Årsmelding for FBB sept. 2012 - sept. 2013

13.09.2013
Boe Johannes Hermansen
Årsmelding

Årsmelding for FBB for perioden september 2012 til september 2013.

1. SENTRALSTYRE, ADMINISTRASJON OG STYRINGSSTRUKTUR

Sentralstyret har siden årsmøte 10.09.12 bestått av: pastor Erik A. H. Okkels, Tromsø (formann); professor, dr. theol Knut Alfsvåg, Stavanger (nestformann); prest/journalist Odd Sverre Hove, Frekhaug; student Erlend Fasmer, Bergen; pastor/rektor Alf Danbolt, Tomter; husmor Maryse Hauge, Ulset. Sistnevnte ba i februar 2013 om å bli løst fra sitt styreverv på grunn av helsen, noe  styret innvilget.

Varamedlemmer i perioden har vært: lektor Astrid Sagnes, Sande i Vestfold og sosionom Marianne Leine With, Hyggen.

Styret følger Carver-modellen, et verktøy for bedre styrearbeid i kirker og organisasjoner. Det innebærer at den operative myndighet og ansvaret er delegert til daglig leder. Styret fokuserer på policy og måloppnåelse. Dette har blant annet den følge at antall styremøter er redusert.  Sentralstyret har i siste periode derfor bare vært samlet til tre styremøter, og behandlet til sammen 57 saker.

Boe Johannes Hermansen har startet på det 36. året som sekretær, nå daglig leder i foreningen. Han har etter eget ønske - på grunn av sin totale arbeidssituasjon - bedt om å gå ned i stilling fra 20 til 10 prosent stilling, noe styret har innvilget.

Jorunn Hovland Hermansen utfører funksjoner når det gjelder regnskap, medlemskartotek, utsendelse etc. Hun får en årlig godtgjørelse for dette arbeidet.

Erlend Fasmer, som redaktør for nettstedet, mottar en godtgjørelse for dette arbeidet på timebasis.  

2. MEDLEMMER

Medlemstallet ligger nå på 498 medlemmer (mot 513 sist årsmeldingsperiode). Medlemmene fordeler seg som følger: Teologer i tjeneste 148 (158), pensjonerte teologer 65 (61), leke 122 (128), pensjonert leke 68 (68), ektefeller 69 (70), studenter 22 (21), samt 4 (7) utenlandsboende.

I ærbødighet og takknemlighet nevner vi de av våre medlemmer som er døde siden sist årsmøte:

Audun Leif Thorsen, Kristiansand; Kirsten Øverby, Oslo og Ivar Agøy, Gjøvik. Guds fred med deres minne.

3. LOKALLAG OG NETTVERK

a) Følgende personer har i siste periode vært formenn for våre lokallag:

FBB-Bjørgvin: prest Jan Bygstad

FBB-Østfold: prest/statsstipendiat, Ph. D. Ragnar Andersen

FBB-Nord-Hålogaland: administrasjonsmedarbeider Richard Skollevoll, Tromsø

Vi gleder oss over at FBB-Bjørgvin, FBB-Nord-Hålogaland og FBB-Østfold arbeider godt og målrettet og betyr mye for arbeidet lokalt og regionalt.  

b) FBB-Agder er, som nevnt i siste årsmelding, igjen i drift. Lokallaget har studiearbeid kombinert med et offentlig møte i sin årssyklus. Sokneprest Terje Bestul er kontaktperson.

c) Harald Kaasa Hammer leder en gruppe på åtte personer som samles månedlig i Vestfold, noe som også gleder oss.

d) Vi har kontaktpersoner følgende steder:

Helgeland: lektor dr. Raymond Lillevik.

Nidaros: prest Torgeir Agøy

Sunnmøre: sokneprest Arne Ørstavik

Romsdal og Nordmøre: kretssekr. Erling Neerland

e) Sentralstyret inviterte til en konferanse med lokallagene i etterkant av sommerstevnet på Sotra. Dette ble en meget nyttig samling, som vil følges opp med en ny konferanse neste år, i etterkant av sommerstevnet.

4. TEOLOGISK NEMND

FBBs teologiske nemnd, med Knut Alfsvåg (leder), Odd Sverre Hove og Gunnar Johnstad som medlemmer har avgitt en uttalelse om Stålsettutvalget, som har vært trykt i flere aviser. Dokumentet finnes også på FBBs hjemmeside.

