sakarias Ingolfsson og Boe Johannes Hermansen (leder og sekretær), har forberedt og gjennomført en digital seminarrekke over seks kvelder høsten 2021 og våren 2022 med temaer fra Confessio Augustana og Luthersk katekisme: 

  

02.09.2021 - 1. Historisk bakgrunn og CAs fortale. – Knut Alfsvåg. Respondent Eirik-Kornelius Garnes-Lunde 

 

30.09.2021 - 2. Gudsforståelse, treenighetslære og kristologi. CA 1 og 3. Katekismens første trosartikkel. – Svein Rise. Respondent Øivind Refvik  

 

28.10.2021 3. Menneskesyn og frelsesforståelse. CA 2, 4, 18 og 19. Katekismens andre trosartikkel. – Sakarias Ingolfsson. Respondent Guðbjörg Hrönn Tyrfingsdóttir 

 

20.01.2022: 4. Kirken og den kirkelige tjeneste. CA 5, 7-8, 14. Katekismens tredje trosartikkel. – Jan Bygstad. Respondent Sveinung Eriksen 

 

17.02.2022: 5. Sakramentene. CA 9-13. Katekismen om bønn, dåp og nattverd. – Asger Højlund. Respondent Joachim Grün 

 

31.03.2022: 6. Etikk og eskatologi. CA 6, 16-17, 20. Katekismen om budene. – Knut Alfsvåg. Respondent: Emil Simonsen 

  

Foredragene fra seminarene er lagt ut på FBBs nettsted. 

 

c) FBB gjennomførte en konferanse på Fjellhaug 22.-23.04, med følgende tema: 

Hva gjør vi når kirken forlater Skriften? - FBBs forhold til Den norske kirke og lutherdommens stilling i Norge. Konferansen ble lagt opp som en intern konferanse, for FBBs medlemmer og hadde fire sesjoner:   

I Hvordan kan en konfesjonell luthersk kirke i en konfesjonell oppløsningtid møte andre strukturer både på individ og kirkenivå? v/Jan Bygstad 

II Hvilke ideologiske, filosofiske og religiøse trender skaper de største problemer i vårt daglige arbeid – og hvordan kan vi møte dem? v/Knut Alfsvåg 

III Fremtidsperspektiv i bibelsk og kirkehistorisk lys. Hva kan vi hente fra Bibelen og kirkehistorien som kan hjelpe oss i denne tid? v/Rune Imberg 

IV Bare et ordningsspørsmål? v/Alf Danbolt 

En panelsamtale oppsummerte den nyttige konferansen. 

 

d) Seminarkomiteen har planlagt en rekke på tre seminar-torsdager høsten 2022 med innledning, respons og samtale. Tema er: Hva er sammenhengen mellom kristen tro og aktuelle samfunnsproblemer?  

15.09: Hva skal vi tenke om konspirasjonsteorier? v/Bjørn Are Davidsen.  

13.10: Kjønnsforståelse og menneskesyn v/Sakarias Ingolfsson.  

10.11: Sakramentforståelse, naturoppfatning og økologi – en kritikk av naturalismen v/Knut Alfsvåg 

 

e) Med FBB som initiativtager og pådriver vil det bli arrangert en stor felleskirkelig konferanse om kjønn og ideologi 26.-28.01 i Oslo. Temaet er: Menigheten, familien og Pride: Disippelskap i en kjønnsnøytral tid. Arrangør er FBB, Stiftelsen «MorFarBarn» og nettverket «Verdialliansen», i samarbeid med en rekke organisasjoner og kirkesamfunn. Program her:  

www.fbb.nu/artikkel/menigheten-familien-og-pride/ 

 

6. INFORMASJON OG PROFILERING 

 

a) FBBs store ressurs er vårt nettsted: www.fbb.nu. Det er også vårt viktigste redskap i promotering av FBBs arbeid, for informasjon og profilering. Det legges ut aktuelle kommentarer, bokomtaler og en rekke andre nyheter og notiser. Mange lydfiler av taler og foredrag har også blitt lagt ut i løpet av siste periode. Under nettstedet ligger det også flere ressurssider. En egen YouTube-kanal er realisert i siste periode. 

Ansvarlig redaktør for nettstedet er Boe Johannes Hermansen. Tellef A. Granås gjør en stor innsats med å legge ut stoffet på nettsiden.  

