Luther og frelsesvissheten

07.10.2022
Christin Braw
Boksalg Bok Luthersk tro Lutherdom Luthersk tro og bekjennelse Luthers skrifter Luther Luthersk teologi Forskning Prest Systematisk teologi Teologi Bokomtale

Bokanmeldelse

"Tron är en levande och djärv förtröstan på Guds nåd" - Leif Erikson

Välgrundad visshet

Trons visshet är fokus för en ny bok om Martin Luthers teologi och undervisning. Författare är docent Leif Erikson, Vasa. Han firar nu sitt 50-årsjublieum som teologie studerande. Bland hans lärare finns Bengt Hägglund och Fredrik Cleve. En del av de 50 åren har han tillbragt som doktorand vid Åbo Akademi och som teologisk lärare inom Evangelieföreningen i Vasa. Det är alltså en hel mansålders studier som ligger till grund för hans nya bok Tron är en levande och djärv förtröstan på Guds nåd (SLEF media). Leif Erikson berättar att det var den finländske väckelseförkunnaren Fredrik Gabriel Hedberg (1811-1893) som satte honom på spåret med sin bok Från ovisshet till visshet. När den nyevangeliska väckelsen tog upp en själavård som leder till trosvisshet, anknöt den medvetet till Luthers förkunnelse. Leif Erikson visar hur denna verklighet var en central del av hans förkunnelse. Men, visar Leif Erikson, vissheten har två aspekter Först och främst är det en objektiv visshet, som bygger på en verklighet utanför oss: Kristi människoblivande, korset och uppståndelsen, Guds Ord och sakrament. Det finns också en subjektiv visshet, som innebär att vi enskilt och tillsammans säger ja till den objektiva vissheten. Denna subjektiva visshet blir ofta anfäktad. Detta innebar för Luther att vissheten blev angripen av demoner, ondskefulla andliga personligheter med förmåga att tränga sig in i människans och församlingens tankar och känslor. Och Gud tillåter detta! Det tillhör det obegripliga hos Gud, och detta är något som Luther varnar oss för att syssla med. I anfäktelsen – liksom i livet i övrigt – skall vi fästa blicken på det som Gud har avslöjat om sig själv genom att sända sin Son till världen. Det är därför Luthers teologi är så inriktad på Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Leif Erikson ägnar också ett helt avsnitt åt inkarnationen. Blicken på Kristus är det avgörande i kampen mot anfäktelsen, som också är en kamp för vissheten. Det är verkligen som bokens titel säger: ”Tron är en levande och djärv förtröstan på Guds nåd.” I det perspektivet är tvivel inte uttryck för intellektuell ärlighet, det är tvärtom en anfäktelse.

Med sin bok vill Leif Erikson presentera den finländska Lutherforskningen för en bredare skandinavisk läsekrets. Den finländska Lutherforskningen har vuxit fram ur samtalen mellan ortodoxa och lutherska teologer i Finland. I andra länder och internationellt bildar språkbarriären ett hinder för ömsesidig förståelse och inspiration, men i Finland finns både en evangelisk-luthersk kyrka och en ortodox, och båda talar finska. Dialogen dem emellan har starkt inspirerat många teologer och öppnat nya infallsvinklar. Det mest kända namnet är Tuomo Mannermaa. Den finländska Lutherforskningen har emellertid huvudsakligen trätt fram i finsk och tysk språkdräkt, men nu får vi genom Leif Eriksons verk en text som utan vidare är tillgänglig för hela Norden.

Christian Braw