Fem tekster – fem bønner – fem nettverk: Katekismen i hverdagen

12.05.2013
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

- De ti bud, trosbekjennelsen og Fadervår, dåpsbefalingen og nattverdordene er de fem viktigste tekstene i kristendommen. De bør alle kunne utenat.

Harald Kaasa Hammer.

- De ti bud, trosbekjennelsen og Fadervår, dåpsbefalingen og nattverdordene er de fem viktigste tekstene i kristendommen. De bør alle kunne utenat. Disse fem tekstene øves inn ved fem bønner: morgenbønn og kveldsbønn, bordbønn og takkebønn, og bønn om tilgivelse i skriftemålet. Og så lærer vi å utøve troen i de fem nettverkene Gud har satt oss inn i: menigheten og samfunnet, ekteskapet, familien og arbeidslivet, sier Harald Kaasa Hammer, som nå har gitt ut en ny oversettelse av Luthers lille katekisme.

Katekismen utfordrer

Den tidligere formannen i FBB sier at Lille katekisme utfordrer på alle nivåer: kirken, menighetene og hjemmene.

- Kirken som kirke trenger et pedagogisk bekjennelsesskrift som en stadig påminnelse om at troen skal leveres videre. Menighetens søndagsgudstjeneste trenger å stå i vekselvirkning med hverdagens åndelige liv, og med alle hverdagens utfordringer. Menighetens undervisning skal støtte og bygge opp under faddernes og foreldrenes ansvar for hverdagens trosliv i alle nettverk og relasjoner. I hjemmet – om vi bor alene eller i familie – trenger vi at vårt åndelige liv knyttes til det vi alle gjør, og som mennesker har gjort til alle tider: vi står opp og legger oss, vi går til arbeid hjemme eller ute, og vi går til bords.

Livsnær plassering

Lille katekisme leder inn i praktisk innøvelse og utøvelse av budene og troen og bønnen i hverdagslivet, ved arbeid og mat og hvile. Det er nok den livsnære plasseringen som har gjort Lille katekisme så tidløs!

Bibelavsnittene som Luther tok med, omhandler de fem nettverkene Gud har satt oss inn i: Menigheten, samfunnet, ekteskapet, familien og arbeidslivet, - altså de rammene kjærligheten, troen og bønnen skal utøves i.

Luther gir foreldre konkret hjelp til å forklare de fem hovedtekstene som alle skulle kunne utenat. Det gjør han ved dialoger: "Hva betyr det?" / "Svar: Gud gir daglig brød…" / "Hva menes med daglig brød?" / "Svar: Med daglig brød menes…". På denne måten vises det hva barna skal lære og kan spørre om, og hva foreldrene skal lære seg til å svare.

Mange utgaver

Lille katekisme er kommet ut i mange forskjellige utgaver, helt fra den dansk-norske skoleutgaven til Palladius fra 1537.

I 1976 ga Credo forlag ut en oversettelse av Lille katekisme, som et hefte til å legge i Bibelen, først og fremt med tanke på den interne undervisning i skolelagene. Harald Kaasa Hammer sto for oversettelsen. Til forlagets store overraskelse måtte de trykke opp 100 000 eksemplarer. I 1997 ga Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn ut en ny oversettelse på Lunde forlag. Disse oversettelsene har vært brukt parallelt med Bispemøtets forkortede versjon, som ble vedtatt av Kirkerådet juni 2002. Bispemøtets katekismeversjon føres videre i bønnedelen av Salmeboken som kommer i 2013.

Den beste konsulent

Hammer forteller at han har hatt mange konsulenter på den nye utgaven, som har kommet på Verbum forlag. Men den viktigste er Maria på tolv år. - Vi har gått gjennom hver setning og hvert ord på mer enn to stavelser. Det var den morsomste delen av arbeidet!

Denne katekismeutgaven har fått en forside som vekker assosiasjoner. Den moderne plakaten har sammenheng med reformasjonsjubileet i 2017. Mange har hørt at Luther spikret opp sine teser på slottskirken i Wittenberg 31. oktober 1517. Utgaven kan brukes for seg, eller limes inn bak i Bibelen. Tegninger og skrifttyper er beslektet med Konfirmantbibelen.

Hammer sier at det er ganske spesielt at Luthers Lille katekisme, som er en praktisk anlagt bok for familien og hjemmet, ble bekjennelsesskrift i de lutherske kirker. De andre bekjennelsesskriftene er jo liturgiske bekjennelser og dogmatiske lærestykker.

Fornyet aktualitet

- Det pedagogiske siktet har fått fornyet aktualitet i vår tid, når hjemmet og menigheten ikke lenger kan regne med at barnetroen styrkes og næres i skolen. Trosopplæringsreformen legger fornyet ansvar på kirken og menighetene, og på faddere og foreldre. Luthers Lille katekisme er en stor hjelp, for alle. Boken kan være en passende gave til alle fadderbarn fra tolv år og oppover – og til daglig bruk for alle som er døpt, avslutter den flittige, pensjonerte presten.