En bok om seksualisering av samfunnet

12.05.2015
Johan Haga
Bokanmeldelser Seksualitet

Anmeldelse av boken ”Die globale sexuelle Revolution” skrevet av Gabriele Kuby, utgitt på fe-Medienverlags GmbH med hjemmeside www.femedien.de. Boken finner man under Bücher, ausgwählte Autoren og Gabrielle Kuby og koster kun 20 EURO.

Forsiden til boken "Die globale sexuelle Revolution" av Gabriele Kuby.

Den som interesserer seg for samfunnsutviklingen når det gjelder familiens stilling, bør snarest lese boken ”Die globale sexuelle Revolution”, skrevet av den tyske sosiologen Gabriele Kuby. Boken har den talende undertittelen ”ødeleggelse av friheten i frihetens navn”.

At normene for seksualliv er deregulert, kan enhver konstantere. Gabriele Kuby påviser hvordan denne dereguleringen er egnet til å ødelegge hele kulturen. Dette fordi dereguleringen av seksualiteten ødelegger familien, og familien er den grunnleggende enhet for et moderne samfunn. Familien er avhengig av grunnleggende normer. Disse er blitt revet i stykker gjennom den seksualiseringen av samfunnet som har foregått over lang tid. 

Når hun skriver om samfunnets behov for normer, er hun på linje med flere andre tyske intellektuelle som f. eks. den fremtredende tyske juristen Ernst Wolfgang Böckenförde.

Kubys bok er en rystende beskrivelse av hvordan samfunnet er blitt seksualisert og hvilke krefter som har medvirket – og fortsatt medvirker – til denne utviklingen. Seksualiseringen dreier seg om ideologi! Det gjør Gabriele Kuby rimelig klart.

Rystende er også Kubys beskrivelse av hvordan seksualiseringen har fått slå inn i alle samfunnslag og i nær sagt hele det organiserte samfunn i store deler av verden. Blant annet dokumenterer hun hvordan FN har latt seg bruke i denne prosessen. Jeg antar at ikke mange kjenner til Yogyakarta-prinsippene (navnet etter den indonesiske byen Yogyakarta) og deres skadelige innvirkning på tolkningen av menneskerettighetene. Dette blir grundig redegjort for i boken. 

Et forhold som i særlig grad etter min mening Gabriele Kuby fortjener honnør for, er at hun våger å ta bladet fra munnen og sette ord på det tørre faktum at kreftene bak seksualiseringsprosessen regelrett er totalitære. Dette totalitære drag har allerede fått alvorlig gjennomslag i lovgivningen i mange land, medregnet Norge. Et eksempel er diskrimineringslovenes bestemmelse om omvendt bevisbyrde.

Boken vier stor oppmerksomhet til spørsmålet om hvordan ikke minst skolen er blitt en arena for seksualiseringen av samfunnet, og hvilket alvorlig skadepotensiale dette har.

At seksualiseringen av samfunnet med derav normoppløsning er en stor utfordring for den kristne kirke, får Gabriele Kuby godt fram. Slik sett er boken etter min mening et vekkerop til den kristne kirke.

Boken er skrevet på lettfattelig tysk. Den som kan lese en roman på tysk, kan med letthet lese boken. Men boken er ikke lettlest. Den er krevende å lese fordi den appellerer så sterkt til tanken, og til selvstendig refleksjon om familie og samfunn. 

Dette er en bok som alle som vil forstå samfunnsutviklingen når det gjelder familiens stilling, MÅ lese.

Kjøpes på fe-medien.de