5. ARRANGEMENT

a) Sentralstyret inviterte til et seminar på Høgskolen, Staffeldtsgt, Oslo 07.-08.09, med tema: ”Guds treenighet - læren som samler og splitter”. Foredragsholdere var Hans Johan Sagrusten, Gunnar Innerdal, Knut Alfsvåg, Arne Redse og Dag Ø. Østereng.

b) Sentralstyret inviterte representanter fra skandinaviske bekjennelsesbevegelser og organisasjoner til et drøftingsmøte i forkant av seminaret 07.-08.09, for å øke kontakt og samarbeid. Dette var et fruktbart møte som blir fulgt opp.

c) Generalforsamlingen (GF) ble holdt 08.09 i Høgskolen, Staffeldtsgate 4, Oslo - i etterkant av ovennevnte seminar. Under GF ble årsmeldingen og regnskapet enstemmig godkjent. Erik A. H. Okkels ble gjenvalgt som formann, mens Knut Alfsvåg og Alf Danbolt ble styremedlemmer. Til varamedlemmer ble Astrid Sagnes og Marianne Leine With valgt.

d) I regi av "Forum for tro og samtid" - et samarbeid mellom Normisjon, Israelsmisjon, Misjonssambandet, Frikirken, DELK og FBB - ble det holdt seminar 13.02 på Litteraturhuset, med tittel: Samvittigheten i klemme. Inge Lønning holdt foredrag med temaet: Samvittighet i klemme - flertallsmakt og samvittighetsfrihet. Ruth Skree gav respons. Kjersti Toppe og Odd Einar Dørum bidro med: Samvittighet i klemme - sett fra en politikers ståsted. Karl Johan Hallaråker hadde temaet: Kristen samvittighet i et pluralistisk samfunn, mens Gunhild Felde fordro om: Samvittighet i klemme - sett fra en leges ståsted. Sistemann ut var Lars J. Danielsen med emnet: Samvittighet i klemme - sett fra en skoleleders ståsted. Seminardagen ble avsluttet med panelsamtale, med Åsmund Aukrust, Gunhild Felde, Inge Lønning og Espen Ottosen, med Svein Granerud som leder av samtalen. Vi opplevde at det var et innholdsmessig godt og utbytterikt seminar, men at vi dessverre ikke nådde ut over våre egne kretser, selv om arrangementet denne gangen var lagt til Litteraturhuset. Foredragene finnes på nettsiden til Forum for tro og samtid: www.forumtroogsamtid.org. Boe Johannes Hermansen er koordinator for disse årlige seminarene.

e) Årets sommerstevne ble for første gang lagt til Vestlandet, nærmere bestemt til Fjell-ly leirsted på Sotra, i tidsrommet fredag 05. – mandag 08.07. Det 22. stevnet hadde følgende tema: ”Intet annet evangelium”. Et åndelig godt stevne med tydelige, dyptpløyende og aktuelle taler, foredrag, bibeltimer og seminar, godt fellesskap, nye og gamle vennskapsbånd, fullt hus og et stort dugnadsarbeid.

Hovedtaler var Daniel Preus, norskættet prest og en av visepresidentene i Missouri-synoden i USA. Han hadde fem taler og foredrag under stevnet: ”Nåden alene”, ”Lov og evangelium – nødvendigheten av en klar skjelning”, ”Intet annet evangelium”, ”Luther forkynner evangeliet” og ”Kampen om evangeliet i lutherske kirker i USA”. Det var første gang vi hadde en engelskspråklig taler under stevnet. Talene ble simulantolket av Inge Andersland.

Bibeltimene sto Jan Bygstad for, med temaene: ”Evangeliet gjennom skriften” og ”Lovløshetens hemmelighet - og evangeliet”. Ellers deltok Thor Henrik With med emnet: ”Evangeliet under angrep”, Knut Alfsvåg holdt to seminar om kristen ekteskapsetikk. Torgeir Bygstad hadde tema fra ”Augustins verk om Guds by” i sine to seminar, mens Odd Sverre Hove hadde emnet: ”Evangeliet og Israel”. Svenn Martinsen bidro med et seminar om ”Liturgi og vekkelse”. Lise Rudvin gav glimt fra misjonsarbeidet i Pakistan, hvor hun har gjort tjeneste i mange år.

Ragnar Andersen og Erik A.H. Okkels var blant talerne under gudstjenestene søndag formiddag, hvor FBB var representert en rekke steder i distriktet.

Inghild Blindheim, Gro Strøm og Jorunn Hovland Hermansen sto for opplegget for barna under stevnet, mens Kjell Andersland ledet familiesamlingene som starten på dagen. Kveldsbønnen ble ledet av Knut Alfsvåg. Fellesskapet rundt måltidene og i pausene betydde også mye for alle aldersgrupper.

Et hyggelig problem var mangel på overnattingskapasitet på Fjell-ly. Men ved at folk bodde hjemme og ved privat overnatting slapp vi å avvise deltagere.

I etterkant av sommerstevnet var det lagt opp til en tur til Telavåg, som ble ledet av Svenn Martinsen.

