Den norske kirke og Leuenberg-kirkefellesskapet

22.01.2005
(Ressurser)

FBB-RESSURS:


Uttalelse fra Bispemøtet 06.10.1999:


Sak BM 19/99 Den norske kirke og Leuenberg-kirkefellesskapet

Bispemøtet hadde fått oversendt til behandling forslag fra Kirkerådet til Kirkemøtet om at Den norske kirke nå godkjenner og undertegner avtalen mellom lutherske, unerte og reformerte kirker i Europa om alter- og prekestolfellesskap slik den er lagt frem i Leuenbergkonkordien. Saken var forberedt av Mellomkirkelig Råd. Det forelå et forslag til signaturforklaring som forklarer og tydeliggjør Den norske kirkes argumentasjon og forholdet til andre økumeniske forpliktelser. Bispemøtet har drøftet saken tidligere (BM sak 06/98 og 17/99) og gitt til kjenne at en ser det som forsvarlig og ønskelig at Den norske kirke gir sin formelle tilslutning til Leuenbergkonkordien og dermed blir en mer aktiv del av kirkefellesskapet. Leuenbergkonkordien er fra 1973, og når Den norske kirke ikke tidligere har gitt sin tilslutning til dokumentet beror dette ikke på uenighet i innholdet, men mer på ordningsmessige og praktiske forhold. Saken var oversendt Bispemøtet før den fremmes for Kirkemøtet i overensstemmelse med de fastsatte prosedyrer for behandling av økumeniske avtaler.

I forbindelse med behandlingen av Leuenbergkonkordien har Bispemøtet sett behov for å få foretatt en vurdering og sammenlikning av de forskjellige avtaler og forpliktende uttalelser som Den norske kirke har gitt i forhold til forskjellige økumeniske samarbeidspartnere. Mellomkirkelig råd anser dette kompatibilitetsspørsmål for tilstrekkelig behandlet i saksfremlegget for Kirkemøtet 1999.

Bispemøtet drøftet det foreliggende saksfremlegg og er av den mening at spørsmålet om kompatibilitet er behandlet tilstrekkelig med tanke på undertegning av Leuenberg-konkordien, Bispemøtet vil komme tilbake til spørsmålet om kompatibilitet mellom alle de økumeniske avtaler som er inngått ved en senere anledning.

Vedtak:

Bispemøtet anbefaler at Den norske kirke nå undertegner Leuenbergkonkordien. Med hensyn til den foreslåtte signaturforklaring anbefaler Bispemøtet følgende endringer:

I innledningen heter det:

"Gjennom Porvoofellesskapet mellom nordiske og baltiske lutherske kirker, og de anglikanske kirkene i Storbritannia og Irland har vi fullt kirkelig fellesskap med de anglikanske kirker."

Dette må endres til: "Gjennom Porvoofellesskapet mellom nordiske og baltiske lutherske kirker, og de anglikanske kirkene i Storbritannia og Irland har vi fullt kirkelig fellesskap med disse anglikanske kirker."

Videre ønsker Bispemøtet et nytt punkt 2 i signaturforklaringen som skal lyde:

2. Det presiseres i konkordien uttrykkelig at bekjennelsene skal stå ved makt i de enkelte kirker, jfr. LK § 37. Den norske kirke vil fremheve at konkordien i likhet med andre økumeniske avtaler av denne art blir lest og forstått i lys av vår kirkes bekjennelse.

Nummereringen av de øvrige punkter i erklæringen forrykkes da tilsvarende. I punkt 5 (tidligere punkt 4) anbefaler Bispemøte at andre avsnitt endres fra:

… 4. I Porvooavtalen har Den norske kirke sammen med de andre signaturkirkene uttrykt at fellesskapet i ord og sakrament tydeliggjøres gjennom det pastorale tilsynsembete ("episkopé") og bispeembetet ("episkopatet")…

til:

… 5. I Porvooavtalen har Den norske kirke sammen med de andre signaturkirkene uttrykt at fellesskapet i ord og sakrament tydeliggjøres gjennom den tilsynstjeneste som tilhører hyrde- og læreembetet og som bispeembetet i spesiell forstand er betrodd…

Bispemøtet vil komme tilbake til spørsmålet om kompatibiliteten mellom de forskjellige økumeniske avtaler og forpliktende uttalelser Den norske kirke har gitt. Bispemøtets arbeidsutvalg bes om å tilrettelegge for en behandling av dette i Bispemøtet.