Generalforsamling i FBB

Generalforsamlingen i FBB blir i år holdt digitalt 28.08 kl. 18.00. Les mer her!

Boe Johannes Hermansen

  • Innstilling til valgene under FBBs generalforsamling 2020: Sjekk vedlagt PDF.
  • Lover med forslag til endringer: Sjekk vedlagt PDF.

Generalforsamling i FBB blir holdt digitalt fredag 28. august kl. 18.00

Saksliste: Konstituering, årsmelding, regnskap, lovendring, valg. 

Sakspapirer med årsmelding, utkast til lovendringer og valgkomiteens innstilling blir lagt ut her.

De som ønsker tilsendt sakspapirene i brev, samt regnskap, gir beskjed om det. 

Alle medlemmer i FBB som ønsker å være med på året generalforsamling, må melde seg til FBBs daglige leder, Boe Johannes Hermansen, mail: bojohermansen@gmail.com tlf. 99612822 - innen mandag 24. august. Dere vil få tilsendt digital link for å kople dere opp til møtet.

ÅRSMELDING FOR FBB

for perioden juli 2019 – juni 2020

1. SENTRALSTYRE OG ADMINISTRASJON

Sentralstyret har siden generalforsamlingen 31.08.2019 bestått av: professor dr.theol. Knut Alfsvåg, Stavanger (formann); pastor Erik A.H. Okkels, Nordkjosbotn (nestformann); pastor/rektor Alf Danbolt, Tomter; stud.theol. Sondre Frøyland Svenseid, Sandnes, kontorfullmektig Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo og sokneprest Mikael P.V. Bruun, Sogndal. Varamedlemmer i perioden har vært pastor Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, Oslo og prest Håkon Valen-Sendstad, Asker. 

Sentralstyret har i siste periode vært samlet til fire styremøter, og behandlet 68 saker. 

AU - bestående av formann, nestformann og daglig leder - har myndighet til å avgjøre hastesaker, kurante saker og forberede saker til sentralstyremøtene.

Boe Johannes Hermansen har startet på det 43. året som sekretær, de siste årene som daglig leder i foreningen. Jorunn Hovland Hermansen utfører funksjoner når det gjelder regnskap, medlemskartotek, utsendelse etc. Erlend Fasmer er webmaster for nettstedet.

2. NAVN OG MEDLEMMER

a) Sentralstyret har vedtatt at engelsk navn på foreningen er: FBB – The Norwegian Confessional Lutheran Organization.

b) Pr. 12.06.20 er 430 personer registrert i vår medlemsdatabase, det er nøyaktig det samme antall som for ett år siden. Medlemmene fordeler seg på følgende kategorier (fjorårets tall i parentes): Teologer 109 (112), pensjonerte teologer 73 (70) leke 95 (103) pensjonerte leke 78 (69) ektefeller 57 (57) studenter 16 (17) samt 2 (2) utenlandsboende. 

c) I ærbødighet og takknemlighet nevner vi de av våre medlemmer som er døde siden sist årsmøte: Einar Erikstein, Åfjord, Jan Erik Grytnes, Tønsberg, Haakon Meyer, Sandnes, Leif Hansen, Bergen, Aage Irgens, Drammen, Jan Pedersen, Søgne. Guds fred med deres minne. 

3. LOKALLAG OG NETTVERK 

a) Følgende personer har i siste periode vært formenn for våre lokallag:

FBB Bjørgvin: prest Jan Bygstad

FBB Østfold: prest phd. Ragnar Andersen

FBB Nord-Hålogaland: prest Jon Syver Norbye

FBB Agder: adjunkt Arne Fedeler

Arbeidet i lokallagene betyr mye for fellesskap og identitet. Vi er takknemlig for det trofaste arbeidet som lokallagene nedlegger, gjennom blant annet ulike arrangementer og uttalelser.  

b) Vi har kontaktpersoner følgende steder: 

Helgeland: lektor dr. Raymond Lillevik

Nidaros: prest Torgeir Agøy

Sunnmøre: prest Arne Ørstavik

Romsdal og Nordmøre: kretssekr. Erling Neerland

4. GENERALFORSAMLINGEN OG LOVER

a) Generalforsamlingen (GF) ble holdt 31.08 i DELK-kirken, Bergen, i tilknytning til Lutherske fordypningsdager. Under GF ble årsmeldingen og regnskapet for både driften og lærefondet enstemmig godkjent. Knut Alfsvåg ble gjenvalgt til formann. Marie Lyngmo Unsgaard og Mikael P.V. Bruun ble nye styremedlemmer, mens Eirik-Kornelius Garnes-Lunde og Håkon Valen-Sendstad ble hhv. første og andre varamedlem. 

