Gudstjeneste- og andaktslivet i koronatiden

03.04.2020
Sentralstyret i FBB
Uttalelse Korona Dåp Nattverdpraksis Nattverd Sakramentene Kirkesyn Luthersk Embetssyn

Fastetiden har i år brakt oss forsakelser langt utover det som er vanlig. Ikke bare er store deler av samfunnet stengt ned. Vi må også avstå fra å møtes i kirker og bedehus. Det er heller ikke begrenset til fastetiden som en periode i kirkeåret. Slik det nå ser ut, vil denne fasten vare gjennom påsken og fortsette på ubestemt tid.

Kirke

Andaktslivet i hjemmet blir ekstra viktig i en slik tid. Mange menigheter gjør også en god jobb med å lage gudstjenester og andre samlinger på internett. Det er et godt supplement til NRKs gudstjenester og andakter. På https://gudstjenester.dagen.no/, på https://troogmedier.no/gudstjenester/ og på Vårt Lands nettsider er det mulig å få en oversikt over det som er tilgjengelig.

Det er derfor ingen grunn til å avstå fra forkynnelsen av Guds ord. Annerledes er det med sakramentene. Når det gjelder dåp, har vi både i den lutherske og flere andre kirker lang tradisjon for å forrette nøddåp der det er fare for barnets liv. I andre situasjoner er det mulig å finne ordninger som ivaretar både barnets og familiens behov og tar tilbørlige smittevernhensyn.

Vi har ingen tilsvarende tradisjon når det gjelder «nødnattverd». Etter felles kristen forståelse er Herrens måltid en handling som forrettes når menigheten samles og ledes av den som er betrodd ansvaret for dette. Å svekke dette prinsippet ved å lage til private nattverdfeiringer i hjemmene, er etter vår oppfatning ingen god ide. Vi ser det heller ikke som en god ordning å lage til digital nattverd ved at seere og lyttere oppfordres til å ta fram brød og vin samtidig med en eventuell nattverdhandling i den gudstjenesten som en deltar i over nett, radio eller TV. Det er i kirken lang tradisjon for å tenke at når vi ikke kan samles for å feire Herrens måltid, så venter vi med det til vi igjen kan samles. Vi lar ikke være å feire nattverd fordi vi ikke vil ta imot de gaver Gud gir, men fordi vi i den situasjonen vi nå er i, har det vi trenger i Guds ord. Samtidig er det også i denne tiden mulig å kontakte den lokale prest for nattverdfeiring i små grupper enten hjemme (soknebud) eller i kirken etter nærmere avtale der dette kan forenes med nødvendige smitteverntiltak.

Nedenfor er det lenker til lutherske kirkesamfunn som har gitt utdypende begrunnelser for en slik praksis med henblikk på den situasjonen vi nå opplever. 

3. april 2020

For sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Knut Alfsvåg Erik A.H. Okkels Boe Johannes Hermansen

formann FBB nestformann daglig leder

Det lutherske verdensforbund

Lutheran Church Missouri Synod

Den lutherske kirke i Norge

5 danske prester