Erklæring om den kirkelige situasjonen

13.08.2016
Knut Alfsvåg med flere
Ekteskap Den norske kirke Kjønnsnøytral ekteskapslov

Uenigheten om samlivsetikken i Den norske kirke dreier seg om vesentlige sider ved den kristne kirkes lære og bekjennelse. Derfor er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for fortsatt tjeneste som vigslede medarbeidere i kirken.

[FBB publiserer her en erklæring fra prester i Den norske kirke som vil holde fast på Bibelens lære om ekteskap og samliv, med den tilhørende listen av prester som støtter opp om erklæringen.]

[Selve erklæringen er tidligere publisert i Dagen.]

Når Den norske kirke som fellesskap ikke lenger kan stå samlet i denne saken, er en slik klargjøring viktig. Den nye situasjonen bryter med et entydig læregrunnlag ut fra Den hellige Skrift og den økumeniske tradisjon. Dette kan vi ikke være med på å legitimere som uttrykk for kristen tro og kristent liv. Med tanke på tjeneste innenfor et kirkesamfunn som står splittet i dette spørsmålet, må vi derfor klargjøre følgende:

Læren om ekteskapet som et kjønnspolært og livslangt fellesskap mellom én kvinne og én mann er en del av den bibelske åpenbaring og derfor ikke noe kirken kan forandre på.

Det forhold at vi alle kommer til kort overfor Bibelens bud og formaninger, må møtes med evangeliet om syndenes forlatelse og ikke med nedskrivning av forpliktende normer.

Den alternative samlivsetikken som gir bibelsk legitimering til likekjønnede forhold og nå også ønsker å likestille dem med ekteskapet mellom kvinne og mann ved å innføre en liturgi for likekjønnet vigsel, er i strid med den bibelske åpenbaring. Den nye etikken representerer derfor en hindring for kirkens arbeid for å føre mennesker til omvendelse, tro og etterfølgelse.

Det synes å være enighet om at standpunktene i denne saken er innbyrdes uforenlige. Begge lærenormer kan ikke samtidig være et sant uttrykk for Guds vilje og kirkens lære.

Til sann enhet i kirken er det tilstrekkelig å være enig om "evangeliets lære og forvaltning av sakramentene" (CA VII). Evangeliet i denne saken er gitt oss i Matteus 19,4-6 der Jesus selv definerer ekteskapet med disse ordene: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’ Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Her har Jesus selv omtalt ekteskapet som kjønnspolært, monogamt og livslangt. Den nye læren er slik sett i strid med evangeliets lære, slik Jesus selv har gitt oss den.

Med den splittelsen som nå hersker, trengs en klargjøring av hvilke vilkår som settes for vår tjeneste i Den norske kirke, og om det vil være mulig å gjøre dette på grunnlag av den forståelse av samliv og ekteskap som vi her kort har redegjort for. 

Noen vilkår er viktig å få avklart:

Det må i framtiden være kirkelig legitimt å bruke en vigselsliturgi som entydig fastholder ekteskapet slik Jesus definerer det i Matteus 19,4-6, og å forkynne, veilede og undervise i samsvar med dette.

Det er nødvendig å finne fram til ordninger som kan sikre langsiktig kirkelig legitimitet også for klassisk kristen samlivsetikk. Ordninger for alternativt tilsyn har her vært diskutert, blant annet etter initiativ fra bispemøtet, og det er allerede blitt etablert en prøveordning med valgmenigheter. Det er viktig at arbeidet for å skape slike faste rammer føres videre, og at synspunkter fra dem som her lærer det kirken alltid har lært, tas på alvor i den videre dialog med kirkens ledelse.

Dersom kirken som fellesskap (gjennom Bispemøtet og Kirkemøtet) ikke kan imøtekomme dette ved praktiserbare og legitime ordninger, vil det hindre videre overlevering av Bibelens lære om ekteskapet som forpliktende kirkelære til neste generasjon. Det vil også bety at man ikke tar på alvor at det i vår kirke finnes to uforenlige lærer om ekteskap og familie.

Vi ber både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren. Det svar som kommer, vil ha avgjørende betydning for de råd vi kan gi til mennesker som er i tvil om sitt medlemskap og sin tjeneste i Den norske kirke.

Ferdigstilt 31. mars 2016

Underskrivere og tilhørighet i bispedømme:

Alle underskrivere av denne erklæringen er ordinerte prester i Den norske kirke, de fleste i aktiv, lokal tjeneste. De fleste navnene skal være knyttet til riktig bispedømme. Særlig for pensjonistene kan det finnes noen feilføringer. «Utland» betyr at de er i misjonstjeneste internasjonalt for NLM eller NMS. De er ikke ført inn på norsk geografi. Prester i forsvaret er ført på Oslo, uavhengig av tjenestested, da de er under Oslo biskop tjenestemessig. Én prest ønsker å stå på lista men som anonym. Vedkommende er ikke ført opp i tilsendt liste. 

