Lov om konverteringsterapi – kristen forkynnelse og sjelesorg skal bringes til taushet

24.11.2023
Flere undertegnere
Aktuell kommentar Stortinget Straffeloven Stat og religion Staten Straff Lovverk Kristne organisasjoner Kristen arv Kristen tro Sjelesorg Forkynnelse

Aktuelt

I desember skal det stemmes over lovforslaget om såkalt konverteringsterapi. (Foto: Firefly)

I desember skal det stemmes over lovforslaget om såkalt konverteringsterapi. Et samlet kristenfolk burde reise seg i bønn om at loven ikke blir innført. Gud kan lede kongers hjerter som vannbekker.

Vi følger analysen til Dagens redaktør om lovforslaget i sin lederartikkel 17.11.23: «Det vi snakker om er en slags renovasjonslov direkte innrettet mot uønskede religiøse ytringer. Man vil spre så mye usikkerhet at troende mennesker slutter å gi uttrykk for sine meninger og sin tro når det er snakk om kontroversielle spørsmål på samlivsområde.»

Forslag til ny § 270 i straffeloven lyder: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.» Strafferammen skal være inntil 6 år for det som kan defineres som grov form for konverteringsterapi (kilde: www.regjeringen.no).

I norsk kontekst vil loven i særlig grad være innrettet for å ramme kristen veiledning, forkynnelse og sjelesorg som mener at mennesket er skapt mannlig og kvinnelig, at det seksuelle samlivet er knyttet til ekteskapet mellom en mann og en kvinne, og som tar imot mennesker med homofile eller transseksuelle følelser til veiledning, sjelesorg og forbønn.

Dette fremgår bl.a. av lovforarbeidene i St.Prop. 132 L (2022-2023) hvor det står (kap. 3.2): «Bufdirs kartlegging kan tyde på at konverteringsterapi i Norge i hovedsak foregår i en religiøs kontekst (trossamfunn, religiøse organisasjoner og andre religiøse aktører) og i nære relasjoner (foreldre/foresatte og annen familie).»

Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at en vil bringe til taushet bl.a. kristne som tenker annerledes enn det som for øyeblikket er politisk korrekt. Lovforslaget går endog så langt at voksne, tenkende mennesker over 18 år ikke engang frivillig kan oppsøke kristen sjelesorg for å få hjelp til å håndtere ovenfor nevnte følelser. All slik aktivitet vil nå kunne straffeforfølges med en strafferamme på inntil 6 års fengsel.

Vi står her overfor en totalitær statsmakt som vil straffeforfølge religiøs tro og praksis helt inn i sjelesorgens og bønnens rom, og det endatil mellom voksne samtykkende mennesker.

Når kristne reiser seg mot denne loven, handler det ikke om at vi ikke vil behandle andre mennesker med respekt. Alle former for usunn stigmatisering og maktutøvelse må vi alltid ta avstand fra.

Det handler om at vi i kjærlighet vil hjelpe mennesker til et godt, sunt og rett liv ikke bare her i tiden, men først og fremst i evigheten. Vi vet at den som lever i strid med Guds vilje vil gå fortapt dersom man ikke omvender seg og tar imot Guds frelse i Jesus Kristus, før man forlater denne verden (1Kor 6:9-10; 1Joh 1:8-9). Gud tar imot alle syndere som vender om til ham, og det er glede i himmelen over hver synder som vender hjem.

Dette er en objektiv sannhet som har blitt åpenbart oss fra den eneste sanne levende Gud, som skapte himmel og jord og hvert menneske. Denne åpenbaring er gitt gjennom Den Hellige Skrift, Bibelen. Han skal en dag reise alle mennesker opp fra graven og holde dom i samsvar med sitt ord. Denne sannhet gjelder alle mennesker, også de som ikke tror den.

Lov om konverteringsterapi kan derfor ikke skremme den som er av sannheten, til å holde frem Guds ord på dette området. En vil med Daniels venner frimodig tale øvrigheten imot og si at vi ikke vil følge denne loven, eller ta hensyn til den (Dan 3). Når øvrigheten gir lover som pålegger oss noe som er i strid med Guds lov, da vet en kristen seg å være bundet av hans Ord som står over all jordisk myndighet og øvrighet (Apg 5:29). Vi kan for vår samvittighets skyld ikke la være å løfte frem sannheten, tro i kjærlighet.

Dette medfører i all korthet for en sann kristen, og for all sann kristen forkynnelse og sjelesorg:

1) Vi kan ikke slutte å tale om at mennesket er skapt mannlig og kvinnelig, og at ekteskapet er den eneste gudgitte ramme for seksuelt samliv.

2) Vi kan ikke slutte å omtale som synd det Bibelen kaller synd. Homoseksuelt begjær er synd. Det har det alltid vært og kommer det alltid til å være (Rom 1:26ff; 3Mos 18:22).

3) Vi kan ikke slutte å tale om at Jesus døde for all synd for å frelse oss fra syndens forbannelse, dom og straff. Dermed døde han også for all seksuell synd (1Joh 4:10).

4) Vi kan ikke slutte å tale om at det kun er ved omvendelse og tro på Jesus Kristus, og ved å komme inn i et liv under Guds nåde og kjærlighet, at syndens makt brytes i våre liv, og vi frelses fra syndens dom og den evige fortapelse.

5) Vi kan ikke slutte med, i all kjærlighet og omsorg å veilede våre barn og unge i denne sannhet ut fra Guds ord.

6) Vi kan ikke slutte med å ta imot mennesker som ønsker hjelp i møte med følelser knyttet til kjønn og homofili, i sjelesorg, til samtaler og bønn, enten de er over eller under 18 år.

7) Vi kan ikke slutte å forkynne sannheten til alle mennesker, på den måte og på de steder som Herren kaller oss til dette (Esek 3:18ff).

8) Vi kan ikke slutte med å forkynne at en dag skal Gud dømme levende og døde, og at den som her i tiden kom til tro på Jesus får evig liv i glede og herlighet, og den som ikke tok imot Jesus dømmes til evig fortapelse.

Det er trist at vi i det gamle kristne Norge trolig snart vil ha en lov som så tydelig retter seg mot kristen forkynnelse og sjelesorg, og truer med å straffe den med inntil 6 års fengsel.

Men det er ikke farlig med dem som lever i troen på Jesus, heller ikke om man blir ansett som en farlig fundamentalist, fratatt penger og andre goder i samfunnet eller satt i fengsel. Den som lever i samfunnet med Jesus ved troen på ham, lever under Guds nåde, velsignelse og beskyttelse. En kristen er seg bevisst at han ikke er av denne verden, og heller ikke vil bli tålt av denne verden, og derfor vil bli forfulgt for sin tros skyld.

Jesus sa: «En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere.» (Joh 15:20). «Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.» (Matt 5:11-12).

Det er verre med dem som står sannheten og den levende Gud imot. En dag skal hvert menneske personlig stilles overfor den levende Gud og svare for sitt liv. Da skal den som ikke har Jesus erfare at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

Per Bergene Holm (teolog og lektor)

Kristian Fagerli (forkynner)

Konrad Fjell (teolog og lektor)

Eivind Gjerde (teolog og lektor)

Johannes Kleppa (bibellærer)

Olav Hermod Kydland (teolog)

Øyvind Samnøy (forkynner)

Andreas Årikstad (teolog og lektor)