Dåpsteologi og dåpspraksis

18.01.2020
Knut Alfsvåg
Formannens hjørne Dåpspraksis Dåp Den norske kirke Folkekirke Etterfølgelse Nåde Syndsforståelse Dåpsforståelse

Bispemøtet har laget en tekst om dåpen som ble lest opp i en del av menighetene i Den norske kirke under gudstjenesten 12. januar. Flere har vært kritiske til det biskopene her har skrevet, mens andre har uttrykt sin støtte.

Knut Alfsvåg

Den folkekirkelige dåpspraksisen har også vært utgangspunkt for et prosjekt vi har arbeidet med ved VID/MHS. Min kollega, professor Hans Austnaberg, har intervjuet prester, kateketer og menighetspedagoger i seks menigheter i Bjørgvin og Stavanger bispedømmer om dåpsforståelse og dåpsformidling. Med dette som utgangspunkt har vi skrevet til sammen tre artikler som alle handler om hvordan dåp forstås og formidles i menigheter i Den norske kirke i dag. Austnaberg har skrevet om «Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja» i Scandinavian Journal for Leadership and Theology 5 (2018) og om «Dåpssamlinger i Den norske kyrkja» i Tidsskrift for praktisk teologi 2019. Jeg har selv med utgangspunkt i det samme materialet skrevet en artikkel med tittel «Er dåpen nødvendig til frelse? Om forholdet mellom dåpsforståelse og samtidskontekst» som nå er publisert i Teologisk Tidsskrift, og som kan leses her.

Det er mange interessante funn i dette materialet. Blant annet ser det ut som en baptistisk dåpsforståelse har liten oppslutning blant dem som arbeider i Den norske kirke. Dåpen er en gave, og det må ikke legges hindringer i veien for formidlingen av en forståelse av dåpen som uttrykk for nådens evangelium.

Samtidig er det mange av informantene i materialet som er skeptiske til å framheve tanken om dåpen som gjenfødelse til et liv i etterfølgelse. Etterfølgelseskravet oppfattes som uttrykk for en adiafora-orientert livsstilkristendom som de ikke ønsker å assosieres med, og forståelsen av at en blir Guds barn i dåpen oppfattes som ekskluderende for dem som ikke er døpt. Dette siste er noe som kommer svært tydelig til uttrykk i materialet, og noe det åpenbart er forståelse for også i ledende kretser i Den norske kirke. I Petter Dass’ dåpssalme «Kristus kom med vann og blod» het det i v. 3 i den versjon av salmen vi hadde i Salmeboken fra 1984: «Barna i sin moder mangler himlens goder». I 2013-utgaven av salmeboken er dette verset tatt ut. Også dåpsliturgien er revidert på dette punkt. Tradisjonelt sa presten til den døpte umiddelbart etter dåpen: «Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv.» Dette er nå endret til: «. . . gitt deg sin hellige Ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet». Denne tilbakeholdenhet når det gjelder å forstå dåpen som en guddommelig handling som skaper et skille mellom dem som er døpt og dem som ikke er det, finner vi også spor av i den aktuelle dåpsuttalelsen.

I arbeidet med å forstå implikasjonene av dette, har jeg hatt god hjelp av Bård Eirik Hallesby Norheims doktoravhandling, som ble publisert fra 2014, Practicing Baptism: Christian Practices and the Presence of Christ. Han mener at menneskets syndighet som en viktig forutsetning for kristen dåpsforståelse i vår tid mange steder er falt bort. Det gjør at dåpen primært forstås som en bekreftelse, noe som svekker dens mulighet til å integrere erfaringer av radikal ondskap i egnes og andres liv. Dette svarer godt til den dåpsforståelse som dominerer i det empiriske materialet Austnaberg og jeg undersøkte. Hallesby Norheim mener imidlertid det er uttrykk for en velment, men feilslått tilpasning til en pluralistisk samtidskontekst å underslå den lutherske syndefallsrealisme og en radikal forståelse av dåpen som gjenfødelse. 

Det er lett å forstå både biskoper og menighetspedagoger som ønsker å være inkluderende i sin formidling av dåpens gave. Samtidig er det viktig å tale sant både om livet og våre erfaringer med det onde. Det er bare da evangeliet om frelse av nåde blir tydelig.