Kampen om könen

13.07.2022
Roland Gustafsson mfl.
Bokomtale Sverige Danmark Kjønnsskifte Kjønnsdysfori Kjønnsteori Kjønnsrevolusjon Kjønnsidentitet Kjønnsforskjell Kjønn Kjønnskamp Teologi Skaperverk Skaper Skapertro Skapelsesteologi Politikk Undervisning Skole Barn

Bokanmeldelse

Kampen om könen – Mikkel Vigilius

Recension av boken Kampen om könen, av Mikkel Vigilius. Kyrkliga förbundets bokförlag, 2022, 124 sidor.

https://www.bvforlag.se/nyheter-1/kampen-om-konen.html

Boken finns i digital originalversion på danska: http://www.nytliv.dk/downloads/KoK.pdf

Og er nå utgitt på svensk, med samme tittel: Kampen om könen, på Kyrkliga Förbundets Bokförlag 2022 – ISBN: 078-91-7238-177-3

Kampen om könen – Mikkel Vigilius

Om den könsneutrala vågen – och Bibelns och biologins svar

För ett antal år sedan hördes första gången uttrycket “hen” användas som ett substitut för han eller hon. Ordet speglar samtidens positiva framlyftande av könsneutralitet stick i stäv med Bibelns ord om man och kvinna. För den som vill följa Guds Ord är det viktigt att veta vad som i biblisk mening är oväsentligheter och vilka situationer som däremot kräver bekännelse och fasthet. Detta i en tid där vi som kristna känner oss allt mer ensamma i vår uppfattning och möter mindre förståelse för de bibliska tankegångarna. Här kan en bok som Kampen om könen vara till hjälp, skriven av Mikkel Vigilius, lärare på Luthersk Missions Højskole i Danmark och redaktör för tidskriften Nyt Liv.

Boken är indelad i fyra kapitel som ger perspektiv på frågan om kön och transsexualitet. Det inledande kapitlet beskriver kortfattat den historisk-politiska utvecklingen, främst i Sverige och Europa. Kapitlet innehåller även två belysande exempel på könsexperiment i andra länder som i förstone ställts fram som lyckade, men i slutändan på ett tydligt sätt visat hur grundläggande det biologiska könet är för hur vi människor fungerar och att dess påverkan är för stark för att vi ska kunna göra det om intet. Dessa resultat fick dock inte i närheten av samma spridning som de första resultaten som bekräftade den nya ideologin.

I kapitel tre redogör författaren för hur forskningsläget inom humanbiologin och neurovetenskapen talar emot tesen att de två könen enbart är en social konstruktion. Trots detta har läroplanerna i skola och förskola, samt behandlingsformerna mot könsdysfori inom vården, under de senaste decennierna baserats på tanken att kön är något individen kan och bör välja själv. Vigilius ger flera exempel på hur Sverige ligger i framkant vad gäller formandet av ungas syn på kön. 1994 infördes en läroplan som gav skolan i uppgift att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Några år senare kom en läroplan för förskolan med liknande målsättning. Förskolepedagoger uppmanas ingripa om barn ses leka könsstereotypa lekar, ska tala om olika familjekonstellationer som jämbördiga och använda barnböcker som återger regnbågsfamiljer positivt. Heterosexualitet får inte framställas som det normala och naturliga.

Hur medveten är kyrka och kristna familjer om den pågående indoktrineringen i svensk skola? Det talas inte mycket om det och det finns ingen uppsjö av upplysande och vägledande litteratur om problemet, trots att det inte är nytt. Desto mer värdefull blir Vigilius korta, men kärnfulla bidrag. Som Vigilius konstaterar kan det vara svårt att veta vilka argument man ska använda i mötet med den nya könsideologin när det i dagens sekulära samhälle inte fungerar att hänvisa till Guds vilja och skapelseordning. Boken ger belägg för det vi alla ser är uppenbart, men har svårt att påvisa i en tid när det inte längre hjälper att hänvisa till sunt förnuft.

I bokens tredje kapitel presenteras forskning om de biologiska skillnaderna mellan könen. Redan tidigt i fostrets utveckling, under sjätte eller sjunde graviditetsveckan sker en könsbestämd utveckling, då pojkar utsätts för stora mängder testosteron, en utveckling som sedan fortsätter i puberteten. Könshormonerna påverkar såväl kropp som hjärna. Barnets hjärna är på så sätt könsspecifik redan vid födelsen, innan det hunnit formas av sin omgivning. Uppfostran och miljö kan däremot ha betydelse för könsidentiteten. Detta gör det moderna könspolitiska projektet desto mer oroväckande.

