Carissimi - opprop til medarbeidere og medlemmer i Dnk

19.09.2007
Knut Alfsvåg, Joachim F. Grün, Sverre Lange
(Ressurser) Kirketukt Kirkerett

Til medarbeidere i og medlemmer av Den norske kirke

Ulvik prestegard 19.09.07

Følgebrev til oppropet ?For enhetens skyld? og basisdokumentet ?Carissimi?

Vi sender med dette ut vårt opprop til medarbeidere og leke medlemmer av Den norske kirke. Alle inviteres med dette til å skrive under. Vi som står bak oppropet vil påta oss ansvaret med å følge opp den videre prosessen med oppropet vis á vis bispemøtet og kirkens ledende organer. Vi legger opp til en ansvarlig prosess med en respektfull dialog med kirkens biskoper. Vårt syn kan bare fremmes gjennom tålmodig samtale med kirkens gjeldende ledelse. Vi går inn i denne samtalen med frimodighet.

Vi inviterer underskrivere til å lese vårt basisdokument ?Carissmi? grundig, og etter nøye overveielse vurdere om dere kan slutte dere til de synspunkter vi gjør gjeldende for vår del. Det betyr at underskrivere kan slutte seg til etter hvert, og ikke trenger å bestemme seg umiddelbart. Dette er ingen aksjon, men en invitasjon til en prosess, med større kristen enhet som mål. En enhet bygget på apostolisk grunn.

De som ser kirkesituasjonen like alvorlig som oss, men som er i tvil om hva som er rett å gjøre i den nåværende situasjonen, ber vi spesielt om å tenke over hvilket handlingsalternativ vi ellers skulle ha. Vi som står bak oppropet har kommet fram til at vi i gjeldende situasjon ikke finner noen annen vei enn denne. De som derfor deler vår analyse av situasjonen bør også overveie om ikke tiden nå er moden for å gå sammen om en vei til fornyet frimodighet, ellers er det lammelsen og motløsheten som får råde. Det å la være å skrive under er et valg som ikke fritar noen fra det ansvar vi i fellesskap bærer for å bringe kirken tilbake på apostolisk grunn. De som ikke vil skrive under bør kunne svare tydelig på hvilken vei vi da skal gå for å nå det samme målet.

Underskrivere vil ikke bli offentliggjort, men navnene vil være partsoffentlig i møte med biskopene. Om vi er mange eller få er underordnet for oss som står bak, men vi kan til enhver tid opplyse om hvor mange som har sluttet seg til, uten å opplyse om navn. Om noen vil gå ut og støtte oss offentlig så er det bare positivt og vi ber om det.

Vil dere stille spørsmål til avklaring før dere skriver under kan dere kontakte en av oss i initiativgruppen. Vi har opprettet et enkelt nettsted www.carissimi.nu hvor dokumentene vil ligge, samt litt informasjon etter hvert som prosessen skrider fram.

Hvordan dere kan slutte dere til oppropet står nederst på oppropsteksten ?For enhetens skyld.?

Carissimi!

Knut Alfsvåg, førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen i Stavanger (sign.)

Joachim F. Grün, teologisk veileder (sign.)

Sverre Langeland, sokneprest i Meland (sign.)

Dag Øivind Østereng, sokneprest i Ulvik (sign.)