ARVEGODS – GIV VISDOM VIDERE

25.06.2021
Helge Unneland
Bokomtale Prest Salmer Liv Lidelse Tro og liv Tro Frihet

Bokanmeldelse

Arvegods - Giv visdom videre, Preben Kok

Den danske presten Preben Kok (f.1948) er forfatter av boka «Arvegods – giv visdom videre», utgitt på Gyldendal i Danmark. At boka er skrevet på dansk bør ikke være noen hindring for leseopplevelsen. For meg har boka vært givende, av flere grunner! Forfatteren er pensjonert sokneprest etter å ha hatt tjeneste i landsbyen Engum på Jylland i fire årtier. Siden 1986 har han også vært sykehusprest på Vejle sykehus. Det er erfaringer fra et langt presteliv han deler i boken som på en måte kan ligne litt på en av de mange «selvhjelpsbøker» som finnes på markedet, bare med en klar kristen forankring. Det er befriende at forfatteren i så stor grad baserer sin kunnskap på «levd liv», både fra sitt eget og andres. Det er ikke teori fra forskning i «akademia» som videreformidles, men det vi i ulike profesjonsutdanninger ville kalt «praksis-nær» kunnskap. Og både prestetjenesten i menighet og på sykehus er jo nettopp et møte med mennesker i ulike livssituasjoner. Slik sett er boka lett å kritisere for den som leter etter teori som skal underbygge standpunkt. Preben Kok tar utgangspunkt i sin egen oppvekst og reflekterer over den ballast han fikk med seg i livet, med et sideblikk til de verdier som er toneangivende for de siste generasjoner. Han har også holdt en rekke seminarer for sykehusansatte og er en skattet foredragsholder og har nok fanget opp mye av livsutfordringene i dag - i møte med mennesker der - og i sjelesorg. Årstallet 1968 er et tidsskille som forfatteren stadig vender tilbake til som et paradigmeskifte. Som et symbol for store endringer i vestens tenkemåte står det sikkert sterkt, uten at det utlegges i nevneverdig grad. Det som skjedde slik forfatteren ser det - var at en begynte å utviske det «grensesettende» og vektla det «grensesprengende». Utviklingen har skapt feilslåtte normer for menneskelivet med en tendens til mindre realisme og mere stress. Boka inneholder mange konkretiseringer på hvordan mennesker i dag ikke ser motgang, lidelse eller aldring som en del av det normale livet; og viser at det er hardt å leve livet – uten Gud.

Hva er så arvegodset som gav ham visdom? For han var skolens morgensang under oppveksten i 50-årene et skattkammer. Salmene av Grundtvig og andre - var et skattkammer og hjelp til livstolkning. Det samme var det han kaller «ledsager-historier». Det er alt fra Herrens bønn «Fadervår», sentrale bibelhistorier og navngitte folkeeventyr.

Boka har tolv kapitel med overskrifter som «Det feilbarlige menneske», «Kaos som grunnvilkår», «Den dybeste frihet», «Visdom gjennom lidelse», «Skyd på Gud», «Tro på oppstandelse». Det vil føre for langt å nevne dem alle. Boka «traff meg» fordi jeg selv er blitt pensjonist og bokas tittel aktualiserer hva jeg selv vil gi videre til mine barnebarn. Boka er til inspirasjon nettopp til å «tenke stort» om den rolle den godt voksne del av befolkningen fortsatt har. Ifølge SSB er det 850.000 mennesker i vårt land over 67 år. Mange ser nok med bekymring på dagens utviklingstrekk. Denne boka gir frimodighet til å «gi videre det viktigste», som også handler om hvordan vi selv lever og prioriterer. Boka har som bakteppe dansk folkekirke-virkelighet, men det er absolutt synspunkter som har overføringsverdi til vårt eget land. Så er det tankevekkende at det er det store sekulære forlaget Gyldendal gir ut boka i Danmark. Kunne en pensjonert prest og «almen-praktiker» her hjemme skrevet en bok med samme tittel og tema og fått den utgitt på Gyldendal? Eller bør Preben Kok oversettes?

Anmeldt av Helge Unneland

Preben Kok: Arvegods - Giv visdom videre (221 sider)

Gyldendal (Danmark)

ISBN 9788702308587