Kirkelig samling om Bibel og Bekjennelse

11.04.2005
Ukjent forfatter
(Ressurser) Bekjennelse

Ingen bør være i tvil om at den kirkelige situasjon i vårt land krever en ny samling om Bibel og bekjennelse. Prester og lekfolk må forenes i en fornyet visjon av kirkens kall i verden. Når vi på årets høstmøte samles om temaet "For Guds ansikt", er det å forstå som et program for bekjennelsesbevegelsen. Vårt kall er å være Kirke for Guds ansikt. Vår bekjennelse er først og fremst en lovprisning av Gud slik Han har åpenbart seg i sitt ord som Den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Å være Kirke er å være grepet av denne visjonen. Slik møter vi også synet av Kirken i Åpenbaringsboken, som en forsamling av forløste mennesker med ansiktet vendt mot Tronen, forenet i en felles lovsang til Gud og Lammet. Slik er Kirken kalt til å leve også her og nå - Gud-vendt og Gud-hengivent.

Det er med denne visjonen for øye og med bekjennelsen til Den treenige Gud i munn og hjerte vi så vender oss mot verden. Da er dagsorden allerede klar. Kirkens kall er å forkynne det fulltonende evangelium om Jesus og hans forsoningsgjerning og kalle mennesker til omvendelse og tro. Det som ligger oss på hjerte er at mennesker må bli frelst fra synd og død og evig fortapelse og bli innlemmet i Kirkens lovprisende og bekjennende fellesskap.

Kirkens store fare ligger i fristelsen til først å vende seg til verden og legge øret til hva den har å si. Verden skriver Kirkens dagsorden og vi blir opptatt av alt det som verden vil at vi skal være opptatt av. Og i neste omgang omtolkes og uthules vårt gudsbilde og guds-begrep og gudstjenesten står i fare for å bli en samling om selvlagde og selvvalgte guder, der mennesket selv står i sentrum.

Samling om Bibel og bekjennelse betyr samling om Bibelens Gud, slik Kirken vitner om Ham i sin bekjennelse. All vrang lære har sin rot i et forfalsket gudsbegrep. Derfor ønsker vi å gå til roten når vi i år samler oss til en fornyet oppmerksomhet omkring Treenighetslæren og de avvik og utfordringer som vår tid i særlig grad stiller oss overfor.

Vi er glade og takknemlige for å tilhøre et kirkesamfunn som i sine bekjennelsesskrifter holder fast ved Kirkens klassiske bekjennelse til Den treenige Gud. Vi kaller til samling omkring vår kirkes læretradisjon. Ikke i nostalgisk interesse for gamle dogmer, men i glad bekjennelse til Gud, Faderen, som er alle tings skaper og opphav, og Ånden, som kaller og samler sitt folk ved ordet omkring Sønnen, den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, Han som er Kirkens Herre. Han tilhører æren og makten i all evighet! AMEN!