  

b) Det har blitt lagt ut svært mange saker på vår facebook-side også dette året. Noen av innleggene har nådd langt. Antall følgere har i løpet av siste året økt fra 408 til 511. Facebook-siden fungerer godt sammen med nettstedet, og genererer trafikk også der. Ansvarlig redaktør er Boe Johannes Hermansen.  

c) Ca hvert kvartal sendes det ut et fellesbrev - med orientering om aktuelle saker - til de av FBBs medlemmer som vi har mailadresse til. Første utsendelse i året sendes i papir til alle medlemmer, på grunn av kontingentkrav.  

d) Torkild Masvie ble av FBBs daglige leder overrakt FBBs bibel- og bekjennelsespris 24.10, etter en gudstjeneste i Messiaskirken. Sak utsendt av KPK og på FBBs nettside. 

e) FBBs daglige leder har på anmodning fra redaktøren av Gideonbladet skrevet en artikkel om FBBs arbeid i Gideonbladet nr. 4/21. 

 

f) Det ligger en liste på vårt nettsted med temaer og foredragsholdere, til bruk i FBB og andre sammenhenger.  

 

g) En rekke hefter og bøker har også siste året blitt solgt gjennom FBBs sekretariat. Nettsiden har oversikt over tilbudene.  

 

 

7. Utgivelser 

 

a) Et prosjekt som vil ta for seg spørsmålet om kirkefellesskap, blant annet i form av en bokutgivelse om temaet, har blitt noe forsinket. Arbeidsgruppen ledes av Richard Skollevoll.  

 

b) Forbønnshefte for ufødt liv under fastetiden, som FBB tidligere har oversatt fra dansk, har fått en ny gjennomgang og den justerte teksten ble lagt på nettet før fasten 2022. I tillegg lagde Kristelig Pressekontor et intervju om saken. 

 

 

8. UTTALELSER 

 

a) Ole Fr. Kullerud spilte inn et muntlig og skriftlig innlegg til høringsmøte om konverteringsterapi i Dep 21.09.21 på vegne av FBB. Senere sendt offentlig uttalelse av 15.10 fra FBB om konverteringsterapi. Den finnes på FBBs nettsted. 

 

b) Uttalelse i abortsaken: «Menneskeverd uten grenser», sendt offentligheten. Uttalelsen har stått i flere aviser og finnes på FBBs nettsted. 

 

c) FBB takket ja til å være med som en av ambassadørene for foreldreoppropet om radikal kjønnsideologi i skoler og barnehager i forbindelse med utsendelse av oppropet i januar 2022. Info ble sendt medlemmene på mail og lagt ut i våre digitale kanaler. 

 

d) FBBs formann har gjennom flere artikler debattert med prof. Svein Aage Christoffersen i VL. 

 

e) FBBs teologiske nemnd har på sentralstyrets anmodning, gitt en uttalelse om endetidsproblematikk. Denne har blitt publisert flere steder, både på nett og i papir, og har skapt noe debatt. Sentralstyret har henvist til heftet «Den hardeste lære i Guds ord» som hjelp til forståelsen av Guds dom og vrede og livets dobbelte utgang. 

 

f) FBBs formann har skrevet en offentlig artikkel om avholdsbevegelsen og den hellige nattverd, som har ført til noen reaksjoner.  

 

g) Vi har bedt to av våre medlemmer om å følge saken om menneskeverd og gi sentralstyret innspill om problemstillinger, aktuelle uttalelser og tjenlige arrangementer.  

 

h) Sendt offentlig uttalelse om reservasjonsrett, folkeskikk og tvang, skrevet av FBBs formann. 

 

i) Drøftet behov for analyse av Dnks organisering/høring om ny kirkeordning. I og med at Dnk egne organer ikke har konkludert mht til forslag, har dette blitt utsatt. 

 

j) Et arbeid med å samle artikler/dokumenter om hvordan Dnk behandler bibeltro prester, er påbegynt.  

 

k) Sendt innspill av 30.06.22 til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om utredning om tredje kjønn mc.  

 

9. KONTAKT/SAMARBEID, REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER 

 

a) På grunn av pandemien ble det årlige møtet i «Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid» (NELK) holdt digitalt 31.01.22. FBB var representert ved Erik A.H. Okkels og og Richard Skollevoll. Det var dessuten representanter fra Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den lutherske kirke i Norge, Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Missionsprovinsen i Sverge, Den evangelisk-lutherske frikirke (Danmark) og Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke (i Norge og Sverige) og Johanneskretsen. NELK er viktig med tanke på arbeidet med enhetsspørsmålet, ut fra tre nedsatte arbeidsgrupper.   

