Carissimi kaller - handlingsprogram

01.01.2016
Carissimi
Carissimi

Et handlingsprogram.

1. Ny prosess. Carissimi sitt iherdige forsøk på å komme i dialog med biskopene mislyktes og muligheten for en prosess langs de linjene er derfor oppgitt som strategi. Bispemøtet kan selv gjenopprette en dialog ved å ta initiativ til det. Siden Carissimi-initiativet kom ut har det vært endringer i bispekollegiet. Innen ett år vil vi vite om nye biskoper betyr ny vilje til dialog. Men Carissimi må allerede nå, etter Bispemøtets behandling (BM sak 28/08), arbeide ut fra den forutsetningen om at veien til alternativt tilsyn ikke lenger går gjennom Bispemøtet.

2. Helhetskirkelig perspektiv. Prosess og dialogvilje har vært Carissimi sitt handlingsspråk. Vi oppgir på ingen måte dette språket selv om vi innser at vi i tiden som kommer må handle selvstendig i forhold til Bispemøtet og andre sentrale kirkelige organer. Vi vil også på dette stadiet i prosessen handle integrert, forutsigbart og i pakt med hva vi tidligere har uttalt.

3. Fornyet forpliktelse. Vi er innforstått med at en fornyet prosess vil innebære omkostninger både for vårt fellesskap og for den enkelte. Men skal vi lykkes må vi stå sammen i bekjennelse og handling. Derfor vil vi kalle prester og lekfolk til å stille seg sammen med oss i en fornyet tilslutning til og forpliktelse på Carissimi sitt handlingsspråk, men nå under disse skjerpende omstendighetene:

a) Vi vil være offentlige i vår tilslutning.

b) Vi vil forsake å motta nattverd i gudstjenester der vranglærende biskoper/prester gjør tjeneste. Prestene vil konsekvent avstå fra prestetjeneste i gudstjenester sammen med vranglærende biskoper og prester.

c) Vi vil meddele de vranglærende biskopene (individuelt og kollektivt) at vi ikke lenger har tillit til deres læremessige tilsyn.

4. Bispekollegiets felles ansvar. Når rettlærende biskoper vigsler prester som offentlig fremmer vranglære til biskoper og kollegiet stadfester den innbyrdes enheten ved å knele ved samme nattverdbord står kollegiet samlet ansvarlig for at læresplittelsen tilsløres og apostolisk lære blir undergravd. Dersom biskoper tar nye skritt til å bryte med kirkens lære ved å godkjenne liturgi for ekteskap mellom to av samme kjønn, og heller ikke dette får konsekvenser for enheten i bispekollegiet, ser vi oss nødt til å effektuere tilsynsbruddet overfor hele bispekollegiet.

5. Alternativt tilsyn. Carissimi oppretter etter valg et interimstilsyn som en nødordning og vil søke økumenisk bistand for å gjenvinne et reelt apostolisk biskoppelig tilsyn og arbeide selvstendig med å få dette på plass.

6. Åndelig fornyelse. Carissimi ser tilsynskrisen og læresplittelsen som et symptom på en dypereliggende åndelig krise som skyldes manglende kontakt med kirkens røtter. Vi vil arbeide for å gjenreise apostolisk teologi og spiritualitet i Den norske kirke.

7. Eventuelt exodus. Carissimis målsetting er at det skal være kirkerettslig mulig å stå i tjeneste i Den norske kirke på grunnlag av en klassisk kristen bekjennelse. Mislykkes Carissimi i dette, eller kirkens lederskap og menigheter umuliggjør dette, ser Carissimi det slik at grunnlaget for tjeneste i samsvar med ordinasjonsløftet og videre medlemskap i Den norske kirke ikke lenger er til stede. Resultatet kan da bli et kall til kollektivt oppbrudd og exodus, hvor vi ser oss nødt til å anbefale Den norske kirkes medlemmer å søke fellesskap der kirkens apostoliske kjennetegn er tydeligere bevart.

8. Tid for tilslutning. Vi ser ingen annen vei til frigjøring fra den læreoppløsende ideologi og ordningsmessige anarki som rår grunnen i Den norske kirke enn gjennom Carissimi-initiativet. Vårt håp er at vi ved å stå sammen på dette grunnlaget og arbeide videre mot felles mål kan bety en reell endring og et nytt håp for Den norske kirke. Derfor vil vi kalle stadig flere til tilslutning til Carissimi sin målsetting, nemlig å gjøre det mulig å stå i tjeneste i Den norske kirke i framtiden.

9. Tidsperspektiv. En fornyelse av Den norske kirke etter disse linjer, er en langsiktig prosess. For at Carissimis arbeid skal ha en hensikt, er det likevel viktig at vi i løpet av relativt kort tid ser konkrete tiltak som peker i riktig retning. Carissimi vil vurdere dette i løpet av en periode på inntil tre år.