 

 1. Knut Alfsvåg, Stavanger
 2. Morten Alsvik, Nord-Hålogaland
 3. Heidi Ilona Frich Andersen, Sør-Hålogaland
 4. Rune Andreassen, Hamar
 5. Martin Ivar Arnesen, Stavanger
 6. Sigrunn Hagen Arnesen, Stavanger
 7. Arne Aspeland, Nidaros
 8. Ingebrigt Huse Austnes, Møre
 9. Ivar Austrheim, Møre
 10. Matias Austrheim, Møre
 11. Desalegn Mengesha Ayana, Oslo
 12. Vidar Mæland Bakke, Stavanger
 13. Sam Tore Bamle, Agder og Telemark
 14. Stein Barlaup, Møre 
 15. Sven Becker, Nord-Hålogaland
 16. Nils Beite, Møre
 17. Øivind Benestad, Agder og Telemark 
 18. Fredrik Berge, Utland
 19. Jan Ole Berntsen, Nord-Hålogaland
 20. Tom Martin Berntsen, Agder og Telemark
 21. Vigdis Rø Berntsen, Oslo
 22. Gunnvald Bjortveit, Bjørgvin
 23. Andreas Bjørntvedt, Stavanger
 24. Tore Bjørsvik, Utland
 25. Bård Boye, Stavanger
 26. Jan Brastein, Tunsberg
 27. Jens Fredrik Brenne, Borg
 28. Ola Arne Brubakk, Møre
 29. Oddmund Brundtland, Stavanger
 30. Odd Bjarne Bruun, Nord-Hålogaland
 31. Rolv Bruun, Nord-Hålogaland
 32. Einar Braadland, Stavanger 
 33. Geir Braadlie, Borg 
 34. Arne Bøe, Møre
 35. Kjell-Asle Børnes, Bjørgvin
 36. Joan Susanne Carlenius, Oslo
 37. Alexander Colstrup, Oslo
 38. Petter Dahle, Bjørgvin
 39. Knut Magne Dalsbø, Møre 
 40. Andreas Danbolt, Bjørgvin
 41. John Olav Dankel, Agder og Telemark
 42. Ola Døhl, Hamar
 43. Olav Dørdal, Agder og Telemark
 44. Harald Eintveit, Stavanger
 45. Einar Ekerhovd, Bjørgvin 
 46. Petter Ekerhovd-Ottersen, Bjørgvin
 47. Egil Elling Ellingsen, Stavanger
 48. Erling Ekroll, Borg
 49. Svein Filtvedt Elgvin, Borg 
 50. Julia Ann Engstrand, Agder og Telemark
 51. Rolf Petter Eriksen, Agder og Telemark
 52. Trygve Eriksen, Borg
 53. Thor Arne Ervik, Nord-Hålogaland
 54. Einar Fevang, Stavanger
 55. Morgan Fjelde, Stavanger
 56. Roar Flacké, Stavanger
 57. Geir Flatin, Agder og Telemark
 58. Arnt Flugstad, Agder og Telemark
 59. Terje Fonk, Tunsberg 
 60. Øystein Frivold, Tunsberg
 61. Kjetil Frøysa, Møre
 62. Vegard Fuldseth, Nidaros
 63. Ingvar Fykse, Bjørgvin
 64. Harald Pedersen Fylling, Sør-Hålogaland
 65. Ingolv Gjedrem, Stavanger
 66. Frode Granerud, Borg
 67. Svein Granerud, Oslo
 68. Morten Gravdal, Møre
 69. Bjarne Gustad, Nord-Hålogaland
 70. Kjetil Vestel Haga, Agder og Telemark
 71. Ingvard Hageberg, Bjørgvin 
 72. Terje Halvorsen, Sør-Hålogaland
 73. Jan Terje Hanssen, Agder og Telemark
 74. Svein Audun Hatlen, Møre
 75. Arne Haug, Stavanger
 76. Trond Arne Hauge, Oslo
 77. Per Inge Haugen, Møre
 78. Werner M. Hausen, Agder og Telemark
 79. Trygve Johannes Hellesøy, Møre
 80. Rolf Heitmann, Oslo
 81. Tore Helland, Nord-Hålogaland
 82. Frode Helvig, Stavanger
 83. Thor Hesselberg, Agder og Telemark
 84. Bjarte Hetlebakke, Stavanger
 85. Eivind Bjørnar Hetlevik, Bjørgvin
 86. Per Børge Hillestad, Bjørgvin
 87. Kurt Hjemdal, Agder og Telemark
 88. Per Hjemdal, Bjørgvin
 89. Gunvor Hofseth, Agder og Telemark
 90. Andreas Holm, Agder og Telemark
 91. Tor Øystein Holm, Bjørgvin