Stevnekomiteen besto av Astrid Sagnes, Jan Bygstad, Erik A. H. Okkels og FBBs daglige leder. Alle talene finnes under ressurser på FBBs hjemmeside fbb.nu.

f) Styret har ønsket å arrangere en konferanse om ekteskap/vigselspraksis. Flere samarbeidspartnere har svart ja. En del av temaet tas opp under fellesseminaret i regi av Forum for tro og samtid 07.02.14. Vi vil senere ta stilling til en videre oppfølging.

g) Det avholdes seminar i Ryenberget kirke, Oslo 14.09 med tema: Guds folks enhet. Foredragsholdere er Jan Bygstad: Resttanken i GT med henblikk på dagens kirkelige situasjon og Fredrik Sidenvall: Guds folks enhet i mangfoldighetens kirkebilde.

h) Neste års sommerstevne er berammet til Haugetun folkehøyskole, Fredrikstad i tidsrommet fredag 4. - mandag 7. juli.

6. INFORMASJON OG PROFILERING

a) Hvert kvartal sendes det ut et fellesbrev til FBBs medlemmer, med orientering om aktuelle saker, samt giro for innbetaling av kontingent/gave.

b) Det har vært gjort svært mye arbeid med FBBs hjemmesider www.fbb.nu siste år. Aktuelle kommentarer legges ut regelmessig, sammen med andre nyheter og notiser. Lydfiler av taler og foredrag har også blitt lagt ut i stor skala. Dessuten en det foretatt en rekke tekniske forbedringer. Det jobbes samtidig med en større endring og oppdatering. Dette arbeidet nærmer seg sluttførelsen. Nettstedet betyr mye for informasjon og profilering, og besøkstallet øker stadig. Ansv. redaktør er Boe Johannes Hermansen, med Erlend Fasmer som redaktør og tilrettelegger.

c) Fra daglig leder sendes det ut elektroniske brev med nyttig info til medlemmer og andre som ønsker å motta dette. Det er mulig å melde seg på/av gjennom nettstedet.  

d) En rekke hefter, bøker, kassetter og CD-er har også siste året blitt solgt og distribuert gjennom FBBs sekretariat. Nettsiden har oversikt over tilbudene.

e) Kenneth Kiplesund har startet arbeidet med å overføre kassettopptak fra FBB til mp3-filer.

f) FBB vil arbeide for å markere reformasjonsjubileet i 2017, blant annet med bokprosjekter.

7. IDEBANKER

Sentralstyret har vedtatt å lage en idébank for stoff vedr. kriser/katastrofer, noe det er stort behov for. Marianne Leine With leder dette arbeider. Vi forbereder også en idébank for liturgiske spørsmål. Idébankene vil legges på FBBs nettsted.

8. BEKJENNELSESPRIS

FBBs Bibel- og bekjennelsespris for 2013 blir delt ut under årets GF. Tidligere mottagere er Øivind Benestad, Børre Knudsen og Jon Kvalbein.

9. KONTAKT/SAMARBEID, REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER

a) ”Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid” (NELKS) hadde sin årlige samling på Høgsveen 04.-05.02. Her deltok Erik A. H. Okkels og Boe Johannes Hermansen fra FBB.

b) FBBs daglige leder møtte på vegne av foreningen på årsmøtet i Menneskeverd som ble holdt i Oslo 12.04.

c) Erik A. H. Okkels har vært FBBs observatør i Misjonsprovinsens virksomhet, og deltatt på ”Provinskonvent” og etterfølgende prestevielse 13.10, samt ved bispevigslingen i Det evangelisk lutherske stift i Finland 04.05.

d) Olav Myklebust deltok fra FBB på utdelingen av Livsvernprisen, som fant sted i Oslo 04.02.

e) Terje Bestul representerte FBB ved Kirkemøtets åpning i Kristiansand 11.04.13.

f) Sentralstyret har ønske om å følge opp konferansen med våre nordiske samarbeidspartnere høsten 2012, og vil arbeide videre for å få realisert dette.

g) Sentralstyret har vedtatt å samtale med Den nordisk-katolske kirke (NKK) om teologiske spørsmål, og vil arrangere et seminar i Bergen 11.-12.10 om skrift og tradisjon. Knut Alfsvåg er FBBs representant i møtekomiteen.

h) FBB har meldt seg inn i Kristelig Studieforbund, en paraplyorganisasjon for kristelig studiearbeid.

i) FBBs daglige leder deltok i begravelsen til Ivar Agøy 11.01 i Hunn kapell, Gjøvik.

10. LÆREFONDET

a) Odd Sverre Hove er fullmektig for lærefondet, og Olav Myklebust rådgiver/konsulent.

b) Sentralstyret har bevilget kr. 50.000 til AdFontes pastorutdanning for 2013.

