Luther stærke sager

14.05.2017
Knut Alfsvåg
Martin Luther

Knut Alfsvåg svarer Finn B. Andersen på hans kommentar til hans anmeldelse av "Luther stærke saker"

Forsiden til "Luther stærke sager"

  • Les Finn B. Andersens kommentar til Knut Alfsvåg anmeldelse her.

Kjære Finn B. Andersen!

Takk for din reaksjon på min anmeldelse av din artikkel i Luther stærke sager. Det er alltid godt når det man skriver blir lagt merke til!

Jeg kjenner godt din webside lutherdansk.dk og setter stor pris på den. Jeg har både brukt den selv og vist til den ved mange anledninger, blant annet i min bok Møter med Luther.

Jeg er heller ikke uenig i det du positivt anfører i din artikkel. Jeg tror det er riktig at å si at for Luther er det slik at Jesus viser oss kjernen og realiteten i Guds kjærlighet. Det sitatet du anfører fra "Vår Gud han er så fast en borg" har jeg også selv mange ganger vist til for å understreke dette poenget. Oversettelsene demper gjerne skarpheten i Luthers utsagn her.

Det jeg oppfatter som kontroversielt i din artikkel, er påstanden om at det finner sted en forskyvning i Luthers gudsforståelse etter 1530, slik at Deus absconditus-tanken fra Operationes og De servo arbitrio blir borte. Den kritikk Karl Barth rettet mot Luther på dette punkt er altså ubegrunnet; etter 1530 har altså Luther en gudsoppfatning som i alt vesentlig stemmer overens med Barths. Du er hverken den første eller den eneste som hevder dette; bl. a. hevder Jan-Olav Henriksen noe tilsvarende i en artikkel om Luthers gudsbilde i Oxford Research Encyclopedia.

Jeg mener imidlertid at det ikke lar seg påvise noen slik endring i Luthers oppfatning. Både identifikasjonen av Faderen og Sønnen og Deus absconditus-tanken finnes tydelig uttrykt hos Luther både før og etter 1530. Hva det siste angår, gjelder det særlig Von den Konzillis und Kirchen fra 1539 og flere av de senere disputasene. For en redegjørelse for dette og den mer oppfattende problematikk dette er en del av, kan jeg vise til min artikkel “Impassibility and revelation: On the relation between immanence and economy in Orthodox and Lutheran thought.” Studia Theologica 68 (2014), 169-183.

Vennlig hilsen

Knut Alfsvåg