Brev til kirkene

01.05.2019
Flere kirker
Bibelen Samarbeid Økumenikk Bibelsyn Treenighet Sannhet Lydighet Ekteskap Samliv Frelse Misjon Guds vilje Kirker Lutherdom

Bishoftu, Etiopia, 31. oktober 2018

Kirke

The global confessional and Missional Lutheran forum ble stiftet i Dallas i 2015, og møttes 4 – 6 september 2018 til et møte i Bishoftu i Etiopia. I dette møtet ble det utarbeidet et brev til den verdensvide lutherske kirke, omtalt som Bishoftu, Brev til kirkene. Dette brevet er:

1. – et kall til trofasthet mot den treenige Gud – Far, Sønnen og Den hellige ånd;

2. – et kall til forpliktelse mot hans ord som er troverdig og sant;

3. – et kall til lydighet mot Jesus Kristus.

Sammen bekrefter vi at Jesus er den eneste sanne frelser. På korset gav han sitt liv for menneskeheten, og han ble oppreist fra døden for å gi håp og løfte om et nytt liv til alle som tror på ham.

Vi tror at Den hellige skrift er det inspirerte og autoritative Guds ord. Sammen med kirken gjennom alle århundrer bekjenner vi de økumeniske trosbekjennelser. Som evangeliske lutheranere slutter vi oss til de lutherske bekjennelsesskrifter, med hovedvekt på den Augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

Vår hensikt med dette brevet fra Bishoftu er at det skal tjene som et sammendrag og klargjøring av vår lære basert på bibel og bekjennelse. Samtidig kaller og inviterer vi lutheranere over hele verden til å bekjenne, angre, bli fornyet, bli forandret, og på nytt la Guds ord komme i sentrum. Med det resultat at vi sammen kan være et vitne i verden, og bringe andre til tro på Jesus Kristus som Herre og frelser. Dette brevet er også vårt svar på noen læreavvik som i vår tid har oppstått rundt og innenfor enkelte kirker som tilhører den lutherske konfesjon.

Tro på Gud

Vi tror på én Gud, evig og uforanderlig, levende og personlig. I samsvar med den nikenske trosbekjennelse er den sanne og trofaste Gud åpenbart som Far, Sønn og Hellig Ånd, én Gud i tre personer.

Gud er ikke et resultat av menneskers tanker om det guddommelige. Guds eksistens er forut for, og overgår all menneskelig forestillingsevne. I pakt med Bibelen og den kristne tradisjon erklærer vi at Gud har åpenbart seg som Far, Sønn og Hellig ånd. Kjernen i kirkens tjeneste er derfor en enkel tillit til, og tro på denne levende Gud. I Den hellige skrift er Gud åpenbart som den ene og autonome skaper av himmel og jord. Den gudskapte orden former og gir grunnlag for alle sider av liv, samfunn og kultur. Det er arbeidet og viljen til Gud, skaperen, som kirken proklamerer, og den må derfor stå imot enhver form for vranglære mot Skaperen, skapelsen og den skapte orden. For eksempel:

1. Kirken er imot forurensning og nedbryting av miljøet som Guds gode skaperverk.

2. Der hvor sekulær filosofi fornekter det unike menneskeverdet fastholder kirken at mennesket, i motsetning til dyrene, er skapt i Guds bilde og etter hans lignelse (1. Mos 1:26-27).

3. Kirken motsetter seg rasisme og dens falske lære om rasers ulikhet

4. Kirken tilbakeviser enhver ideologi eller forestilling som angriper den guddommelige ordning som ligger i skapelsen av mann og kvinne, som «til mann og kvinne skapte han dem» (1. Mos 1:27b)

5. Kirken stadfester og forfekter ekteskapet som en skaperordning. (1. Mos 1:27-28; 2:21-25).

6. I Skaperens navn tar kirken tydelig avstand fra abort, i det den bekjenner at det er Gud som har vevd oss i vår mors liv. Ethvert menneske er underfullt laget, og har mottatt livspust fra den levende Gud (Salme 139).

7. Fordi det er Gud som er Herre over liv og død, er kirken motstander av aktiv dødshjelp og ethvert forsøk på å forkorte eller avslutte menneskelivet på unaturlig måte.

Når vi, på grunn av synd, avviker fra eller forvrenger den gudskapte orden, blir vår eksistens brakt i uorden, påfølgende kaos, samfunn blir ødelagt og Guds barn kan bli ledet til usunne, skadelige og selvødeleggende levemåter, relasjoner og oppfatninger.

