Højmessen. Historie og teologi

01.05.2020
Flemming Baatz Kristensen
Bokanmeldelser Høymesse Liturgihistorie Liturgi Gudstjeneste

På kun 172 sider gives her en fremragende indføring i højmessens historie og teologi. Man får her et kompendium, der viser udviklingen i højmessen med vægt på historiske knudepunkter og understregning af teologiske og liturgiske pointer.

Højmessen. Historie og teologi

Bogen er skrevet af professor emer Bent Flemming Nielsen. Han skrev i studietiden i Aarhus speciale om Karl Barth. Han arbejdede herefter videre med åbenbaringsbegrebet hos Barth, hvilket resulterede i en disputats i 1988. Han har været sognepræst i Odense 1987-97. Herefter var han i et år leder for teologi på Grønlands universitet. I 1999 blev han forskningslektor og lektor i praktisk teologi på Københavns universitet. Det var han frem til 2012, hvor han blev professor i dogmatik, hvilket var han var indtil pensioneringen i 2018.

Bogen rummer indføring i højmessens historie og teologi fra Paulus frem til reformationen. Herefter sker et sporskifte idet han i resten af bogen koncentrerer sig om den danske – delvist dansk-norske - liturgihistorie efter reformationen.

Da bogen er en kort oversigt har han været nødt til at undlade at behandle f.eks. den anglikanske kirkes højmesse og det samme gælder den ortodokse kirke og en række delaspekter i forbindelse med højmessen. Hans fokusområde er den vestlige kirke og efter reformationen kun Danmark og delvis Norge. I dette sidste afsnit omtales dog ind imellem den liturgiske udvikling i det 19. og 20. århundrede. 

Hans sigte med bogen er dobbelt: dels vil han orientere om højmessens lange historie og dels vil han belyse og analysere denne historie ved hjælp af metoder fra nyere liturgisk forskning. 

En ting, der undrer mig, er at forfatteren ikke inddrager tydeligt liturgisk stof som f.eks. hymner og bekendelser (f.eks. Fil 2,6-11; Rom 1,2-4; 1 Kor 15,3-9; Hebr 1,1-4) og pastoralbrevenes liturgiske nedslag. Han inddrager heller ikke Åbenbaringsbogen som tydeligt afspejler liturgisk praksis. Det kan også undre at han ikke tager udgangspunkt i synagoge – og tempelgudstjenesten, som var den verden, de første kristne, som jo var jøder, kom fra, og som de tolkede deres tro igennem. 

Når det gælder det historiske understreges de magtpolitiske motiver og interessante og belysende eksempler omtales men det hindrer ham aldrig i at se og fremdrage de teologiske pointer i den liturgiske udvikling. Han er ikke for ingenting dogmatiker, praktisk teolog og præst.

Undervejs i bogen har han placeret en række såkaldte rubrikker. Det er velgørende indskud som rummer systematiseringer, kommentarer og overblik, der delvis bryder den fremadskridende historiske gennemgang.

Det bliver undervejs tydeligt, hvor Bent Flemming Nielsen særlige liturgiske sympati ligger. Det er helt klart den oldkirkelige eukaristifejring. Den har han i øvrigt beskrevet udførligt i sin ”På den første dag. Kirkens liturgi. Oldtid og middelalder” (Eksistensen akademisk, København, 2017). Og han holder meget frugtbart eukaristibegrebet fra Skriften og oldkirken sammen med Luthers forståelse af løftet, troen og tegnet i et opgør med middelalderens katolske offerbegreb. Hans gennemgang af Luthers gudstjeneste er prægnant og meget klart. Han har tydeligt større sympati for Formula Missae end Deutsche Messe. 

Som sagt sker der et sporskifte i bogen efter reformationen, hvor Bent Flemming Nielsen forlader den internationale scene for at hellige sig udviklingen i Danmark (-Norge). Det sker fra Kirkeordinansen i 1539 til den danske højmesseordning fra 1992. Her beskrives den liturgiske udvikling eller måske mere mangel på samme. I stedet er der tale om flere fejludviklinger bort fra klassisk liturgiforståelse noget der dog rettes delvist op på med højmesseordningen i 1992. Skildringen af udviklingen i det 19. og 20. århundrede er meget interessant og i særdeleshed fortællingen om hvordan de danske biskopper greb magtens tomrum er interessant og spændende. Biskopperne fik skabt en højmesseliturgi som førte den danske udvikling i en mere klassisk retning dog stadig med tydelige lutherske pointer. 

Der arbejdes i øjeblikket på flere felter med den danske liturgi. Den undlader Bent Flemming Nielsen dog at kommentere, da han har haft sæde i et af de udvalg, der har arbejdet med liturgien. Dette udvalg valgte han dog at træde ud af. Men han har efterladt en vigtig bog, som, man kun kan håbe får positive følger for den vej dansk liturgi tager. 

Bogen slutter med et efterord i form af en række essays med Bent Flemming Nielsens tanker og pointer omkring ritualer og højmesse.  

Dette er en perle, som teologistuderende og præster og andre der er interesseret i højmessens historie og teologi bør have med som et del af deres liturgiske forråd.

Bent Flemming Nielsen: ”Højmessen. Historie og teologi”.
Eksistensen, 2020
ISBN: 978 87 410 0715 1
159,20 dkr.

 

Flemming Baatz Kristensen. Sognepræst (kbf), Sct. Pauls kirke, Aarhus, Danmark.