«Forstår du det du leser?»

24.01.2019
Alf Danbolt
Bokanmeldelser Bibelsyn Bibeltolkning Luthersk tro og bekjennelse Bibelen Confessio Augustana Bekjennelsesskrifter Konkordieformelen

«Forstår du det du leser?» Bibelsyn og bibeltolkning i de lutherske bekjennelsesskriftene. Lunde forlag 1980

Forsiden til "Forstår du det du leser?"

Jeg leste med glede om igjen denne boken av Ralph Bohlmann, en aktuell bok i disse dager når mange teologer stiller seg helt fritt til å tolke Bibelen slik det passer med deres egen agenda. De er ikke de første som har gjort det, derfor har den lutherske kirken presisert hvordan Bibelen skal fortolkes ut fra forståelsen av Bibelen som Guds åpenbarte ord. Dette kommer tydelig frem i de lutherske bekjennelsesskriftene som definerer hva som er luthersk teologi i motsetning til bl.a. paverkirkens og reformerte kirkers teologi. I dag kan vi legge til flere slags moteteologier som har fått rom i det som skulle være lutherske kirker.  

Boken gir en fyldig innføring i hvilket syn på Bibelen som ligger til grunn for en klassisk luthersk teologi utfra de lutherske bekjennelsesskriftene. De ble utformet i en tid da det medførte fare for tap av både gods og liv å istemme den lutherske bekjennelse - enten man var bonde, prest eller fyrste. 

Her vil jeg bare minne om hva som rammer inn Den augsburgske bekjennelse (CA) om kilden til forpliktende lære for alle kirker i Norge som kaller seg lutherske:

CA forord

«8 For å rette oss etter Deres Keiserlige Majestets vilje legger vi derfor fram våre predikanters og vår egen bekjennelse i denne religionssaken, således som de hos oss til nå har fremstilt læren ut fra de hellige skrifter og Guds rene Ord.» 

CA Etterskrift 

«5 Bare det er fremført som det syntes å være nødvendig å si, for at man skulle skjønne at det hos oss ikke er tatt inn noe i læren eller i kirkeskikkene, som strider mot Skriften eller den alminnelige kirke.»

Den lutherske bekjennelsesdannelsen endte med Konkordieformelen som presist uttrykker det slik:

FC Epitomé:

«Regel og rettesnor som i det følgende på ny blir forklart og fastslått kristelig i pakt med Guds Ord.

1. Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente, slik det står skrevet: "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti", Sal 119:105. Og Paulus sier: "Om en engel fra himmelen skulle komme og forkynne noe annet, så skal han være forbannet!" Gal 1:8. 

2. Men andre skrifter av gamle eller nye lærer — uansett hvilket navn de har — skal ikke stilles på like linje med Den hellige Skrift. Derimot må de alle som én underordnes denne og ikke godtas som noe annet eller mer enn som vitner om i hvilken form og på hvilke steder profetenes og apostlenes lære er blitt bevart etter apostlenes tid.»

Boken kan med fordel leses sammen med Konkordieboken, også fra Lunde forlag.

Begge bøkene finnes gratis tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets bokhylle:

Ellers kan det være mulig å finne dem antikvarisk, f.eks. på www.antikvariat.net  eller http://budskapet-antikvariat.net