 92. Stian Holtskog, Nord-Hålogaland
 93. Bjarte Hove, Møre 
 94. Odd Sverre Hove, Bjørgvin
 95. Tsegayesus Hurisa Hunde, Sør-Hålogaland
 96. Vegard Husby, Oslo
 97. Espen Hægeland, Borg
 98. Håvard Høie, Nord-Hålogaland
 99. Ingunn Aarseth Høivik, Nidaros 
 100. Joachim Haaland, Møre 
 101. Svein Tegle Håland, Agder og Telemark
 102. Andreas Haarr, Stavanger
 103. Bjarne Imenes, Agder og Telemark
 104. Sigve Ims, Stavanger 
 105. Jan Egil Ingebretsen, Sør-Hålogaland
 106. Kjell-Roger Isene, Møre
 107. Sigmund Jarle Jacobsen, Hamar 
 108. Henning Huseby Jansen, Agder og Telemark
 109. Arne Jensen, Tunsberg
 110. Jan Torrey Jensen, Stavanger
 111. Peter Rikard Johansen, Bjørgvin
 112. Andreas Johansson, Utland
 113. Knud Jørgensen, Oslo
 114. Ravn Karsrud, Agder og Telemark
 115. Henrik Magnus Kiærbech, Nord-Hålogaland
 116. Tor Dag Kjosavik, Bjørgvin 
 117. Rolf Kjøde, Bjørgvin 
 118. Kjell-Gunnar Klock, Nidaros
 119. Johnny Roy Knudsen, Bjørgvin
 120. Martin Kolstad, Stavanger
 121. Kjetil Kringlebotten, Bjørgvin
 122. Jan Inge Kringstad, Møre 
 123. Ole Kristian Kristiansen, Sør-Hålogaland
 124. Ørjan Kronheim, Agder og Telemark
 125. Svein E. Kvamsdal, Møre
 126. Sverre Langeland, Bjørgvin 
 127. Rune Langseth, Bjørgvin
 128. Nils Arne Lavik, Bjørgvin
 129. Bjørn Gisle Leinebø, Møre
 130. Stig Are Leiros, Sør-Hålogaland
 131. Per Anton Leite, Nidaros
 132. Bjørn Lian, Nord-Hålogaland
 133. Oscar Lied, Tunsberg
 134. Ragnhild Synnøve Lied
 135. Sverre Elgvin Lied, Agder og Telemark
 136. Runo Lilleaasen, Borg
 137. Svein Lilleaasen, Agder og Telemark
 138. Runar Liodden, Tunsberg
 139. Thor André Lindstad, Stavanger
 140. Håvard Losvik, Sør-Hålogaland
 141. Martin Lund, Borg
 142. Arnfred Lunde, Stavanger
 143. Gregers Lundh, Hamar
 144. Aksel Lygre, Bjørgvin
 145. Gjermund Lygre, Stavanger
 146. Trond Løberg, Oslo 
 147. Hans Thore Løvaas, Oslo 
 148. Arild Markussen, Stavanger
 149. Svenn Martinsen, Bjørgvin
 150. Inge Christian Meidell, Møre
 151. Erling Åge Melberg, Borg
 152. Ole Wollert Meyer, Stavanger
 153. John Trygve Meyer, Oslo
 154. Jarle Minnesjord, Stavanger
 155. Bernt-Inge Misje, Oslo
 156. Kjetil Molvik, Stavanger
 157. Egil Morland, Bjørgvin 
 158. Svein Morland Bjørgvin
 159. Vidar Nes Mygland, Nord-Hålogaland
 160. Olav Myklebust, Oslo
 161. Michal Møgster, Bjørgvin
 162. Magne Mølster, Utland 
 163. Kjetil Netland, Bjørgvin
 164. Svein Olav Nicolaisen, Borg
 165. Tor Harald Nielsen, Bjørgvin
 166. Asbjørn Nilsen, Oslo
 167. Yngvar Nilsen, Borg
 168. Ingebrigt Norbakken, Bjørgvin 
 169. Eystein Norborg, Borg
 170. Jon Syver Norbye, Nord-Hålogaland
 171. Leif Nordahl, Nord-Hålogaland
 172. Hallvard Nordstrand, Møre 
 173. Harald Nymo, Møre
 174. Otto Odland, Bjørgvin
 175. Magne Oftedal, Stavanger
 176. Alf B. Oftestad, Oslo
 177. Ola Ohm, Stavanger 
 178. Runar H. Olsen, Hamar
 179. Stein Oltedal, Bjørgvin
 180. Trond Pladsen, Borg
 181. Gunnar Prestegård, Oslo
 182. Gaute Øgreid Rasmussen, Stavanger
