Konsist om homofilt samliv

15.07.2017
Ole Fredrik Kullerud
Bokanmeldelser Homofili

Vi omtaler her den tyske oversettelsen av "Biblical and pastoral responses to homosexuality" som ble utgitt i 2012 av British Evangelical Alliance. Boka har en konservativ evangelikal tilnærming.

Forsiden til "Homosexualität: Biblische Leitlinien, ethische Überzeugungen, seelsorgerliche Perspektiven"

Ti teser presenteres innledningsvis som utfoldes utover i boka. Det første hovedkapitlet ser homofilispørsmålet i lys av evangeliet og samfunnsutviklingen. Vi får også presentert en historikk over hvordan spørsmålet har vært håndtert i England og innen den evangelikale bevegelsen der, foruten noe relevant statistikk. I det andre drøftes seksualitet og Bibel, herunder også enslig stand og bibelstedene som direkte omhandler homofilt samliv.

At Jesus ikke har ytret seg direkte om homoseksualitet ses i lys av at han ikke uttalte seg om hvert tenkelig etisk spørsmål, heller ikke om for eksempel slaveri og avgudsdyrkelse.

De følgende hovedkapitlene behandler spørsmål knyttet til sjelesorgen. I fremstillingen inngår flere case. Dette er en relativt kortfattet fremstilling som gir en drøftende oversikt over de viktigste delene av homofilispørsmålet. Den anbefales også for norske lesere.

Andrew Goddard, Don Horrocks, utg. (2016), Homosexualität: Biblische Leitlinien, ethische Überzeugungen, seelsorgerliche Perspektiven, Gießen: Brunnen Verlag, 168 s.