FBB-Podkast

19.04.2024
Boe Johannes Hermansen

Aktuelt

https://www.podbean.com/eas/pb-xkvcz-15eafe6

Mand. 15. april kl. 19.00: Temamøte på NLA Høgskolen

«Kriterier for vranglære og kirkefellesskap»

v/Jan Bygstad, prest DELK og form. FBB sentralt

AI-generert tekst følger:

I denne episoden tar vi et dypdykk inn i et viktig og stort teologisk tema: forholdet mellom hyrden og flokken, slik det er belyst i Johannes evangeliums tiende kapittel. Diskusjonen utvider seg til å omfatte det fundamentale forholdet til Guds ord i vår tro og innflytelsen det har på våre liv.

Vi utforsker Martin Luthers tolkning av dette forholdet og hvordan hans tolkning resulterte i formuleringen av de schmalkaldiske artikler. Videre diskuterer vi viktigheten av omvendelse og forandringen det bringer i en persons forhold til Guds ord.

Denne episoden drar også linjer til moderne teologi og opplysningstidens innflytelse på forandringen av vårt forhold til Guds ord. Gjennom hele episoden forsøker vi å forklare og sette i kontekst de forskjellige utfordringene og konfliktene innenfor kirkehierarki, bibeltroskap og kirkens forhold til det guddommelige.

Vi setter fokus på betydningen av kirkelig enhet i lyset av læremessige brudd og splittelser i historien, og utfordrer det utfordrende temaet rundt kirken og dens pluralistiske læremessige virkelighet i dag. Programmet gir en dyp og innsiktsfull analyse av kristendommens aktuelle utfordringer i forhold til fortidens lærdommer.

Episoden fremhever også hvordan konseptet med enhet i tro, blir fornektet i dagens kirkeliv. Vi diskuterer hvordan læretukt ble opprettholdt i Oldkirken og hvordan dette gradvis forsvant over tid. Vi gir eksempler på hvordan innsettelsen av den første kvinnelige presten, blant andre hendelser, ikke fikk noen læremessige konsekvenser. Dette viser en klar mangel på vilje til å håndheve læretukt i Den norske kirke.

Avslutningsvis diskuterer vi Bibelsynet og hvordan det påvirker vår mulighet til å tolke teksten. Episoden avsluttes med fokus på viktigheten av å ikke la sannheten bli undertrykt og den transformerende kraften i å kjenne Guds rettferdige dom.