Tro på Gud som taler til oss

Gjennom historien og skaperordningen gir Gud et begrenset vitnesbyrd om seg selv. I Bibelen taler Gud til oss i klare og forståelige ord – med Jesus Kristus som klimakset, som sentrum. Derfor er Bibelen Guds åpenbarte ord og vilje, ved hans profeter og apostler. Den er den eneste pålitelige og avgjørende autoritet for kristen tro, lære og etikk.

Dette innebærer at Bibelen ikke bare inneholder Guds ord, men er det innblåste Guds ord.

«Den hellige skrift blir den eneste dommer, regel og rettesnor som alle læresetninger skal og må prøves og bedømmes etter – som den eneste prøvestein på om de er gode eller onde, rette eller urette» (Konkordieformelen: Epitome). Med fokus på Jesus Kristus taler Gud både pålitelig og troverdig til oss. Vi kjenner ingen annen Kristus enn Bibelens Kristus, og vi avviser enhver påstått «sannhet» som står i motsetning til Bibelens tro, lære og etikk.

Tro på Jesus Kristus

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, den andre person i treenigheten som er Guds Sønn og ett med Gud. «I tidens fylde» ble han menneske, født av jomfru Maria. Han døde blant oss, i solidaritet med oss, og i vårt sted. Ved hans død på korset frigjør han oss. Han sto kroppslig opp fra graven og steg opp til himmelen hvor han sitter ved Fars høyre hånd som universets Herre. Han vil komme tilbake som frelser og dommer. Jesus er det eneste håp om frelse og evig liv for oss og for verden.

På noen måter står det bibelske budskap om Jesus Kristus i motsetning til menneskelig erfaring og alle andre livssyn. Kravet om å tilpasse det bibelske budskap til moderne oppfatninger og retninger er å avvise Jesus Kristus selv, hans person og hans verk. Jesus var mer enn et menneske som elsket Gud og sin neste på en unik måte. Det var ikke bare det at han viste hvem og hvordan Gud er, han var og er fullt ut Gud samtidig som han er fullt ut menneske.

Tro på Den hellige ånd

Vi tror på Den hellige ånd som kaller oss til anger og tro på Jesus Kristus. Gjennom nådemidlene, forkynnelsen av Ordet og forvaltningen av sakramentene, gir Ånden oss tilgivelse for syndene som Guds frelsesgave. Den hellige ånd skaper og nærer troen, og utruster oss til felles tjeneste og misjon som Kristi kropp i verden. Dette er «samfunnet», eller fellesskap med Den hellige ånd. (2 kor 13:14)

Kristen tro er derfor mer enn en privatsak, og kirken er mer enn en samling av likesinnede enkeltmennesker. Kristen tro utøves i felleskap, og kirken er forsamlingen av de troende, Kristi kropp. Den kristne tro må bli levd ut innenfor kirken, næret av nådemidlene, og må lede til mangfoldige tjenester, og vitne for våre medmennesker og for verden.

Frelse i Kristus alene

Sentrum i Bibelen, og i kirkens liv er Jesu Kristi person og gjerning. I Kristus åpenbarer Gud meningen med skapelsen, forsoner med seg selv syndige mennesker, og muliggjør et liv i denne verden som samsvarer med skaperens vilje. Gjennom sin død og oppstandelse har han reddet oss fra syndens makt og gitt oss løfte om evig liv i ham. Gjennom ord og sakrament er den inkarnerte Kristus tilstede i gudstjenesten som frelser og gjenløser.  Av nåde og ved tro tilgir Gud, nådig og uten forbehold, våre synder, uavhengig av våre gjerninger og fortjenester. Selv om vi, på grunn av vår synd mot Gud og vår neste fortjener død og dom, gir Gud liv og frifinnelse til alle som tror og setter sin lit til ham.

På dette grunnlag avviser vi å skulle plassere Jesus Kristus på linje med religiøse ledere og tenkere. Selv om noen av dem har bidratt til velstand og goder i menneskehetens sammenheng og kultur, er det Kristus alene som er Frelser og Herre. Det er bare Kristus vi skal tilbe og følge.

Lydighet mot Guds vilje

Troen på Kristus betyr å følge Jesus i lydighet mot Guds vilje. Vi er frelst av nåde ved tro, men troen står aldri alene. Troen er virksom gjennom handlinger som springer ut av kjærlighet og lydighet.

Den kristne kirke er et felleskap av syndere som er seg bevisst at de aldri fullt kan leve opp til Guds lov og bud. Men evangeliet om tilgivelse for våre synder kaller oss samtidig til å leve et hellig nytt liv.