Øyvind Lorentzen og Per Henrik Gillesvik ble gjenvalgt som revisorer for h.h.v. driftsregnskapet og lærefondet.

Olaug Torset ble valgt til nytt medlem i valgkomiteen, etter Marianne Andersen. Gjenstående er: Thor Berg og Jarle Blindheim.

b) Sentralstyret har fått forslag om det kan gis mulighet for å stemme med fullmakt fra noen som ikke til stede på GF. Dette har vært drøftet i styret og et forslag om slik stemmegivning (maksimum tre fullmakter på en person) legges fram for årets GF. 

5. FORENINGENS 100 ÅRSJUBILEUM

a) FBB ble stiftet i 1919 og feiret dermed sitt 100 årsjubileum i 2019. Jubileet ble markert lørdag 12. oktober med et stort program i Ryenberget kirke i Oslo. Dagen startet med to foredrag, hhv av Asle Dingstad: «Norsk kirkehistorie gjennom 100 år – hva har endret seg?» og Knut Alfsvåg: «Dagens utfordringer – framtidens kirke». (Begge foredragene finnes på FBBs nettsted).

Etter lunch var det festgudstjeneste hvor Mikael Bruun talte, Boe Johannes Hermansen forrettet og Kristoffer Hansen-Ekenes var organist. Nyskrevet salme, av Kristoffer Hansen-Ekenes: «Du gav oss ditt Ord fra det høye», ble presentert.

Dagen ble avsluttet med jubileumsfest med tre retters middag, tale av Olaug Torset, musikk ved Inger Slåttebrekk Orestad (bratsj) og Kristoffer Hansen-Ekenes (klaver) og mange hilsener. Konferansier var Boe Johannes Hermansen. 

Det ble både en hyggelig og fin markering – med god bredde i programmet og vel 100 deltagere, i alle aldere. Mange og gode positive responser mottatt både under jubileet og i etterkant. Sentralstyret vil takke alle som bidro i forberedelse og gjennomføring av et vellykket 100 årsjubileum. 

b) Jubileet ble også markert med utgivelse av flere bøker, se eget punkt. Flere helsides annonser ble også innrykket for å synliggjøre bøkene og jubileet. 

c) Vi har fått avfotografert/skannet alle FBBs styreprotokoller fra perioden 1919-2016.

6. ANDRE ARRANGEMENTER

a) FBB arrangerte en nordisk bekjennelseskonferanse i Misjonssalen i Oslo 11.10, i forkant av 100-årsjubileet, med deltagere fra bekjennelsesbevegelser/samarbeidende organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ole Fr. Kullerud holdt foredrag om temaet: «Historiske perspektiver på aktuelle kirkelige utfordringer i dag». Etter lunch var det info fra de nordiske land: «Hva holder vi på med nå? Hvordan skal vi nå fram med vårt anliggende?» I siste del av konferansen var det foredrag av Knut Alfsvåg: «Kvinnelige prester – hvorfor er det et viktig spørsmål?» 

b) FBB arrangerte et kveldsseminar på Fjellhaug 30.10, med tema om skapelseskritikk. Det var aktuell og god undervisning ved Knut Alfsvåg. Vel 30 deltagere, derav mange unge. Det aller meste av undervisningen er tatt opp og er lagt på YouTube.

c) Sentralstyret har vedtatt å arrangere GF i FBB 28.08 som et digitalt møte, i og med at årets Lutherske fordypningsdager er avlyst på grunn av korona-situasjonen. Det blir første gang i historien at vi legger opp til et digitalisert møte, selv om vi ikke ønsker å ha dette som en normalordning.

