Hvor står FBB?

04.04.2005
Olav Myklebust
(Ressurser) Forsoningen

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet Karl Johan Hallaråker etterlyser i et innlegg i VL 3. juli en klargjøring av hvor Foreningen for Bibel og Bekjennelse (FBB) står i forhold til Samråd på Kirkens Grunn (SKG) og Den Nordisk Katolske Kirke (NKK) som nylig er etablert som eget kirkesamfunn.

Hallaråker krever at FBB skal bryte med SKG og NKK, fordi disse, slik han ser det, ikke står for en evangelisk-luthersk teologi. "Dei høyrer ikkje lenger heime i FBB eller ei luthersk kyrkje,", sier han. Han anfører også at FBB har vært dominert av folk som var mer opptatt av embete, messe og sakrament enn genuin bibeltruskap.

Til det siste først: FBBs formål er å fremme en aktiv bibel- og bekjennelsestroskap. En slik troskap må nødvendigvis knyttes opp mot konkrete og påtrengende utfordringer i samtiden. Bibelen oppfordrer tilsynsmenn og andre tjenestegrupper i menighetene til å ta vare på hele den hjord som er vunnet ved Guds eget blod, og som Den Hellige Ånd har satt dem til tilsynsmenn for. Apostlene har også gitt retningsgivende kriterier for hvem som kan kalles til å ha en tilsynsoppgave på Kristi vegne. Menighetenes hyrder skal bl.a. være et eksempel for hjorden. Det innebærer at personer som åpenbart lever i strid med Guds bud, ikke kan kalles til lederoppgaver. Det kan føre andre til fall eller gjøre forkynnelsen lite troverdig.

Politiske myndigheter og norsk lov tillater og fremmer ikke-kristne samlivsformer. Som en følge av dette ansettes det personer i kirkelige stillinger selv om de lever i strid med kristen moral, og tilkjennegir at de ønsker det. Dette er en krenkelse av Kirkens trosgrunnlag. De apostoliske retningslinjer for valg og innsettelse i tjeneste i Kirken er forpliktende for hele det kirkelige fellesskap. Spørsmål som gjelder embete er derfor viktige, fordi menighetenes ve og vel er avhengig av en rett tilsynstjeneste, en rett forkynnelse og en rett sakramentsforvaltning. Gudstjeneste (messe) og diakoni er fundamentale bekjennelsesanliggender hvor det nettopp dreier seg om genuin bibeltroskap. I gudstjeneste og diakoni, og i tjenesteordningene, skal Kirkens felles tro og liv komme til uttrykk. Gud er ikke uordens Gud. Uorden er splittende og fører til en oppløsning av Kirken som et fellesskap i Den Hellige Ånd. I embede, messe og sakrament skal "genuin bibeltruskap" være virksom.

Når det gjelder forholdet til SKG, er FBB innstilt på dialog. FBB og SKG har flere felles anliggender. Men også vi ser behov for å avklare hva "Troserklæringen av 8. april 1999" i SKGs vedtekter innebærer i forhold til Den norske kirkes bekjennelse. Den nye kirkedannelsen (NKK) som springer ut fra SKG, er i høy grad foranlediget av at Den norske kirkes lærenemnd (uten ankemulighet!) har tolket den lutherske bekjennelse på en måte som på vesentlige punkter er i strid med Bibelen og felles kristen etikk. Man har heller ikke villet innrømme eller gi anfektede prester, diakoner og menigheter et tilsyn som ivaretar Guds bud. I stedet har man irettesatt disse. FBB sørger over at en rekke av Kirkens beste lemmer finner seg hjemløse i Den norske kirke og ser seg nødsaget til å gå ut. FBB vil ikke anføre mot dem at de ikke har prøvet å få til ordninger som kunne gi dem livsrom i Den norske kirke. På veien videre er det en rekke spørsmål som krever avklaring i mange retninger. Men FBB finner det ikke rett uten videre å utelukke personer fra SKG og NKK som ønsker å være medlemmer i foreningen.

Førsteamanuensis Olav Myklebust,

fungerende formann i FBB