 183. Rolf Armand Rasmussen, Bjørgvin
 184. Øivind Refvik, Borg 
 185. Kjersti Reknes, Tunsberg
 186. Runar Reknes, Tunsberg
 187. Tormod Remøy, Møre
 188. Rune Richardsen, Bjørgvin 
 189. Svein Ringhus, Agder og Telemark
 190. Harald Runde, Bjørgvin
 191. Jon Olav Ryen, Hamar
 192. Geir Sakseid, Møre
 193. Sølve E. Salte, Stavanger
 194. Ole Kristian Sand, Oslo
 195. Are Gabriel Sandnes, Tunsberg
 196. Ivar Sandnes, Agder og Telemark
 197. Bernt Sandrib, Agder og Telemark
 198. Arnulf Sandvik, Bjørgvin 
 199. John Victor Selle, Bjørgvin 
 200. Asbjørn Simonnes, Møre
 201. Hanne Gunntveit Sinkerud, Borg
 202. Ove Sjursen, Stavanger 
 203. Lars Skagestad, Tunsberg
 204. Svein Skarholm, Borg
 205. Svein-Erik Skibrek, Oslo 
 206. Ådne Skiftun, Bjørgvin
 207. Knut Skjeldal, Tunsberg
 208. Kathrine Tallaksen Skjerdal, Agder og Telemark
 209. Kåre Skråmestø, Oslo 
 210. Anfin Skaaheim, Oslo
 211. Helge Skaaheim, Tunsberg
 212. Ove Sletta, Agder og Telemark
 213. Kåre Smeland, Nord-Hålogaland
 214. Geir Arne Solum, Nord-Hålogaland
 215. Thor Sommerseth, Bjørgvin
 216. Helge Standal, Møre 
 217. Reidar Standal, Møre 
 218. Åsmund Olav Steinnes
 219. Bjørn Stellmacher, Nord-Hålogaland
 220. Ruth Astrid Stellmacher, Noird-Hålogaland
 221. Oddbjørn Stjern, Nidaros
 222. Ole Johan Stokstad, Tunsberg
 223. Knut Svenning, Stavanger
 224. Reidar Svoren, Oslo
 225. Tor Martin Synnes, Borg 
 226. Audun Systad, Bjørgvin
 227. Stig J. Syvertsen, Stavanger 
 228. Svein Harald Sæbø, Tunsberg 
 229. Sjur Johan Sæter, Møre
 230. Frode Brügger Sætre, Utland
 231. Åge Sætre, Bjørgvin
 232. Kjartan Sørheim, Stavanger
 233. Knut Fr. Sørheim, Bjørgvin
 234. Arne Sørås, Stavanger
 235. Eirik Aadland Tappel, Bjørgvin
 236. Trond Inge Tappel, Agder og Telemark
 237. Jan Petter Terkelsen, Tunsberg
 238. John Ove Thaule, Bjørgvin
 239. Sigridur Thordardottir, Agder og Telemark 
 240. Morgan Thorsen, Agder og Telemark
 241. Ole Kjell Tommelstad, Oslo
 242. Peder Tomren, Møre
 243. Gunnar Torset, Agder og Telemark
 244. Morten Torsvik, Bjørgvin
 245. Espen Tveten, Bjørgvin
 246. Maria Tveten, Bjørgvin
 247. Bjarte Tysvær, Agder og Telemark
 248. Helge Unneland, Bjørgvin
 249. Tor Olav Varhaug, Stavanger
 250. Kristian Nesbu Vatne, Agder og Telemark
 251. Sigve Vidnes, Utland
 252. Per Inge Vik, Møre
 253. Ole Vinther, Nidaros
 254. David Vogel, Bjørgvin
 255. Ola Aasland Vold, Utland
 256. Frank Vorhaug, Tunsberg
 257. Harry Waldeland, Stavanger 
 258. Bjørn Wang, Stavanger
 259. Eystein Wiig, Bjørgvin
 260. Bjørn Willoch, Oslo
 261. Gerhard Falk Woie, Agder og Telemark
 262. Anders Wold, Nord-Hålogaland
 263. Asle Zimmermann, Tunsberg
 264. Jon Zimmermann, Bjørgvin
 265. Øyvind Ødegård, Agder og Telemark
 266. Dag Øivind Østereng, Stavanger
 267. Ole Dagfinn Østhus, Stavanger
 268. Gunnar Øvstegaard, Borg
 269. Øyvind Øy, Bjørgvin
 270. Kåre Audun Øygard, Møre
 271. Herman Inge Aadland, Bjørgvin
 272. Torbjørn Aamli, Bjørgvin
 273. Audun Aase, Bjørgvin