Den goda familjen

21.05.2024
Kjell Skartveit
Bokomtale Familie Psykologi Ekteskap Ekteskapsforståelse Forskning Politikk Mor og far Barn

Bokanmeldelse

Den goda familjen

Ansvarlig utgiver: Clapham Instituttet

Rapport 8:2024

48 sider

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da kan du se fram til å lese rapporten Den goda familjen publisert av det svenske Clapham instituttet.

Bakgrunnen for rapporten var instituttets ønske om å få vite om det foreligger et vitenskapelig grunnlag for å si noe om ekteskapets betydning for både individ og samfunn, eller om ekteskapet betyr noe i det hele tatt.

Denne rapporten undersøker forskning fra flere land og fra ulike kulturer. Den tar utgangspunkt i 60 systematiske oversikter og resultatene er derfor ikke relatert til én gitt kultur. I disse 60 oversiktene finnes alt fra hundretalls til tusentalls studier.

Blant den store mengden med studier finnes det et fåtall der resultatene er tvetydige, men samlet sett viser resultatene at ekteskap har en omfattende positiv betydning for et utall variabler.

Funnene som kommer fram, viser at ekteskap blant annet har en positiv betydning for:

Generell helsetilstand

Depresjon

Prestasjoner i studier

Angst

Selvmord

Selvmordsforsøk

Selvmordstanker

Alkoholforbruk

Røyking

Misbruk av narkotika

Vold i nære relasjoner

Fødselsdepresjon

Demens

Kreft

Forplantningsevne

Forfatterne spør seg hva som kan være årsaken til at ekteskapet har en slik positiv betydning for et så stort antall variabler. De ulike studiene svarer nemlig ikke på slike spørsmål, men forfatterne mener at en god hypotese er at ekteskapet bidrar til en grunnleggende trygghet som svarer til et dypt menneskelig behov, og at det derfor fremmer god mental og fysisk helse, og har en beskyttende effekt mot stress i sin alminnelighet.

Forfatterne av rapporten mener dagens politikere bør erkjenne at dagens individualisme og dyrkingen av det autonome mennesket er destruktivt, og at vi derfor bør gjeninnføre det tradisjonelle frihetsbegrepet der sann frihet ikke bare handler om å gjøre det en selv ønsker, men snarere utvikle en moral og dyder i samspill med andre mennesker. Frihet forstått som ren autonom fører nemlig til negative konsekvenser for individet som i neste omgang påvirker samfunnet som helhet.

Rapporten bør være obligatorisk lesing for alle som vil forstå ekteskapets betydning individ og samfunn.

https://claphaminstitutet.se/familj/claphams-nya-rapport-den-goda-familjen/