DOXOLOGY – en rapport

07.10.2015
Jarle Blindheim
Luthersk teologi

Sommeren 2013 fikk jeg delta på et arrangement nær Kansas City, USA, i regi av organisasjonen DOXOLOGY. Denne organisasjonen og dens formål skulle kunne være av interesse for lesere på FBB's nettsted. Derfor gis det her en kort presentasjon både av organisasjonen og den aktuelle konferansens tematikk.

Mer informasjon finnes på DOXOLOGY sine nettsider, som også mye av fremstillingen nedenfor har basert seg på: www.doxology.us

Hva er DOXOLOGY

DOXOLOGY er en ideell service-organisasjon innenfor den lutherske Missouri-synoden i USA (Lutheran Church – Missouri Synod). Den drives av et styre bestående av prester, veiledere og lekfolk med ulik bakgrunn. Missouri-synodens kirkefader C. F. W. Walther la gjennom sin "monumentale bok" - som C. F. Wisløff kaller den -  "The Proper Distinction Between Law and Gospel" (ref. "Fullfør din tjeneste!", s. 103), en slitesterk standard for forkynnelsen i kirkesamfunnet. DOXOLOGY sin målsetning er å fremme evangeliets forkynnelse og den offentlige tjeneste med Ord og Sakrament i tråd med luthersk tradisjon.

Hvem er DOXOLOGY

Organisasjonens praktiske ledelse består av Harold L. Senkbeil (executive director for pastoral care) og Beverly K. Yahnke (executive director for spiritual counseling).

Harold L. Senkbeil har arbeidet for DOXOLOGY siden 2008. Før det har han tjenestegjort som menighets- og studentprest i 31 år. I tillegg har han vært professor ved Missouri-synodens seminar i Ft. Wayne, og er en etterspurt taler. Senkbeil er gift med Jane som har sine røtter fra Sogn, og spiser derfor både komle og flatbrød. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler. En av bøkene hans er utgitt på dansk og har tittelen "At dø for at leve" (Logos Media, 2005).

Beverly K. Yahnke er klinisk psykolog og har siden 2010 vært professor i psykologi ved Concordia University of Wiscounsin. Hun har ytt hjelp til kirkens tjenere gjennom sitt kall, og er en energisk og etterspurt taler.

DOXOLOGYs arbeid

Organisasjonen legger gjennom sitt arbeid til rette for studie og fornyelse, primært for prester, grunnfestet i klassisk sjelesorg, med bidrag fra samtidig kristen psykologi.

Det primære formål med organisasjonen er å gi opplæring, veiledning og rådgivingstjenester for prester som søker utrustning i møte med den stadig økende sosiale komleksitet de står overfor i sitt kall. Opplegget er grunnfestet i Skriften og de lutherske bekjennelsesskrifter.

Arbeidet er organisert gjennom et kursprogram bestående av tre samlinger til fordypning i ulike emner. Gjennom progamets løp deltar prester, menighetsledere og prestenes ektefeller:

Første samling: "The Gathering"

Her samles prestene i avslappende atmosfære, fra søndag til onsdags ettermiddag. Samlingen har vekt på gudstjenesteliv for deltakerne og fokuserer videre blandt annet på prestetjenesten, kompetanse, utvikling av verktøy for bruk i tjenesten, gruppearbeid og sjelesorgsamtaler.

Andre samling: "The Encore"

Fire til seks måneder etter første samling møtes prestene igjen og tar med seg minst en menighetsleder. Gjennom gudstjenestelivet under samlingen gis menighetslederne – i tillegg til forkynnelse og deltakelse i bønn – økt forståelse for kirkens musikalske og liturgiske arv. Samlingen fokuserer videre blandt annet på økt verdsettelse av Ord og sakrament og den offentlige tjeneste med disse, samt utrustning av prester og menighetsledere til å håndtere reelle utfordringer i sine menigheter.

Tredje samling: "The Grand Reunion"

Én gang i året møtes prestene igjen for den den siste samlingen og "gjenforeningen". Prestene har her muligheten til å invitere med ektefellene sine. Det holdes samlinger hvor alle deltar, og i tillegg samlinger hvor prester og koner er hver for seg. Under dette arrangementet brukes foredragsholdere med stor kompetanse innenfor sjelesorg. "The Grand Reunion" består både av formelle og uformelle settinger, hvor troen styrkes, kunnskap utvides og relasjoner bygges.

