Liberale kirker dør, bibeltro kirker vokser

14.09.2022
Odd Sverre Hove
Aktuell kommentar Kirkelig situasjon Kirker Kirken Den Hellige Ånd Jesu lære Jesu liknelser Disippel Forskning Læreforskjeller Lære Læretilpasning

Aktuelt

Odd Sverre Hove

For noen år siden ble jeg gjort oppmerksom på visse kanadiske forskningsrapporter som tydet på det som overskriften sier: Liberale kirker dør, men bibeltro kirker vokser. Så vidt jeg forstår, er dette funn som er gjort i en type kirkevekst-forskning. Og så vidt jeg husker, dreier det seg om nokså statistisk signifikante trender.

Rent fagmetodisk er kirkevekst-forskning en type religions-sosiologi. Det vil si at forskningen er deskriptiv; den nøyer seg med å beskrive trender som fremgår av tallene. Slik forskning kan ikke fungere normativt. Den kan ikke ta stilling til om det er ønskelig at liberale kirker dør. Eller om det er ønskelig at bibeltro kirker vokser. I samme øyeblikk som du mener noe om de normative sidene av saken, har du forlatt den deskriptive – trend-beskrivende – forskningstypen. Da opptrer du som teolog, enten du vet det eller ikke. Det går ingen vei fra ER til BØR.

Jeg har selv ikke hatt anledning til å sette meg nøye inn i de kanadiske forskningsrapportene. Men jeg har likevel lett for å tro at de antagelig tegner er riktig bilde av trendene. Og da legger jeg rent teologiske synsmåter til grunn. Da beveger jeg meg fra det normative mot det deskriptive.

For i Bibelen lærer vi at kirkevekst er noe som virkes av Den Hellige Ånd alene. «Av seg selv bærer jorden grøde», sier Jesus i en kirkevekst-lignelse.

Dessuten lærer vi at Den Hellige Ånds menneskelige redskaper bare bærer Gud velbehagelige misjons-frukter hvis de er tro mot Jesu budskap i Det Gamle og Det Nye Testamentet og lever daglig i Den Hellige Ånds samfunn med Den treene Gud. Vi er Jesu sanne disipler bare hvis vi tar vare på ordet hans.

Ingen av oss kan kontrollere om den enkelte liberal-teologiske kirkelederen personlig lever i Den Hellige Ånds samfunn. Det spørsmålet kan vi ikke mene noe om. Men vi kan fra utsiden kontrollere om bispevedtak og kirkemøtevedtak stemmer med Bibelen og dermed er bibeltro.

Og når situasjonen i kirken ligner på et ras bort fra det som faktisk står i Jesu bud og forskrifter, da tror jeg det kan passe å ta i bruk de kanadiske forskernes betegnelse på slike kirker: De er blitt liberale.

Nylig sto det i overskriftene at medlemstallet i Den norske kirke har fortsatt å rase nedover på statistikken, sammenlignet med de opprinnelige 95 prosent av befolkningen – det som var medlems-situasjonen for et halvt århundre siden.

Vi kan ikke vite med sikkerhet at hele dette medlems-raset er en frukt av overgangen fra bibeltro kirkelighet til liberal kirke-virkelighet. Men det er sannsynlig at mye av det er av samme grunnleggende slag som det de kanadiske kirkevekstforskerne observerte. Og da handler det om Den norske kirkes pågående og vedvarende kirkedød.

For Jesu løfte i de mange bibelske misjonsbefalingene er rettet til disipler som er bibeltro: «Jeg er med dere alle dager».

Jesus har aldri gitt de liberale teologene og kirkemøtedelegatene noe tilsvarende løfte. Derimot har han varslet at det fins en type kirkebyggings-virksomhet som er kjennetegnet av at noen kirker bare er bygget av så uedle byggematerialer som tre, halm og stå. Den slags kirkelige byggverk brenner opp når ildprøven kommer.

Av Odd Sverre Hove

(Tidligere publisert i Dagen)