Én Gud og én Herre, Jesus Kristus

01.03.2022
Gunnar Johnstad
Debatt Trosforsvar Troslære Trosbekjennelse Tro Trosforståelse Trosartikler Bekjennelse Jesus Kristus Guds Sønn Gud Guds Ord Gudsforståelse Paulus

Kommentar

Gunnar Johnstad

Fred Hjortland har de siste årene hatt en rekke anti-trinitariske debattinnlegg i Dagen. Han avviser som ubibelsk den kristne treenighetslæren og den verdensvide kirkes bekjennelse av Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske. I sitt siste innlegg 17. februar skriver Hjortland at «Paulus og alle kristne bare trodde på én Gud, Faderen». Han viser i denne sammenheng til 1 Kor 8,6 som er en av de tekstene hos Paulus som klarest uttrykker den gammeltestamentlig-jødiske bekjennelse til den ene Gud: «For oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt». Teksten er en kortversjon av jødenes trosbekjennelse Sjema: «Hør Israel, HERREN er vår Gud, HERREN er én» (5 Mos 6,4). De kristne slutter seg til denne trosbekjennelsen, «for oss» = «for oss kristne».

Hjortlands henvisning til 1 Kor 8,6 er imidlertid mangelfull, for han unnlater å nevne andre halvdel av dette verset. Her heter det: «Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi».

Bekjennelsesteksten er altså to-leddet. Det er påfallende at de to leddene ikke bare rytmisk og stilistisk (teksten er poetisk) er like, men også innholdsmessig hver for seg sier omtrent det samme, først om Gud og så om Jesus Kristus. Det som med rette ofte omtales som oppsiktsvekkende i den dobbelte bekjennelsesteksten i 1 Kor 8,6, er at Paulus som har den gammeltestamentlig-jødiske monoteisme som basis og utgangspunkt for sin teologi, her, som noe selvfølgelig og uten nærmere forklaring og argumentasjon, omtaler troen på Kristus på linje med jødenes tro på den ene Gud og slik inkluderer den ene Herre, Jesus Kristus i denne tro. Troen på den ene Gud blir dermed rammen for å forstå og forklare hvem Jesus er.

Paulus foretar en kristen nytolkning av Sjema: Ordene ‘Gud’ og ‘Herre’ i sammenheng med tallordet ‘én’ i 5 Mos 6,4 blir i 1 Kor 8,6 fordelt på Gud som ‘Far’ og på Jesus Kristus. Nytolkningen setter et avgjørende skille mellom jøder og kristne: Jøder bekjenner Sjema, troen på den ene Gud, kristne bekjenner Sjema og Herren Jesus Kristus som den ene Herre.

Kanskje er det ikke tilfeldig at Hjortland i sitt debattinnlegg 17. februar ikke nevner det andre leddet i bekjennelsesteksten i 1 Kor 8,6. For med sin påstand om at de første kristne «bare» trodde på «én Gud, Faderen», må han nødvendigvis avvise den kristne nytolkningen og utfoldelsen av Sjema i den andre strofen av bekjennelsesteksten, at den kristne tro på den ene Gud innbefatter troen på Jesus Kristus som den ene Herre.