Nåværende møtekomité er: Asbjørn Hjorthaug, Bertil Andersson og Jonatan Ådal med Boe Johannes Hermansen som koordinator. Nye møter i NELK er berammet til 24.10.22 digitalt og 30.01.-01.02.23, på Høgsveen. 

 

b) Erik A.H. Okkels har vært FBBs observatør vedr. Missionsprovinsens virksomhet.  

 

c) FBBs teologiske nemnd består av Knut Alfsvåg (leder), Odd Sverre Hove og Gunnar Johnstad.  

 

d) FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd. Boe Johannes Hermansen representerte FBB under årsmøtet som ble holdt i Oslo 28.04.22. 

 

e) FBB er medlem i Kristelig Studieforbund, en paraplyorganisasjon for kristelig studiearbeid. 

 

f) FBB er medlem i organisasjonen «Verdialliansen – nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier». Erik A. H. Okkels er med i styret og Boe Johannes Hermansen representerte FBB under generalforsamlingen, som ble holdt i Asker 11.06.22. 

 

g) Boe Johannes Hermansen representerte FBB under GF i avisen Dagen 04.05.22, som ble holdt fysisk og digitalt. 

 

h) Erik A. H. Okkels representerte FBB under IKBGs digitale årsmøte. 03.12.21. 

 

 

 

10. LÆREFONDET 

 

a) Sentralstyret, som utgjør styret for lærefondet, forvalter våre fondsmidler gjennom Alfred Berg. Olav Myklebust er fortsatt vår rådgiver. 

 

b) Statuttene for lærefondet ble i styremøtet 21.01.22 justert med følgende punkt: «Lærefondet er tiltenkt norske søkere og norsk virksomhet. Unntaksvis kan andre enn norske søkere tildeles midler fra lærefondet, særlig dersom tildelingen støtter direkte eller indirekte virksomhet som kommer nordmenn og norske tiltak til gode. For øvrig gjelder her samme kriterier som for tildelinger til nordmenn». 

 

c) Vi har drøftet en event. indeksregulering av grunnkapitalen i lærefondet, og har konkludert med at vi ikke gjør noen endringer. Men vi har vedtatt at vi ønsker å styrke fondet økonomisk, og vil arbeide med dette. 

 

d) Lærefondet har etter søknad bevilget kr. 160.000 til AdFontes sin virksomhet for 2022, som tilsvarer beløpet som ble bevilget i 2021.  

 

e) Lærefondet har etter søknad bevilget 1000 euro til en person med støtte til internasjonalt kurs i paleografi. 

 

 

11. ØKONOMI 

 

a) Da medlemskontingenten har stått stille fra 2013, vedtok sentralstyret å øke den i 2022 fra kr. 450 til 500, fra kr. 175 til 250 for ektefelle til medlem og utenlandsboende, og fra kr. 250 til kr. 300 for student, pensjonist og uføretrygdet.  

 

b) Regnskapet for 2021 viser et overskudd på vel 54 tusen kroner, noe som skyldes mindre utgifter til reise, litteraturproduksjon, nettsted, administrasjon, internasjonalt arbeid og møter.  

 

c) Fra studentfondet i 2021 er det bevilget kr. 8000 til en person om støtte til STM-studier ved Forsamlingsfakultetet.  

 

d) Fra studentfondet i 2022 er det bevilget kr. 20.000 i støtte til konferansen Corpus Christi som arrangeres i Göteborg i juli 2022.  

 

 

12. TILBAKE- OG FRAMBLIKK  

 

FBB har gjennom de senere år blitt marginalisert innen Den norske kirke (DnK). Dette har i stadig sterkere grad gjort seg gjeldende, ikke bare i organisatorisk forstand (allerede på 1990-tallet var FBB kirkepolitisk skjøvet ut over sidelinjen), men også tallmessig og læremessig. Tallmessig kom det på 1990-tallet et betydelig antall utmeldinger pga. kvinneprestspørsmålet. Senere har utmeldinger fortsatt med bakgrunn i homofilispørsmålet og den stadig større avstanden mellom det FBB står for og utviklingen i Dnk. Det er i dag ikke synderlig mange prester igjen i aktiv tjeneste innen DnK som offentlig gir uttrykk for kirkens apostoliske lære på en rekke områder. Her dreier det seg ikke bare om skapelsen, skaperordningene og etiske spørsmål knyttet til samlivsetikken, men også frelseslæren og gudsforståelsen. Det fåtall prester som står tilbake, får det stadig vanskeligere. Marginaliseringen av FBB kommer ikke minst til uttrykk i at ledelsen i DnK ignorerer hva FBB bidrar med i det offentlige ordskifte og ikke engang tar seg bryet med å svare på offentlig stilte spørsmål knyttet til prestetjenesten. 

