Forsamlingsarbeid på bedehuset

02.06.2019
Øystein Rønhovde
Arrangement Forsamlingsarbeid Tilsyn Pastor Undervisning Bedehus Menighet Sjelesorg Veiledning

Tankesmia Bedehusforsamlingar (forsamling,org) inviterte lørdag 11. mai til seminar på Kleppe bedehus, Askøy, om forsamlingsarbeidet på bedehuset.

Øystein Rønhovde. Foto: Johanna Hundvin Almelid, Dagen

Seminaret var åpent for alle som har interesse for bedehusarbeidet, og spesielt forsamlingsarbeidet eller det menighetsbyggende arbeidet på bedehuset. Gjennom innledende foredrag og samtale ønsket en å rette søkelyset mot bedehusforsamlingenes virksomhet og vilkår rundt om i landet.

Rundt 35 personer fra ulike bedehussammenhenger var til stede på seminaret.

Bidragsyterne var Erling Birkedal, førsteamanuensis ved MF, Rolf Kjøde, leder for strategisk utvikling ved NLA Høgskolen, Unndis Bergås, psykolog og tidligere misjonær for NLM på Taiwan, Per Byrknes, regionleder i NLM Region Vest og Jakob Trodahl, tidligere misjonær for NLM i Kenya og forsamlingsleder i Salem Stavanger.

«Etablering av forsamlinger i et nytt bedehuslandskap – empiri fra Normisjon», var temaet for Erling Birkedal sitt foredrag.

Første hovedpunkt var Normisjon: Empirisk prosjekt, så fulgte Relasjonen til Den norske kirke og deretter Drøftinger – utfordringer, bl.a.:

 • Hva vil det si å være kirke/menighet?

 • Hvor går grensene mellom å være en fri bevegelse til å bli en institusjon?

 • Tilsyn – variert tilsyn

 • Samspill med hverandre – for felles visjon

 • Valgmenighet

I samtalen etterpå ble det bl.a. understreket at den som skal ha tilsyn med en forsamlingsvirksomhet eller bedehuskirke/menighet må ha tillit der. En annen påpekte at det teologiske trykket vil etter hvert slå sterkere inn i bedehusforsamlingene og da kommer tilsynsspørsmålet opp: Hvem skal gi veiledning, hvem har vi tillit til?

Etter en velsmakende lunsj, fortsatte Rolf Kjøde med foredraget: «Bibelske ideal for menigheten og vår praksis».

Etter Litt sosiologi og historie og Litt teologi og Bibel, handlet siste hovedpunkt om Litt strategi og utfordring:

 • Lokalmenigheten er den synlige kirke

 • Bounded sets og Centred Sets

 • Nærvær i helheten av folks liv. Pastorat og diakoni

 • Forkynnelse for helheten av felles liv fra helheten av Guds Ord

 • En helhetlig undervisningsplan for barn og unge

 • Bygg, sats på og ansett pastorale ledere!

I samtalen ble det pekt på at fokuset er flyttet fra det mer personsentrerte til det organisasjonsfokuserte.

Temaet «Omsorg, sjelesorg og veiledning i bedehusland» ble delt mellom to innledere. Unndis Bergås fokuserte i sin innledning under dette temaet på «Sjelesorg i bedehusland». Etter å ha spurt hva sjelesorg er og nevnt ulike hovedtyper for sjelesorg, understreket hun det som alltid er grunnleggende i sjelesorg: Måten vi møter et menneske på – det nådige blikket uten skampåføring - og å være åpen og lyttende. Hun understreket også betydningen av sjelesørgerisk forkynnelse og samtale. Hvordan møter vi ungdommer i sjelesorg og hjelper de eldre til å kunne tale sant om livet? Betydningen av skriftemålet ble understreket og viktigheten av å skille mellom det åndelige og det psykiske. Gode, åpne og inkluderende fellesskap er viktige – det ligger mye god sjelesorg i dette.

Per Byrknes hadde under samme hovedtema en innledning om «Omsorg og veiledning for bedehusledere» der han understreket at gode ledere må først bli gode tjenere og viste til Jesus sin ledelsesfilosofi ut fra Mark 10,42-45. Betydningen av å ha en medvandrer ble løftet fram – både symmetrisk og asymmetrisk medvandring. Personlig vekst og gode daglige vaner hører sammen. Vi trenger en bevisstgjøring av lederrollen i våre bedehus- og forsamlingsfellesskap.

Siste temaet på seminaret hadde overskriften Sunn åndelighet i bedehusarbeidet med Jakob Trodahl som innleder. Det var en sterk tale om nødvendighet av at Guds Ord får være kilde og rettesnor for all vår virksomhet og hvilke negative konsekvenser det får å avvike fra dette – enten til høyre eller venstre.

I den oppsummerende samtalen helt til slutt ble betydningen av forankring i Skriften og bekjennelsen understreket – hvordan kan unge bedømme ulike impulser ut fra en god evangelisk luthersk forankring? Det ble også satt fokus på gudstjenesten – skal den være et lavterskeltilbud eller først og fremst for Guds folk? Hva med sang og musikk, hvilke strømdrag følger vi, i hvilken retning bør vi gå?

Det ble også spurt hvor fokuset vårt er i menigheter og grupper – er det å få bringe Jesus til menneskene eller få et bedre liv?

Nødvendigheten av skriftemålet ble understreket – å praktisere dette og gjøre seg bruk av det.

Øystein Rønhovde

Repr. for FBB og Askøy NLM

 

 

Øystein Rønhovde deltok på konferansen. 

Foto: Johanna Hundvin Almelid, Dagen