7. UTGIVELSER

a) I anledning 100-årsjubileet ble det utgitt et festskrift med tittelen: «Klassisk tro – kirke i endring» på Efrem forlag. Eirik-Kornelius Garnes-Lunde og Boe Johannes Hermansen var redaktører for boken, som inneholder 11 artikler, i tillegg til en oversikt over sentralstyrets medlemmer gjennom årene. Artiklene spenner vidt, fra kirkens forhold til klimakrise og abort til den økumeniske betydning av Sola scriptura og lutherdommens stilling i verden i dag. Samtidig gav boken et bredt biografisk bilde av foreningens hundreårige historie.

b) I jubileumsåret utgav FBB også boken: «Skal kvinnene tie? Om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste» på Efrem forlag. Gjennom 11 artikler inneholdt boken en nyutgivelse av klassiske argumenter/tekster i forbindelse med kvinneprestdebatten. Komité for utgivelsen var: Knut Alfsvåg, Erik A.H. Okkels, Alf Danbolt og FBBs daglige leder. Boken fikk en del publisitet gjennom oppslag og anmeldelser. Se mer under pkt. 13.

8. PLANLAGTE ARRANGEMENTER OG UTGIVELSER

a) Vi planlegger et nytt kveldseminar på Fjellhaug onsdag 11.11. Seminaret skulle opprinnelig vært holdt i mars, men er utsatt på grunn av pandemien. Temaene er: Foredrag I: Arne Helge Teigen: «Den karismatiske herredømmeteologien og profetiene om Donald Trump.» Foredrag II: Knut Alfsvåg: «Fra majoritetskirke til motkultur: Kristendom og politikk i dag.» 

b) Sentralstyret har fått en henvendelse fra fem medlemmer i FBB om utvidet seminarvirksomhet i FBB. Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått som oppgave å legge fram forslag til hvordan dette kan gjennomføres. Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte og har berammet et nytt møte over sommeren.

c) Sentralstyret har startet på drøfting av en mulig konferanse for inviterte deltagere med tema: Hvordan ser kirkelivet ut i Norden om 20 år?

d) Det er behov for formidling av katekismekunnskap i hjemmene, og det arbeides med utgivelser av plakater. Eirik-Kornelius Garnes-Lunde leder dette arbeidet.

e) Det er satt på dagsorden et behov for en artikkelsamling om ulike problemstillinger knyttet til kirkefellesskap. 

f) FBB vil trykke opp heftet: «Den hardeste lære i Guds ord», av Erling Utnem. Heftet som tidligere ble gitt ut i Arkenserien, er utsolgt, men fortsatt svært aktuelt. 

g) Det arbeides med en utgivelse av forbønn for ufødte under fastetiden, etter ide fra Danmark. Vi håper dette arbeidet vil kunne vært klart til fasten 2021.

9. INFORMASJON OG PROFILERING

a) Jan Bygstad ble tildelt FBBs bekjennelsespris 2019 for sitt store bidrag til bekjennelsesarbeidet, spesielt i de skandinaviske land. 

Sentralstyret har også vedtatt å gi bekjennelsesprisen til en person i 2020. Offentliggjørelse skjer i forbindelse med overrekkelsen av prisen.

b) Vår store ressurs er FBBs nettsted: www.fbb.nu. Dette er vårt viktigste redskap i promotering av FBBs arbeid, for informasjon og profilering. Det legges ut aktuelle kommentarer, sammen med andre nyheter og notiser. Mange lydfiler av taler og foredrag har også blitt lagt ut i løpet av siste periode. Under nettstedet ligger det også flere ressurssider. 

Ansvarlig redaktør for nettstedet er Boe Johannes Hermansen, med Erlend Fasmer som webmaster.  

c) Det har blitt lagt ut svært mange saker på vår facebookside siste år. Noen av innleggene har nådd langt. Også antall følgere har økt betraktelig, fra 262 til 325. Facebook-siden fungerer godt sammen med nettstedet, og genererer trafikk også der. Ansvarlig redaktør er Boe Johannes Hermansen. 

d) Hvert kvartal sendes det ut et fellesbrev til FBBs medlemmer, med orientering om aktuelle saker samt giro for innbetaling av kontingent/gave. Stadig flere ønsker fellesbrevene på mail. 

e) Fra daglig leder sendes det ut elektroniske brev med info om virksomheten i FBB til medlemmer og andre som ønsker å motta dette. Det er mulig å melde seg på/av gjennom nettstedet.  

f) Det ligger en liste på vårt nettsted med temaer og foredragsholdere, til bruk i FBB og andre sammenhenger. 

g) En rekke hefter og bøker har også siste året blitt solgt og distribuert gjennom FBBs sekretariat. Nettsiden har oversikt over tilbudene. 

h) Sentralstyret har bevilget kr. 10.000 til årets internasjonale lutherske ungdomskonferanse «Corpus Christi» mot at FBB får anledning til å profilere seg under årets arrangement. På grunn av pandemien er konferansen utsatt til neste år.

10. UTTALELSER

a) Uttalelse fra FBB om «Gudstjeneste- og andaktslivet i koronatiden» sto i en rekke aviser/blader og fikk god publisitet. Ser mer under pkt. 13.

b) Uttalelse fra AUs medlemmer i FBB – sammen med en rekke andre personer – sendt Helsedirektoratet vedr. Nasjonal retningslinje – Kjønnsinkongruens.

11. KONTAKT/SAMARBEID, REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER

a) «Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid» (NELK) hadde sin årlige samling på Høgsveen 03.–05.02. Knut Alfsvåg, Erik A.O. Okkels og Boe Johannes Hermansen representerte FBB. Det var dessuten representanter fra Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den lutherske kirke i Norge, Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Missionsprovinsen i Sverge, Den evangelisk-lutherske frikirke (Danmark) og Den evangelisk-lutherske bekjennelseskirke (som ble tatt opp som nytt medlem). Nettverksmøtet er en viktig årlig samling med tanke på kontakt og rådslagning. 

Nåværende møtekomité er: Thor Henrik With, Sigmund Hjorthaug, Asbjørn Hjorthaug med Boe Johannes Hermansen som koordinator. Nytt nettverksmøte er berammet til 03.-05.02.21, også på Høgsveen.

b) Erik A.H. Okkels har vært FBBs observatør vedr. Missionsprovinsens virksomhet. 

c) Det ble arrangert en nordisk konferanse 11.10.19 i Misjonssalen i Oslo, i forkant av FBBs 100-årsjubileum., se punkt 6 f. Vi har invitert til en ny konferanse 14.-15.10 i 2021.

d) FBBs formann og nestformann, samt flere fra FBB, var deltagere på NELA-konferansen i Oslo 07.-09.10, i forkant av FBBs 100 årsjubileum. Knut Alfsvåg er formann i NELA. 

e) FBB Bjørgvin sammen med DELK Bergen arrangerte Lutherske fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen 29.08.-01.09, hvor mange fra FBB var deltagere, og hvor FBB hadde bokbord. 

f) FBBs teologiske nemnd består av Knut Alfsvåg (leder), Odd Sverre Hove og Gunnar Johnstad. 

g) FBBs daglige leder var observatør og hadde bokbord under årskonferanse, som «Frimodig kirke» inviterte til i Storsalen, Oslo 09.03.

h) Olav Myklebust representerte FBB under utdelingen av Livsvernprisen i Oslo 03.02.

i) FBB har tatt initiativ til et seminar om forsamlingsdannelse og menighetsforståelse. Komitemedlemmer fra FBB er formann og daglig leder. Dette er planlagt til 21.10.20, på Fjellhaug skoler.

j) Jon Syver Nordbye representerte FBB under konferansen «Seksualetikk og ressurspersoner» i Sandnes, 15.-16.11.19, i regi av stiftelsen MorFarBarn. 

k) FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd. Boe Johannes Hermansen representerte FBB under det digitale årsmøtet i organisasjonen i april 2020.

l) FBB er medlem i Kristelig Studieforbund, en paraplyorganisasjon for kristelig studiearbeid.

m) FBB har meldt seg inn i den nye organisasjonen «Verdialliansen – nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier». Boe Johannes Hermansen og Erik A. H. Okkels var på oppstartsmøtet i Asker 10.02. Okkels er valgt med i organisasjonens første styre.

12. LÆREFONDET

a) Sentralstyret, som er styret for lærefondet, forvalter våre fondsmidler gjennom Alfred Berg. Olav Myklebust er fortsatt vår rådgiver.

b) Lærefondet har etter søknad bevilget kr. 100.000 til AdFontes virksomhet. Dette beløpet ble bevilget både i 2019 og 2020.

c) Det er bevilget kr. 50.000 i 2020 til virksomheten i Fø mine lam.

d) Det er bevilget kr. 74.000 til produksjon av FBBs festskrift i anledning 100 årsjubileet og kr. 52.100 til boken om kvinnelig prestetjeneste (se punkt 9 a og b).

e) Styret i lærefondet har bevilget kr. 6.724 kroner til dekning av underskudd for NELAs konferanse i Oslo 2019, og det er bevilget kr. 10.000 for virksomheten i 2020.

f) Det er gitt kr. 20.000 som støtte til produksjon av boken: «Bibelen på slakk line» av Raymond Lillevik (i desember 2019).

g) Det er bevilget kr. 20.000 som støtte for produksjon av boken med foreløpig tittel: «Bibelen uten filter. Bibelforståelse, kirke og kjønn» av Knut Alfsvåg (juni 2020).

13. ØKONOMI

a) Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 25.527. «Partner-ordning», som innebærer fast givertjeneste med månedlige trekk, og jubileumsgaver i 2020 var med å gi dette gode resultatet. 

b) Fra studentfondet ble det bevilget kr. 2.000 til en student for deltagelse i Lutherske fordypningsdager 2019.

c) Sentralstyret har bevilget kr. 10.000 til NELKs arbeid (februar 2020).

d) Sentralstyret har bevilget kr. 8000 fra studentfondet til ett medlem for støtte til deler av utgifter vedr. studier ved Forsamlingsfakultetet i Göteborg.

e) FBB har mottatt 70 aksjer i Dagen som gave fra ett av våre medlemmer.

14. TILBAKE- OG FRAMBLIKK 

Den viktigste begivenhet for FBB siste år var utvilsomt feiringen av hundreårsjubileet i oktober. Det gav anledning både til å feire, uttrykke takknemlighet og reflektere over fortid, nåtid og framtid, det siste først og fremst gjennom foredrag av en tidligere (Asle Dingstad) og den nåværende FBB-formann. 

I tillegg til å feire sitt hundreårsjubileum, utgav FBB to bøker høsten 2019. Den ene var et jubileumsskrift med et variert utvalg gode artikler. Det er en bok som kunne fortjene større oppmerksomhet enn den har fått så langt. Den andre var en samling eldre og nyere artikler om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste. Den vakte adskillig oppmerksomhet, og det på en måte som kan tyde på at spørsmålet ikke nødvendigvis er så utdebattert som situasjonen i Den norske kirke kan tyde på. I en artikkel om diskusjonen om kvinnelige prester i FBBs historie i jubileumsskriftet, ble det pekt på at selv om FBBs standpunkt i spørsmålet om kvinnelige prester av mange oppfattes som definerende for FBB, har det nesten ikke vært arbeidet med spørsmålet i FBB-sammenheng på over førti år. Enkelte ting ved debatten i høst kan tyde på at det er i endring. En viktig forutsetning for den endringen er at spørsmålets økumeniske kontekst og betydning i dag framstår som mye viktigere enn i den norske debatten på 1960- og 70-tallet. Det kom tydelig til uttrykk ved at både det vektigste og det mest positive bidraget til debatten etter utgivelse av Skal kvinnene tie? ble skrevet av den unge romersk-katolske teologen Eirik Steenhoff og publisert i Dagen 04.11.2019 (https://www.fbb.nu/artikkel/kvinneprestdebatten-som-aldri-var/). 

En av innvendingene mot boken var at den tildels var opptrykk av gamle artikler, noe FBBs formann har valgt å følge opp med en ny bok med foreløpig tittel: «Bibelen uten filter. Bibelforståelse, kirke og kjønn».

I Den norske kirke var det en del diskusjon rundt valget til nye bispedømmeråd og dermed også til nytt Kirkemøte høsten 2019. Det er uenighet om en utvikling i retning av partilister, og om hvordan en skal forholde seg til situasjonen om partilister blir det normale. Blant Dnk-medlemmer i FBB er det antagelig noen som fulgte Frimodig kirkes anbefalinger av enkelte kandidater på nominasjonskomiteens lister, og noen som brukte Bønnelista. Det kan virke som det nye Kirkemøtet kommer til å ligne det som det avløste, men ettersom årets Kirkemøte er utsatt til oktober, vet vi ikke så mye om dette enda.

Olav Fykse Tveit ble valgt til ny preses i Den norske kirke i januar 2020 og vigslet i mai. Han kommer fra stillingen som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, og burde derfor være en som på en konstruktiv måte kan lytte til ulike stemmer i det kirkelige mangfold. Det skal bli interessant å se hvordan Den norske kirke vil utvikle seg under hans lederskap, og hvordan FBBs anliggender vil bli ivaretatt.

Internasjonalt har spørsmålet om hvordan vi skal tenke om forholdet til andre religioner lenge vært et viktig spørsmål. Gjennom misjonsarbeidet har det også vært viktig i vår norske sammenheng. Et økende nærvær av annerledes troende i vårt eget land gir problemstillingen større aktualitet også lokalt, blant annet når det gjelder kirkelige handlinger. Både individer og familier kan ha ulike tilknytninger som gjør at vi på nytt må tenke gjennom spørsmålet om hvordan både evangelisk entydighet og respekt for andres tro skal komme til uttrykk, bl. a. i forbindelse med begravelser. Dette er en del av bakgrunnen for Halvor Nordhaugs bok Men hva med de andre? Kristendommen og religionene, som har vært en del diskutert i vår, og hvor han advarer mot synkretistiske trosuttrykk. Forholdet til islam representerer her en særlig utfordring. Fordi islam har fornektelse av treenighetslæren, inkarnasjonen og forsoningen som en del av sin identitet, innebærer evangelieforkynnelse nødvendigvis også islamkritikk. Samtidig er det nødvendig å ta tydelig avstand fra den form for voldelig, nasjonalistisk antiislamisme som bl. a. er kommet til uttrykk i Behring Breiviks og Philip Manshaus’ terrorhandlinger. Nordhaug går i sin bok ikke inn på dette i det hele tatt, og det er helt klart en svakhet ved den. Den samme uvilje mot å gå inn i dette problemkomplekset kommer også til uttrykk i et intervju med Fykse Tveit og NMS’ generalsekretær Helge Gaard ( https://www.vltv.no/video/63242124/nms-samtale-med-olav-fykse-tveit-og), hvor Fykse Tveit er svært unnvikende når han blir utfordret til å si noe om forholdet mellom kristendom og islam.

Når det gjelder de lutherske frikirkene, er FBB aktivt med i arbeidet med å skape større enhet blant konfesjonelt bevisste lutheranere i Norden. Det ble derfor holdt en nordisk luthersk bekjennelseskonferanse dagen før jubileumsmarkeringen, og Høgsveen-møtene i februar fortsetter å utdype det gode fellesskapet blant dem som deltar her.

Den begivenhet vi kommer til å huske fra året som er gått siden forrige generalforsamling, er nedstengningen av Norge på grunn av Covid-19-pandemien fra og med 12. mars, noe som også førte til at kirkene ble stengt for gudstjenester i omtrent to måneder. Dette har også utfordret FBB på flere måter. For det første reiser en slik pandemi spørsmål angående Guds verdensstyre og det ondes problem. FBB-medlemmer har tatt opp dette problemet i flere sammenhenger, blant annet ved innlegg publisert på web-siden (https://www.fbb.nu/artikkel/korona-epidemien-og-guds-godhet/; www.fbb.nu/artikkel/koronakrisen-i-bibelsk-katastrofeperspektiv/). For det andre gjorde de stengte kirkene at vi ble avhengig av å samles på andre måter, gjennom NRK og på nett. Det reiste spørsmålet om hvordan vi i en slik sammenheng skulle forholde seg til spørsmålet om nattverdfeiring, og FBB-styret kom i den anledning med en uttalelse (https://www.fbb.nu/artikkel/gudstjeneste-og-andaktslivet-i-koronatiden/). Der ble det, med støtte i publikasjoner både fra Det lutherske verdensforbund og Lutheran Church-Missouri Synod understreket at «Herren måltid [er] en handling som forrettes når menigheten samles og ledes av den som er betrodd ansvaret for dette». Både Dnk og kirkene i Høgsveen-fellesskapet ser ut til å ha fulgt dette prinsippet, mens andre i større grad har åpnet for en privatisert nattverdfeiring. Samtidig er det grunn til å være takknemlig for de virtuelle gudstjenestetilbud som bidrog til at mennesker fikk åndelig føde i en periode med stengte kirker.

I slutten av mai vedtok Stortinget liberaliseringer i Bioteknologiloven. Fordi endringsforslagene ikke ble sendt på høring, ble debatten foran vedtaket kort og intens. FBB vedtok ingen uttalelse i denne sammenheng, men FBB-medlemmer engasjerte seg i debatten (se f.eks. www.fbb.nu/artikkel/bioteknologiens-utfordringer/). Endringer i samfunnets samlivsetikk møter vi imidlertid også på andre måter, f.eks. gjennom tendens til sanksjoner overfor dem som ikke uten videre vil innordne seg og gå i takt. For å skape en motkraft har en dannet «Verdialliansen - nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier», en organisasjon som også FBB har sluttet seg til.

Vi befinner oss fortsatt i et kirkelig landskap i endring, og det er ikke lett å se hva som vil bli de styrende faktorer for utviklingen i de nærmeste årene. De opprivende debattene knyttet til endringer i Den norske kirkes samlivsetikk og vigselsliturgi har stilnet av, men den splittelsen dette skapte, er fremdeles noe en må forholde seg til. Det bidrar til veksten i forsamlingsdannelser i regi av organisasjoner og frikirker, samtidig som det i mange tilfelle er uklart i hvor stor grad nominell tilhørighet i en luthersk sammenheng vil preges av en integrert luthersk kirke- og sakramentforståelse. FBBs bidrag til arbeidet med å skape større samhold mellom nordiske lutherske frikirker og kirkelige bevegelser kan her komme til å spille en viktig rolle.

Også når det gjelder den samfunnsmessige kontekst vi befinner oss i, er det vanskelig å se i hvilken retning utviklingen vil gå. I flere land ser vi framgang for populistiske bevegelser med en mer eller mindre uttalt religiøs forankring, men med liten forståelse for betydningen av en sunn, selvkritisk teologi og av å møte sosiale utfordringer med rasjonelle og velinformerte debatter. Oppslutningen om regjeringens linje overfor Covid19-pandemien har vist at det på dette punkt står bedre til i vårt land enn i mange andre. Samtidig ser også vi urovekkende trekk i retning av intoleranse og usaklig kritikk overfor standpunkt som utfordrer det sosialt aksepterte, også når denne kritikken framstår som rasjonell og vel begrunnet. Den totalitære liberalisme er ikke nødvendigvis så mye bedre enn andre totalitære ideologier som har kommet og gått. Sammenlignet med stabiliteten i kirkens lange historie fortoner slike ideologier seg fort som døgnfluer. Men de kan gjøre mye skade der de får makt. Vår oppgave er å bidra til at kirken framstår som en relevant motkraft både overfor populistiske og totalitære tendenser.

Takk til alle som gjennom året har gitt oppmuntring, bedt for foreningen og støttet den med gaver.

Vi hilser med ordet i 1 Kor 15,37f: «Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor mine kjære søsken, så fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves». 

Stavanger/Råde 22.06.2020

For sentralstyret i FBB

 

Knut Alfsvåg                             

formann (sign.)                       

Erik A.H. Okkels

nestformann (sign.)   

Alf Danbolt

styremedlem (sign.)

Mikael P.V. Bruun   

styremedlem (sign.)

Marie Lyngmo Unsgaard

styremedlem (sign.)   

Sondre Frøyland Svenseid

styremedlem (sign.)       

Boe Johannes Hermansen

daglig leder (sign.)