FBBs tilbakegang innen DnK henger først og fremst sammen med et læremessig forfall som har fått sitt tydeligste nedslag i vigselsliturgien for samkjønnede par. Den liturgiske valgfriheten i vigsler er uttrykk for en læremessig pluralismen som er institusjonalisert i og med Kirkemøtets vedtak om at DnK har to likestilte syn i homofilispørsmålet. Læremessig pluralisme er i seg selv er i strid med kirkens vesen som una sancta («én, hellig», Ef 4,4-6). Det er her ikke unaturlig å minne om Reinhold Niebuhrs profetiske ord mer enn 80 år tilbake: Det moderne menneskes religiøsitet vil kunne sammenfattes som troen på «en Gud uten vrede, som lar mennesker uten synd, ved hjelp av en Kristus uten kors, komme inn i en evighet uten dom». Denne type «kristendomsforståelse» ser ut til i økende utstrekning å prege forkynnelsen i DnK. Og hva må en si om en kirke når noe av det som er konstituerende forlates og fornektes? Communio in sacris («fellesskap i hellige ting», m.a.o. sakramentalt fellesskap) med det som er i strid med Guds ord og bekjennelsen, kan vi ikke ha uten å gå på akkord med fundamentale sider ved teologien. 

Året som ligger bak har også kommet til å bli preget av problematikken rundt kvinners prestetjeneste. Etter at avisen Vårt Land hadde en rekke artikler høsten 2020 der kvinnelige prester fortalte om sine frustrasjoner i forbindelse med at de ikke opplevet (full) anerkjennelse for sin tjeneste, vedtok bispemøtet at det ikke lenger vil være aktuelt å ordinere kandidater som reserverer seg mot fullt samarbeid med kvinnelige prester. Med dette var Presteforeningens «kjøreregler» effektivt parkert. Denne markeringen mot det apostoliske synet på embetet har blitt ytterligere tilspisset høsten 2021 og våren 2022: Preses Olav Fykse Tveit gjorde i avisartikkel i Vårt Land i juni 2022 klart at læren om kvinners adgang til prestetjeneste hører til «kirkens fundament», og at ingen som var uenige i kirkens fundament kunne regne med å inneha tjeneste i DnK. 

Opplevelsen av å være «krenket» som mange kvinnelige prester har når deres tjeneste ikke fullt ut bekreftes av mannlige kolleger, går igjen på mange områder. Mange homofile har samme opplevelse. Dette setter Gard Sandaker Nilsen ord på i artikkel i Dagen i aug. 2022. Han hevder der at når den bibelske og apostoliske lære om samliv er gyldig lære i DnK på linje med anerkjennelsen av homofilt samliv på alle nivåer i kirken, har dette til følge at homofile ofte opplever seg krenket av den manglende anerkjennelse fra den «konservative» siden. Sandaker Nielsens artikkel er et klart signal om at det bare vil være et tidsspørsmål før også disse «konservative krenkerne» vil måtte vises bort fra prestetjeneste i DnK. Krenkelseskulturen gjør apostolisk lære og praksis intolerabel.  

Peter Beyerhaus pekte i sin tid på at når liberal teologi trenger inn i kirken, følger prosessen regelmessig følgende stadier: Først krever den bare å få tillatelse til eksistere i kirkens rom. Under påberopelse av «kjærlighet» og toleranse gis den kirkelig legitimitet. Deretter vil den, når tiden er moden, kreve å bli likestilt med kirkens gamle lære. Til sist vil den ta over hegemoniet i kirken, og viser seg da tyrannisk. Det er nøyaktig denne utviklingen vi har fått demonstrert i DnK de senere år: Når den «liberale teologi» får makten i kirken, blir den ekstremt intolerant overfor apostolisk tro og lære. 

