Et ord i den kirkelige situasjon

11.04.2005
Jan Bygstad
(Ressurser)

(1. Skriften taler klart om homofilt samliv)

(2. Skriften er norm)

(3. Splittelse i kirken)

(4. Homofile skal inkluderes i kirken)

(5. Falske profeter)

(Sluttformaning om bot og fornyelse i samsvar med Guds Ord)


Bispemøtet har kommet med sin uttalelse om "De homofile i kirken".

Til dette ønsker undertegnede å si:

 

1. Skriften taler klart om homofilt samliv

1) Den hellige Skrift er klar når den taler om homofilt samliv: Dette er i strid med naturen, og synd mot Guds bud. For når Gud i sin lov forbyr homofile handlinger (3. Mos 18,20;K Rom 1,24ff;K 1. Kor 6,9fK ), henger dette sammen med at han har skapt mennesket i sitt bilde til mann og kvinne, og at mann og kvinne er skapt for hverandre (1. Mos 1,27K ). Fordi Gud er god, er hans lov også hellig og god. Seksuelt samliv mellom personer av samme kjønn kan derfor ikke forsvares uten at en bryter ned både troen på Gud som Skaper og troen på Guds lov som åpenbaring av hans skapervilje.

Den apostoliske kirke stod frem og forkynte Guds gode vilje, frelsen i Jesus Kristus og det nye livets gave i en kultursituasjon som lik vår var preget av dyp forvirring og forfall på det seksualetiske område. Det nye livet, helliget ved troen på Kristus, er en gjenreisning og nyskapelse av det som ble ødelagt av synden. For Skriften sier: "Likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også dere vandre i et nytt levnet", (Rom 6,4K ). Dette nye liv er uforenelig med det Guds Ord kaller synd. Derfor er det å være fylt av Den Hellige Ånd og det å leve i synd noe som gjensidig utelukker hverandre. Man kan ikke samtidig være kristen og praktiserende homofil.

Av denne grunn kan en kristen kirke aldri godkjenne eller be om velsignelse over det Gud kaller synd. Det er å krenke den hellige Gud og vil føre forbannelse inn over kirkens liv i stedet for velsignelse, (Gal 1,8K ).

2. Skriften er norm

2) Den hellige Skrift er den avgjørende norm for lære og liv i Kristi menighet på jord. Etter Skriften skal enhver lære og alle lærere bedømmes. Den som har hyrde- og læreansvar i kirken, har myndighet og plikt til å tale Guds Ord. I egenskap av sitt embete taler han ikke på egne vegne, men på Guds. Det er selvtekt når en biskop i stedet for å underordne seg Skriften, vil sette den ut av kraft. I tillegg ødelegger han grunnvollen for Kristi kirke (Ef 2,20K ), skaper forvirring og uklarhet i troens saker, og leder mennesker vill.

Mindretallet i bispemøtet opphever i realiteten apostlenes tydelige ord i Den hellige Skrift. Dermed fratar de seg selv all åndelige autoritet, og er ikke lenger rette lærere i Jesu Kristi kirke.

3. Splittelse i kirken

3) Både flertall og mindretall i Bispemøtet ønsker at denne sak ikke skal virke splittende på Den norske Kirke. I vår kirkes bekjennelse heter det: "Til virkelig enhet i kirken er det nok å være enige om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene", (Confessio Augustana art.7).K Etter det som nå er skjedd, foreligger ingen slik enighet, og dermed heller ingen virkelig enhet i Den norske Kirke. De tre biskoper som vil forsvare homofilt samliv, har med sin vranglære stilt seg utenfor den kristne kirke. Slik vi ser det, bør derfor ingen kristen høre på disse, søke råd hos dem, eller stå i gudstjenestelig fellesskap med dem. For Skriften sier: "Hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket?" (2. Kor 6,14K ).

Av denne grunn vil vi uttrykke full støtte til dem som bryter med disse biskopers åndelige tilsyn.

Men mange prester, kirkelig tilsatte, og menigheter trenger tid til å avklare hvilke konsekvenser de skal trekke av den kirkelige situasjon. FBB vil, sammen med andre tilsvarende organisasjoner, yte hjelp i denne avklaringsprosessen.

I denne situasjon er det også alvorlig at flertallet i Bispemøtet ikke vil binde kirken til Guds Ord til tross for at de erkjenner Bibelens klare ord om homofil praksis.I stedet gir de rom for vrang lære og syndig handling. Dette siste gjør de ved å si at også de som lever i homofilt samliv skal "inkluderes i det kristne fellesskap" uten først å gjøre bot og endre livsførsel. Kirken har ikke mandat til å formidle nåde til den som holder fast på sin synd. Vi vil inntrengende oppfordre disse biskoper til å tilbakekalle, og ta de nødvendige kirkelige konsekvenser av at en her har med kvalifisert vranglære å gjøre.

Ved at flertallet i Bispemøtet gir vrang lære rom, stilles denne på lik linje med Guds Ord. Dermed gjør de Guds Ord til en menneskelig mening på linje med andre. Vi oppfordrer flertallet i Bispemøtet til å ta sin ordinasjon og sitt kall som biskoper på alvor og vokte læren.

4. Homofile skal inkluderes i kirken

4) Med dette syn stenger vi ikke de homofile ute fra kirken. Derimot blir de homofile sviktet av dem som vender seg mot Bibelens tale om at homofile handlinger er synd. De forkynner syndenes tillatelse istedet for syndenes forlatelse.

De homofile vil alltid være velkommen i det kristne fellesskap på lik linje med alle andre mennesker som søker Guds nåde på evangeliets premisser. Den situasjon som nå er skapt, har ført til ekstra belastninger for de homofile som vil leve etter Guds ord. Vi ønsker å møte de homofile med inkluderende kristen omsorg og hjelp i det som mange opplever som en vanskelig livssituasjon.

5. Falske profeter

5) Den situasjon som nå er oppstått kaller det kristne lekfolk til våkenhet og ny besinnelse på Guds Ord. I kraft av det almenne prestedømme har hver kristen rett og plikt til å prøve alle lærere på Guds Ord, og dra seg unna slike som ikke forkynner i samsvar med Den hellige Skrift.

For hyrder og lærere som under ulike påskudd vil erstatte Skriftens ord med fremmede lærer, får av Jesus denne karakteristikk: "Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere lik ulver i fåreklær", (Matt 7,15K ).

Sluttformaning om bot og fornyelse i samsvar med Guds Ord

Vi oppfordrer alle kristne til bot, og bønn om fornyelse av Den norske Kirke i samsvar med Guds Ord.

Sentralstyret i FBB v. Jan Bygstad, form.

Tiltredes:

For SKG (Samråd på Kirkens Grunn): Ottar Myrseth, form.

For KF (Kirkelig Fornyelse): Roald Flemestad, form.