Evangeliet om tilgivelse av synd ved tro opphever derfor ikke kallet til å følge Kristus, og tilsidesetter heller ikke kallet til lydighet.

Guds kjærlighet og vår neste

Guds kjærlighet til oss finner sitt gjensvar i vår kjærlighet til Gud, og til våre medmennesker slik det kommer til uttrykk i det dobbelte kjærlighetsbud (Matt 22:36-40). Realiteten i det dobbelte kjærlighetsbud er i Bibelen uttrykt gjennom konkrete etiske standarder for livsførsel. Disse bibelske standarder angir normer for kirkens etiske og moralske holdninger til enhver tid og på ethvert sted.

Kirken er kalt til å ha omsorg for alle mennesker, spesielt de utstøtte, de foraktede, de som er sårbare og de som er forfulgt for rettferdighets skyld.

Vi ser dermed at kirken er pålagt å forsvare og opprettholde de bibelske, etiske normer. I vår tid gjelder dette spesielt læren om ekteskapet, som en livslang forening av én mann og én kvinne. Stilt overfor meningsmotstandere som støtter andre samlivsformer må kirken trofast og klart fremheve de bibelske standarder angående forholdet mellom menn og kvinner. Det er vår kristne tro at forholdet mellom mann og kvinne i ekteskap gjenspeiler forholdet mellom Kristus og kirken (Ef. 5).

Kirkens oppdrag

Kirkens misjon er tosidig. På den ene side er vi kalt til å tilbe og tjene den treenige Gud. Samtidig er vi kalt til å forkynne Guds ord til alle mennesker. Misjonsbefalingen (Mt 28:16-20) uttrykker bredden og omfanget av kirkens misjon: Gjøre alle folkeslag til disipler.

Ved Den hellige ånds hjelp har Gud gitt kirken ansvar for å forkynne evangeliet og føre alle mennesker til en levende tro på Kristus som frelser og Herre. Kirkens misjon er å være lydig mot Jesu ord: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh 20:21). Kirkens kall er å ta del i hans misjon gjennom å forkynne Guds rike i ord og gjerning inntil Kristus kommer tilbake i herlighet. Som Kristi etterfølgere skulle kristne utføre barmhjertighetsarbeid og ta del i kampen for fred og rettferdighet.

Vi erkjenner at kirken ofte svikter, både i undervisning og praksis, og i forkynnelsen av evangeliet og misjon. Vi erkjenner at vi som medlemmer av kirken ikke alltid har båret vitnesbyrd om evangeliets sannhet. Vi bekjenner vår mangel på tro, lydighet og kjærlighet.

Vi utfordrer alle lutheranere og lutherske kirker i verden til å arbeide for reformasjon innen Kristi legeme. Vi tror dette bare vil skje:

  • gjennom omvendelse, ved at vi vender oss bort fra synd som river grunnen under    vårt samfunn med Kristus, og som leder oss bort fra ham og den autoritet hans ord skal ha i våre liv og i våre forskjellige trosfellesskap;
  • gjennom underordning og lydighet mot Kristus, ved at våre liv og våre fellesskap er i overensstemmelse med hans vilje slik den er åpenbart i Den hellige skrift.
  • gjennom Den hellige ånd som arbeider for en endring i våre liv, både personlig og i fellesskapet;
  • gjennom på nytt å rette oppmerksomheten mot – og derved vende tilbake til den misjon Kristus gav sin kirke.

Vi ber for denne fornyelsen av Kristi legeme, og er beredt til å oppmuntre, støtte og opprettholde dette arbeid innenfor de lutherske kirker.

Vi gir vår takk til Gud - Far, Sønn og Hellig ånd. Han er en nådig og barmhjertig Gud. Han har oppreist sin Sønn fra død til liv. Han har gitt oss sin Ånd, «Herre og livets giver.» Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen. (Rom 16:27).

Underskriverne av dette brevet representerer:

Den evangelisk lutherske kirke i Bolivia

Den evangelisk Lutherske kirke i Peru

Evangelisk Luthersk Nettverk i Danmark

Den lutherske kirke i Sør Sudan

Mekane Yesus kirken i Etiopia

Evangelisk Luthersk kirke i Tanzania

Evangelisk Luthersk kirke i Kenya

World Mission Prayer League

Misjonsprovinsen, Sverige

Church Coalition for Bible and Confession, Tyskland

Christu Suda Communications and Ministries, India

Indonesian Lutheran Christian Church, Indonesia

Den Evangelisk Lutherske kirke, Mongolia

North American Lutheran Church, USA/Canada

Evangelisk Luthersk Nettverk, Norge

 

Les også: