Kyrkliga Förbundet 100 år

08.12.2023
Gunnar Andersson
Kirkestevne Kirker Kirke Kirkefellesskap Sverige

Aktuelt

Under hösten firade Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro i Sverige 100 år. Förbundet bildades i Göteborg den nionde oktober 1923, vilket uppmärksammades i början av oktober, bland annat med högtidsgudstjänst i Vasakyrkan där förbundet bildades.

Vad är då Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro, och vad var syftet med dess bildande? Avsikten var, som man skrev i ett provnummer av Kyrka och Folk i november 1923, att ”kalla på den allmänna kyrkliga värnplikten. Här gäller det vår kyrkas evangeliska tro och liv”.

Bakgrunden var en utbredd rationalism som bland annat ifrågasatte Bibelns underberättelser, jungfrufödelsen och uppståndelsen och den liberala teologin som gjorde intåg på de teologiska fakulteterna och underminerade tilltron till Bibeln som Guds ord.

Samtidigt kom det ett växande motstånd från statsmakten. 1919 beslutade regeringen om en ny undervisningsplan för folkskolan där kristendomsundervisningen inskränktes och Luthers Lilla katekes förbjöds som lärobok. Ledande socialdemokrater var mycket tydliga med att de ville sekularisera kyrkan inifrån innan den sedan kunde skiljas från staten.

De som bildade Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro önskade att samla dem som ville bevara den bibliska tron och luthersk-apostoliska bekännelsen till kommande släkten, och låta mindre åtskillnader stå åt sidan. I portalparagrafen formuleras uppdraget att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp”.

Förbundet beslutade att ge ut en kyrklig månadstidning, Kyrka och Folk, och det är fortfarande en av organisationens viktigaste uppgifter. Kyrka och Folk fick stort genomslag och redan sommaren 1924 hade man mer än 10 000 prenumeranter. Under åren har böcker utgivits vida Kyrkliga Förbundets Bokförlag och kyrkliga uppbyggelsemöten hållits på olika håll i landet. Förbundet är också stiftare av Peter Isaac Beens Utbildningsstiftelse, PIBUS, som driver Församlingsfakulteten och LM Engströms gymnasium i Göteborg.

FBB:s ordförande Jan Bygstad gästade jubileet och talade på fredagens samling på Församlingsfakulteten under rubriken ”… men i Gosen var det ljust.” Föredraget, liksom gudstjänst och övriga programpunkter finns att se och höra på Youtube, om man söker på Kyrkliga Förbundet. Därefter gav Församlingsfakultetens rektor Torbjörn Johansson teologisk och principiell grund för prästutbildning.

Lördagens huvudpunkt var en högtidlig gudstjänst i Vasakyrkan ledd av biskop i Liepaja, Lettland, Hans Martin Jönsson. På eftermiddagen på LM Engströms gymnasium höll den finska riksdagsledamoten Päivi Räsänen anförande om rättsprocessen hon och biskop Juhana Pohjola varit föremål för och bakgrunden för densamma.

Därefter följde ett spännande panelsamtal kring ”Det andliga klimatet i folk och kyrka”. Ledarskribent Jacob Sidenvall var moderator för samtalet där professor Kjell O Lejon, biskop Roland Gustafsson och skribenterna Ivar Arpi och Susanna Birgersson deltog.

Efter tårtan höll ordföranden ett högtidstal och programmet avslutades med vesper ledd av biskop Bengt Ådahl.

Jubileumsdagarna var innehållsrika och givande och utgjorde ett gott avstamp för arbetet för tiden som ligger framför.

Gunnar Andersson, ordförande

Foto: Vestergårds Webb & Design

Kyrka och Folk skrev om jubileet och artiklarna kan läsas på dess webbplats. Fredagen: https://kyrkaochfolk.se/2023/10/30/kyrkliga-forbundets-100-arsjubileum/

Högtidsgudstjänsten: https://kyrkaochfolk.se/2023/10/30/lordagen-den-7-oktober/

Panelsamtalet: https://kyrkaochfolk.se/2023/10/30/kyrkliga-forbundets-100-arsjubileum-2/

Ordförandens högtidstal: https://kyrkaochfolk.se/2023/10/30/med-fadernas-tro-mot-framtidens-seger/