- Barna er modell

12.07.2011
Aktuelt Barn Trosopplæring Forkynnelse

Barna er modell når det gjelder kristen tro.

- Det er ikke de voksne, men barna som er modell når det gjelder kristen tro. Det var pastor Alf Danbolt som understreket dette i sitt foredrag om trosopplæring i regi av For Bibel og Bekjennelse (FBB) avdeling Østfold.

Danbolt, som er tidligere generalsekretær i Norsk Søndagsskoleforbund, poengterte at Jesus løftet frem barnets umiddelbare reservasjonsløse tillit som forbilde.

- Det er derfor ikke slik at man først som voksen kan bli en kristen.  

Han påpekte at kirkelæren er Jesus Kristus, altså en person og ikke teoretiske læresetninger. 
- Det er snakk om å lære en person å kjenne, lære å leve i fellesskap med den levende Gud og hans folk. På den andre siden er det klart at det å bli kjent med noen, innebærer å lære hvordan denne personen er. Og det å lære og fungere i en familie, innebærer å lære de normer og ordninger som denne familien fungerer etter. 

Danbolt viste til Bibelens tankegang hvor kunnskap og kjennskap er tett sammenvevet.

- Dette får selvsagt følger for formidlingen av kirkens troslære.

Barnas stilling

Han fremholdt at helt fra Guds folks aller første tid, har barna ikke bare vært regnet med - de har vært særskilt nevnt.

- Det er ikke bare fordi barna representerer neste generasjon at de er viktige, men fordi de på en særskilt måte er en kanal for Guds velsignelse som de barn de er her og nå.

Danbolt viste til bibelsk tid hvor undervisningen for barna skjedde på den måten som vi i religionspedagogikken nå kaller for totalformidling.

- Ukes- og årssyklusen minnet israelittene om Gud og israelsfolkets forhold til Ham slik kirkeåret hjelper oss. 

Årssyklus

- Hver uke brakte sabbaten dem hvile fra arbeidet og tid til å samles for fellesskap og tilbedelse. Sabbaten minnet dem om Gud som skaper, og som en levende Gud med omsorg for sine skapninger. Jevnlige fester minnet dem om avgjørende hendelser i frelseshistorien.

Foredragsholderen påpekte at barna deltok aktivt f.eks. i påskefesten hvor de skulle spørre, og ta del i påskemåltidet som var spekket med symbolikk. Løvhyttefesten med bygging av løvhytter minnet både barn og voksne om hvordan forfedrene bodde på veien til det lovede land. 

- Den endeløse repeterende syklus av sabbater og fester formet det israelittiske samfunn ved å styrke deres identitet som Guds utvalgte folk, og Guds identitet som skaper og forløser. 

Spørsmål viktige

Danbolt fortalte at reformatoren Martin Luther kopierte pedagogikken med spørsmål og svar i sin katekisme.

Det er naturlig å spørre hva vi gjør som kirke, skole og familie for å gi barna anledning til å stille viktige spørsmål. For det er når de selv spør, at de er mest mottakelige.

Danbolt slo fast at det ikke er mulig å tenke seg formidling av kunnskap om Jesus løsrevet fra kjennskap til ham. 

- En slik oppsplitting vil faktisk endre kunnskapens innhold og Jesus gjøres til noe annet enn han er på denne måten.  

Trosbekjennelsen

- Trosbekjennelsen kan derfor per definisjon ikke formidles som tre teoretiske læresetninger uten i praksis å forandre deres innhold. Det handler ikke om kunnskap alene, men om kjennskap som gir kunnskap til Faderen, Sønnen og Ånden. 

- Man kan lære Fadervår utenat, men hva så? spurte Danbolt, og svarte:

Fadervår er en bønn, ikke et dikt.

- På samme måte er det med budene. En kan lære dem utenat, men hva så? De er Guds vilje for oss mennesker, ikke etiske læresetninger.

Skolen

Danbolt slo fast at KRL-faget og dets etterfølgere er en underminering av den kristne tro. 

- Det er umulig å formidle kirkens troslære på en slik måte. Den kan ikke sidestilles med andre, da fornektes dens egenart. Den kan egentlig bare fullt ut formidles i bruk, og også bare mottas i bruk. Da er den ikke lenger abstrakt, men levende konkret, slik at også mindre barn kan gripe den, sa pastor Alf Danbolt i sitt foredrag, som ble holdt i Missingmyra bedehus i Råde.

 

Alf Danbolt holdt foredrag om trosopplæring for barn i menigheten, i Missingmyra bedehus.

FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN