Glade givere søkes!

13.03.2023
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBB Penger Undervisning Tjeneste Presteutdanning Presterekruttering Teologi Teologistudium Luthersk tro Luthersk tro og bekjennelse Luthersk teologi

Kunngjøring

Gaver til et viktig formål

Invitasjon til givere

Det er FBBs ønske og målsetting å være en organisasjon som leder mennesker til dypere innsikt i gudsrelasjonen slik vi kjenner den fra våre lutherske bekjennelsesskrifter. Det handler om å eie det evige liv som Gud gir, ikke av gjerninger, men gjennom sine nådemidler. Derfor arrangerer FBB seminarer, bibeltimer, møter, publiserer bøker og hefter, jobber aktivt for å bevare et rom for konfesjonell luthersk teologi i det norske kirke- og organisasjonslivet. Men også lutherdommen presses, og FBB ser et økende behov for å øke, inspirere og hjelpe mennesker til å fordype seg i luthersk teologi.

FBB har to fond som brukes til denne type formål, hvor det ene er Lærefondet og det andre er Studentfondet. Lærefondet har en stor grunnkapital hvor overskuddet forvaltes etter formålet, men det har en snevrere profil hvor utdanning av prester er hovedfokus. Studentfondet har foreløpig liten kapital, men har til gjengjeld en bredere profil hvor personer kan få støtte til teologiske studier, bok- og reisestipend, bokskriving, arrangement og deltagelse i kurs. Behovet for støtte fra Studentfondet øker samtidig som FBB hvert år mangler penger til å støtte alle søknadene som man ønsker å løfte frem.

Derfor ønsker FBB å øke grunnkapitalen til Studentfondet betraktelig. På andre siden var Lærefondet så heldig å få en stor gave som danner grunnkapitalen. Vårt håp er at noen som brenner for luthersk teologi kan gjøre Studentfondet til sin hjertesak for på denne måten å fremme god luthersk teologi. En eller flere større gaver til økning av grunnkapitalen ville hjulpet oss mye. Også testamentariske gaver er kjærkomne. Faste givere som øremerker gaven, vil på sikt også bygge kapitalen i Studentfondet opp sakte, men sikkert.

Vårt håp er at FBB i løpet av noen få år kan øke grunnkapitalen så mye at Studentfondet står på egne ben, og har overskudd som hvert år kan nyttes til å fremme de lutherske skatter. Fordelen med dette er at man ikke er avhengig av de årlige inntektene til FBB, som kan variere, men bygger støtten på en fast solid grunnkapital.

Vil du/dere være med å støtte FBB sitt langsiktige arbeid med å gi nye generasjoner muligheter til å fordype seg i konfesjonell luthersk teologi, så ta gjerne kontakt med oss allerede i dag. FBB ser det som en hjertesak å få være mellomleddet mellom glade givere og takknemlige mottakere. Vi håper du/dere vil være med på dette prosjektet, og slik formidle pengene videre til nye generasjoner lutheranere som ønsker å bruke sitt liv i tjeneste for Gud og hans kirke.

Sentralstyret i FBB 11.03.23

Kontakt FBBs daglige leder, Boe Johannes Hermansen Mail: post@fbb.nu

Tlf. 996 128 22

Her finner du statuttene for studentfondet:

https://www.fbb.nu/om-fbb/fbbs-studentfond