Toleranse og dialog er blitt hovedbegrep i den offentlige diskurs og har fått sin kirkelige motsvarighet. Dette henger sammen med postmodernismens relativisering av sannhetsspørsmålet. Pilatus’ skuldertrekk med spørsmålet «Hva er sannhet?» (Joh 18,38) lyder og gjør det vanskelig i mange spørsmål å argumentere for en absolutt sannhet. Grensene mellom sant og falskt, rett og urett viskes ut – eller det hele snus på hodet: Lys blir mørke og mørke blir lys (Jes 5,20). Det paradoksale i situasjonen er at den moderne toleransen blir intolerant. Og det kan se ut til at det som skjer på det kjønnspolitiske området, gradvis blir en trussel for selve demokrati og trosfrihet i Vesten. 

Det er en gammel regel i kirken at «vranglæren samtaler man ikke med, men avviser man.» Når vranglæren krever rett til indrekirkelig dialog på lik linje med apostolisk tro og bekjennelse, innebærer det å gi slik adgang på like vilkår eo ipso (i seg selv) å innvilge den kirkelig legitimitet. Nettopp dette er grøften DnK falt i for nesten 30 år siden da bispemøtets homofiliuttalelse i 1995 ga læren til de tre mindretallsbiskopene (Osberg, Steinholt og Köhn) kirkelig legitimitet. Ved å la være å håndheve det bibelske påbudet om læretukt, var døren åpnet for det som kom. Vrang lære er ifølge Herrens apostel lik en surdeig (Gal 5,9). Får den være «i fred» og ikke renses ut, vil den til sist gjennomsyre alt. Læretukten er derfor en livsnødvendighet om Kristi kirke skal forbli. Kirken dør der vrang lære tar over, Herren drar sin Hellig Ånd bort og lar løgnens ånd overta hegemoniet. Læretukten er for Kristi legeme det immunforsvaret er for kroppen vår.  

Det absurde som nå har vunnet rom i DnK, er at det drives omvendt kirketukt: De som holder fast ved apostolisk lære, drives ut. 

 

Denne utviklingen har fremtvunget at FBB nå er i gang med å gjennomtenke og revurdere sitt forhold til DnK. De fleste av våre offentlige uttalelser er reaktive overfor det som skjer i DnK. Det som har gjort at vi fortsatt har sett det som nødvendig å tale inn i situasjonen i DnK, er at vi ønsker å gi støtte til de – stadig færre – som ønsker å stå for klassisk apostolisk tro og bekjennelse. Dette må vi også fortsatt gjøre. Samtidig er realiteten at en økende andel av FBBs medlemsmasse ikke lenger står i DnK, men tilhører andre lutherske kirker. 

Normalsituasjonen for Kristi kirke har gjennom alle tider vært motbakken. Så også i dag. FBB kan i møte med dette ha to oppgaver som er de viktigste vi bør konsentrere oss om: For det første å styrke den lille rest, for at den kan bli bevart. For det andre å tale inn i det omseggripende frafallet innen dagens kristenhet generelt. 

I denne sammenhengen kan det få økende betydning at konfesjonelle lutherske kirker og organisasjoner i Norden har funnet sammen i de årlige møtene i NELK (Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid). Oppsplittingen i små og isolerte grupperinger på luthersk konfesjonell side, har over tid skapt motløshet hos mange, og det å arbeide i retning av fellesskap, vil kunne bli meget viktig. 

Avgjørende i denne situasjonen er å besinne seg på at vår Herre og Gud er hellig, og at hans kirke er kalt til hellighet. Hellighet setter grenser. Hellighet tåler ikke urett eller usannhet. Det hellige handler i denne sammenhengen ikke bare om moral, men primært om at Guds ord er et hellig ord, og at læren derfor skal holdes hellig. Den sunne læren kan derfor aldri gå på akkord med eller innrømme legitimitet til den falske. Dette går på tvers av den rådende pluralisme- og toleransetenkning, men er avgjørende om kirkens hellighet skal bli bevart. 

 

Takk til alle som gjennom året har gitt oppmuntring, bedt for foreningen og støttet den med gaver. 

 

Vi hilser med ordet i Ef 6,13: «Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» 

 

Sentralstyret i FBB 

 

Jan Bygstad Erik A.H. Okkels Ole Fr. Kullerud 

formann nestformann styremedlem 

 

Richard Skollevoll Mikael P.V. Bruun Marie Lyngmo Unsgaard 

styremedlem styremedlem styremedlem 

 

 

Boe Johannes Hermansen 

daglig leder