Bergprekenen 8

08.06.2013
Ragnar Andersen
Bibeltime Bergprekenen

Denne bibeltimen er den åttende bibeltimen i en rekke på åtte bibeltimer om bergprekenen.

...Andersen Berprekenen 8...

Bergprekenen av Carl Heinrich Bloch [Public domain], via Wikimedia Commons.