Aktuell tematikk

Arragementet jeg deltok på var "The Grand Reunion", 2.-4. august 2013. Unde arrangementet var det både sosiale og oppbyggelige samlinger. Foruten felles gudstjenester hvor alle kunne delta, var samlinger og foredrag for tre grupper: Alle samlet, prester og kvinner.

Selv om jeg er lekmann fikk jeg i tillegg til det som var for alle, delta på foredragene for prestene. Personlig hadde jeg stort både sosialt og åndelig utbytte av deltakelsen. Foredragene var svært aktuelle, oppbyggelige og av høy kvailitet. Nedenfor vil jeg forsøke å gi en kort presentasjon av tematikken, med titler oversatt til norsk. Samtalegrupper nevnes uten videre redegjørelse:

Alle

Familien Luther på hjemmebane – James Arne Nestingen

Det gis et livlig innblikk i Martin og Katarina Luthers ekteskap. Ekteskapet førte til en vektlegging av kallet hos Luther. Tradisjonelt hadde omvendelse og tro betydd å dra seg unna denne verden, men Luther var sterkt kritisk til dette. Luther plasserer omvendelse og tro i prestegården, i hjemmet og i familien. Livet i familien er livet i dåpen: død og nytt liv.

Død og nytt liv i prestefamilien – James Arne Nestingen

Ekteskap og familie bringer med seg noen av livets største gleder og dypeste sorger. Når to mennesker settes sammen, ansikt til ansikt, må det gamle mennesket i oss dø hver dag. Men siden Gud har instiftet ekteskapet og ikke har forlatt det, finnes det også glede i troen på oppstandelsen påskedag.

Konkret menneskelighet: Bibelske og teologiske refleksjoner om ekteskapet – William Weinrich

Ekteskapet eksisterer ikke først og fremst kun som en naturlig sosial enhet i samfunnet, men er en Gudgitt institusjon som skal forberede mennesket for Guds rike. Ekteskapet frir oss fra oss selv. Under kroningsseremonien i det armenske ritualet for ekteskapsinngåelse, holder forloveren et kors over hodene til bruden og brudgommen.   

Satt fri til å sette fri: Avløsningen – James Arne Nestingen

Nestingens foredrag har dreid seg om avløsningen, den mundtlige erklæring av syndenes forlatelse, og dette foredraget tar for seg grunnleggende saker relatert til dette slik som autoritet og bruken av avløsningen. Grunnlag og autoritet for avløsningen gis i Skriften. Nestingen ser gode grunner for å avgrense bruken av absolusjonen til den pastorale. Samtidig er det en realitet at presten ikke er den eneste som mottar skifte, og den kan da bli møtt med mer eller mindre "fromme klisjeer". Nestingen oppfordrer til at avløsningen brukes i hjemmet, til barna og mellom ektefellene. Han sier at hos Luther er tilgivelsen så og si alltid oppfattet eskatologisk. Tilgivelsen er for fremtiden.

Samtale

Prester

Prosjektledelse for prester – Bryan Wolfmueller

Presten er kalt av Gud til å forvalte nådens midler, men det er mengder av småting som må gjøres i relasjon til dette. I foredraget ble det sett på strategier og ressurser for å kunne holde "sinnet fritt og innboksen tom".

Avhengighet og avløsning: fra botsgjerninger til anger – James Arne Nestingen

Selv om avløsningen stilner lovens anklage kan denne komme raskt tilbake, særlig i situasjoner hvor det er tale om avhengighet. I møte med dette gjøres en distinksjon mellom terapeutisk tilgivelse, hvor  synderen kan begynne på ny, og eskatologisk tilgivelse, som henviser til fremtiden etter oppstandelsen. Avløsningen setter fri og reiser den døde til nytt liv.

Situasjonsstudium

Kvinner

Bibelstudium: Kol 2-3: Død og oppstandelse – Harold Senkbeil

Farer i forhold til utbrendthet i prestefamilien – Beverly Yahnke

Å øke trygghet – Harold Senkbeil

Samtalegruppe

Intervju

Under arrangementet ble det anledning til å gjøre et intervju med hovedforedragsholder James Arne Nestingen. Intervjuet handler om følgende tema:

Innledning (Nestingen er av norks avstamning)

Mennesket, synderen, og Kristus, frelseren

Lov og evangelium – Død og oppstandelse med Kristus

Skriftemål og avløsning

Evangeliet om utvelgelsen

Luthers lille katekisme

Lydfiler til dette ligg her: https://www.dropbox.com/sh/dla2ppilfoh66dj/AAADH6eMT6UoEbKTZXfg2Qg0a?dl=0

 

Jarle Blindheim