För Vigilius är “kampen om könen” inte främst en politisk fråga, utan en andekamp. En kamp “... om våra sinnen och tankar, om våra äktenskap och familjer och sist och slutligen om vårt hjärtas förhållande till Gud, vår Skapare och Herre”. I bokens andra kapitel går han igenom vad Bibeln säger om de två könen och deras förhållande till varandra. Att människan är skapad till man och kvinna är inte en bisak, utan centralt för att förstå vad det är att vara skapad till Guds avbild. Äktenskapet ska, när det fungerar som Gud ämnat det, vara en återspegling av Frälsarens förhållande till och offer för sin Kyrka. Äktenskapet är också den av Gud givna trygga ramen för mänskligt samliv. Därför får vi inte låta oss förledas att överge Bibelns ord på denna punkt. Att det är en klar förbindelse mellan kropp och kön, så att kroppen avgör människans kön, är en genomgående tanke i hela Bibeln. Genom olika förmaningar till män respektive kvinnor, blir det klart att Gud gett de olika könen olika roller och vill att människan ska leva i enlighet med sitt kön.

Samtidigt vet vi, vilket även Bibeln antyder, att det finns människor som föds med defekta och otydliga könsorgan där det är svårt att avgöra könstillhörigheten. Det finns också de som trots ett tydligt biologiskt kön har svårt att identifiera sig med sitt kön. Om dessa, de transsexuella, handlar bokens fjärde och sista kapitel. Vilka som ska räknas till kategorin transsexuella är svårt att definiera. En stor del av de som känner sig osäkra på sin könsidentitet en period i barn-/ungdomsåren hittar sedan tillbaka till en stabil könsidentitet som bejakar det biologiska könet. I Sverige och västvärlden har det dock under de senaste decennierna skett en dramatisk ökning av antalet personer som definierar sig som transsexuella eller ges diagnosen könsdysfori. Många av dessa behandlas med hormoner och könsbytesoperationer, behandlingar som ofta är irreversibla.

Vigilius beskriver transexualism som “en psykisk sjukdom, som medför felaktig biologisk självförståelse” och fortsätter: “Den rätta behandlingen är inte att bekräfta den felaktiga självförståelsen och att operera kroppen, men däremot att korrigera den felaktiga självförståelsen, identifiera den som sjuklig och terapeutiskt understödja och främja en sund biologisk självförståelse”. Detta bör vara vägledande för hela samhället men även för den kristna församling som frågar sig hur transsexuella ska bemötas. Vigilius uppmanar till att se det som en kallelse för församlingen att sätta sig in i de transsexuellas svårigheter, samt vad Bibeln lär om könen och på så sätt kunna erbjuda en sund evangelisk själavård. Den andliga och terapeutiska hjälpen ska komplettera varandra.

Det kan konstateras att Kampen om könen är vad den påstår sig vara: “... en första grundläggande hjälp till alla kristna”. Till “... medvetenhet om och insikt i den andekamp om könen som pågår i vår tid”. Vi hoppas den snart följs av fler goda verk om detta angelägna ämne. Kampen om könen fortsätter – i samhälle och kyrka.

Signerat-redaktionen

Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför. Från Missionsrådets protokoll i november 2020:

Profilutskottets syfte är att verka för att det, genom Missionsprovinsen, i vårt land skall finnas en tydlig och hörd röst för biblisk kristendom. Utskottets uppdrag är att hitta former för detta syftes förverkligande, såväl genom inåtriktad som genom utåtriktad verksamhet.

Utskottet är redaktion för “Signerat”, som är tänkt att vara en form av ledarartiklar, ibland signerade av redaktionen och ibland signerade av författarna själva, inom eller utom utskottet. PrU består av, Adam Davidsson (lärare, musiker, Åstorp), Johanna Nygård (socionom, Uppsala), Elof Ängdahl (lärare, Nybro), Anders Alapää (präst, Korpilombolo), Bengt Birgersson (prost, Göteborg) och Roland Gustafsson (biskop emeritus, Halmstad).

En utförligare recension finns på Missionsprovinsens webbsida: https://missionsprovinsen.se/biblisk-klarsyn-i-tider-av-konsforvirring/