BM 028/08 Kirkelig tilsyn

01.01.2016
Bispemøtet
Carissimi

Vedtaket i Kirkemøtet 2007 om tilsetting av personer som lever i homofilt partnerskap har gitt flere utfordringer. Enkelte i kirken føler uro overfor situasjonen og gir uttrykk for dette.

En gruppe prester som står bak oppropet ”For enhetens skyld” (Carissimi-gruppen) henvendte seg høsten 2007 til Bispemøtet med ønske om et møte. Henvendelsen ble behandlet i BM/AU sak 29/07 og i BM sak 03/08. På denne bakgrunn hadde BM/AU, samt biskop Ole D. Hagesæther, et møte med initiativtakerne til oppropet mandag 11. februar 2008.

Carissimi-gruppen ber om at kirken utreder en permanent alternativ tilsynsordning. Samtidig ønsker de en kortsiktig avtale med Bispemøtet, konkretisert i fire punkter: 1) Ved visitas tas biskopen imot som tilsynsmann av presten, 2) Presten har rett til å avstå fra å opptre i ornat og gjøre tjeneste i gudstjeneste hvor biskopen gjør tjeneste.  3) Presten har rett til å avstå fra å delta i nattverden som biskopen forretter.  4) Det etableres en interimsordning med en tilsynsmann som kan fungere som støttespiller/tredjeperson. 

Bispemøtet behandlet saken våren 2008, jf protokoll til sak BM 13/08. Bispemøtet slo fast at ”tilsynsfunksjonen i vår kirke er lagt til de 11 regionale, tjenestegjørende biskopene og ivaretas av disse”.

Det ble samtidig nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av biskop Helga H. Byfuglien, leder, domprost Olav Dag Hauge og prost Terje Fonk, til å gjennomgå saken og tidligere vedtak som en forberedelse til høstens bispemøte. 

Arbeidsgruppens betenkning ble lagt til grunn for Bispemøtets behandling av saken.  

Vedtak: 

Vedtaket i Kirkemøtet 2007 om tilsetting av personer som lever i homofilt partnerskap har gitt nye utfordringer. Det finnes en uro i kirken som får ulike uttrykk.

Bispemøtet tar på alvor at enkelte prester og andre vigslede medarbeidere finner det vanskelig å stå under tilsyn av biskop som har åpnet for at homofile i partnerskap kan gjøre tjeneste i vigslede stillinger. Bispemøtet vil gi uttrykk for vilje til å imøtekomme disse så langt som mulig innenfor gjeldende kirkerettslige rammer. Løsningen må avklares lokalt mellom biskop og medarbeider. 

Ett element i en lokal løsning kan være at biskopen utpeker en prost til å stå i en særskilt rådgivnings- og veiledningsrelasjon til angjeldende medarbeider når det anses tjenlig. Biskopene vil kollegialt støtte hverandre i de løsninger som velges. 

Bispemøtet fastholder at tilsynsansvaret i vår kirke er lagt til de elleve, regionale tjenestegjørende biskopene, og at alle prester og kirkelig tilsatte står under tilsyn av sin respektive biskop.