11. TILBAKEBLIKK OG FRAMBLIKK

Som det også ble pekt på i fjorårets årsmelding, er ikke FBB lenger en organisasjon med entydig tilknytning til Den norske kirke. Det er fra en side sett en svakhet, ettersom FBB ikke lenger representerer den kirkelige opposisjon innen Den norske kirke med samme entydighet som før. Samtidig er det positivt ved at dette innbyr til alliansebygging utenfor folkekirkens rammer, og i en skandinavisk og internasjonal kontekst. I årene som kommer vil dette antagelig bli enda viktigere, og det er viktig å tenke gjennom hvordan FBB her kan bidra på en konstruktiv måte.

Det som skjer innenfor rammen av Den norske kirke er imidlertid fremdeles viktig for FBB, og i år kanskje viktigere enn på lenge. Ting tyder på at spørsmålet om kirkelig liturgi for samkjønnet vigsel skal opp på neste års Kirkemøte. I så fall vil vi se en slags avslutning på 20 års samlivsdebatt som har splittet og splitter både Den norske kirke og mange andre kirker både i vårt land og internasjonalt. Utredningen “Sammen” som er laget av et Bispemøte-oppnevnt utvalg, ble lagt fram i vår. Her går et flertall inn for liturgi for samkjønnet vigsel, og mindretallets argumentasjon er også på mange punkter vag og uklar. Utredningen er imidlertid blitt utsatt for hard kritikk, og det ikke bare av representanter for FBB; utfallet av denne saken er derfor fremdeles uklart. Biskopene skal denne måneden behandle dette dokumentet, og det er å håpe at både Bispemøtet og Kirkemøtet vil vike tilbake for det brudd med en samlet økumenisk tradisjon som innføringen av en slik liturgi vil være. Også for forståelsen av FBBs forhold til Den norske kirke vil utfallet av denne saken kunne få stor betydning.

Utfordringen fra en alternativ samlivsetikk har imidlertid ikke bare vært negativ; den har også skapt samhold og nye møtepunkter mellom dem som fastholder en bibelsk og økumenisk ekteskaps- og samlivsetikk. FBB har invitert bredt til et ekumenisk seminar om dette temaet og fått ja fra ulike kirkelige sammenhenger. I første omgang blir dette temaet ført videre i et seminar februar 2014 i regi av Forum for tro og samtid, hvor FBB spiller en sentral rolle. I oktober 2013 blir det arrangert en konferanse i regi av Evangelisk luthersk nettverk som også fokuserer på bibelsk samlivsetikk i den aktuelle situasjon. Ett annet konkret resultat av nye møtepunkter er at FBB har tatt et initiativ til samtaler om spørsmål av felles interesse mellom FBB og Den nordisk katolske kirke (NKK). Etter sammenbruddet av SKG-fellesskapet på 90-tallet har det bare vært privat kontakt mellom FBB og NKK. Likevel er det et felles inntrykk av at det er så mange spørsmål både av felles interesse og delvis også med sammenfallende synspunkter at samtaler med sikte på å avklare både hvor vi står sammen og hvor veiene skilles kan være av betydning. Samtalen finner sted i oktober, så det gjenstår å se hva som kommer ut av dette initiativet. Et ytterligere initiativ er den skandinaviske konferansen med våre søsterbevegelser og beslektede bevegelser som ble holdt i Oslo i fjor. Ut fra den gode erfaring og de positive tilbakemeldingene vil FBB invitere til en oppfølgingskonferanse neste år. FBB inviterte hovedtaleren til årets sommerstevne fra Missourisynoden i USA, noe som også viser viktigheten av nettverksbygging. Videre har vi økonomisk støttet deltagelse av FBB-medlemmer i seminar arrangert av lutheranere i USA.

FBB ønsker imidlertid ikke bare å være et forum for teologisk samtale og debatt; det skal også tjene til oppbyggelse og gi hjelp til menneskers åndelige behov. Styret har inntrykk av at særlig sommerstevnet, men også mye av arbeidet i lokallagene svarer godt til denne målsettingen. Vi er glad for det store arbeidet som nedlegges lokalt og regionalt. Det er viktig å samtale om hvordan denne siden av arbeidet kan styrkes ytterligere, slik at FBB kan tjene til å vekke og styrke troen både hos medlemmene og i de kirker vi gjennom vårt arbeid kommer i kontakt med. I den sammenheng er det også vår visjon å utbygge FBBs hjemmeside, blant annet som en ressursbank på flere områder.

Til sist: Takk til alle som gjennom året har gitt oppmuntring, bedt for foreningen og støttet den med gaver.

”..vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren”. (1Kor 15,58)

 

Tromsø/Råde 11.09.13

For sentralstyret i FBB

Erik A. H. Okkels
formann

Boe Johannes Hermansen
daglig leder