Luthers Lille katekisme - en menighetsutgave med de oldkirkelige bekjennelser og Augustana

07.03.2019
Ulf Asp
Bokanmeldelser Katekisme Den augsburgske bekjennelse De oldkirkelig bekjennelser Tidebønner Hustavlene Skriftemålet Veiledning Fadervår Trospraksis Luthers lille katekisme Overlevering Confessio Augustana Budene Dåp Nattverd

«Den menighet som ikke overleverer, vil ikke overleve» er blitt et treffende og ganske brennende aktuelt slagord. Den nye utgaven av den Lille katekisme med tillegg er en gave med tanke på formidling og overlevering av sunn, slitesterk tro og trospraksis.

"Luthers Lille katekisme - en menighetsutgave med de oldkirkelige bekjennelser og Augustana"

Harald Kaasa Hammer (HKH) har i mange år og med stor pedagogisk teft og evne, formidlet og aktualisert klassisk evangelisk-luthersk troslære. I flere omganger gjennom årene har han oversatt katekismen og ellers inspirert mange til å ta den i bruk som daglig trospraksis.  

HKH klassifiserer katekismen mer som en invitasjon til daglig troshandling enn lærebekjennelse. Og har dermed angitt hva han ønsker med den nye og uventet engasjerende katekismeutgaven utgitt på DELK-forlaget i 2018.

I en kort og svært lesverdig innledning om katekismen får han bl.a. fram:

- Den er først og fremst til bruk i hjemmet for mor eller far sammen med barna

- Den egner seg som hjelp til å ordne troslivet i familien

- Den er en hjelp til å svare på barnas spørsmål om troen

- Den både forklarer og gir praktiske øvelser – skrevet som en minibibel

- Den er til bruk for ulike tider på dagen og gjelder for de ulike rammer for livet

Med tanke på katekismens og Pontoppidans bruk i DELKs skoler presiserer HKH hva Luther ville når det gjaldt å lære utenat. Man har lært katekismen når man kan de fem hovedtekstene – og de får plass på èn A4 side. Spørsmål og svar er ment slik: Barna spør og de voksne kan forklare gjennom svaret (og ikke omvendt!)

HKH håper Lille katekisme kan få tilbake sin rolle som veileder til en lys og glad kristendom.

Etter innledningen får vi først del i de fem hovedtekstene nokså konservativt oversatt. Deretter kommer de fem tekstene med påfølgende spørsmål: Hva er det? / Hva betyr det? / Hvordan skjer det? etc. I svarene, særlig til budene, møter vi en noe friere oversettelse til et dagsaktuelt norsk språk. Innholdet føres nærmere livet og våre livserfaringer.  

F. eks. oversetter HKH svar til hva innledningen til Fadervår betyr slik: Gud inviterer oss til å stole på at han er vår rette Far og vi hans rette barn. Vi kan trygt og tillitsfullt be til ham, slik barn kommer med alt til sine foreldre. Stoffet formidles så det lett når både vårt sårbare indre og vår tørst etter liv.

Etter kapittelet om Dåpen og før Nattverd kommer avsnittet i katekismen som ofte ikke ble viet så stor oppmerksomhet: Skriftemålet. Det handler om å kunne bekjenne de synder vi vet om og føler i hjertet og å motta syndstilgivelsen av den vi skrifter for som fra Gud selv.

En av de gode fornyende trospraksiser som har fått en renessanse i vår tid, er tidebønn. En bønnepraksis som særlig har levd i utallige og ulike klostre verden over. Denne oversettelsen med og katekismens egen veiledning når det gjelder morgen-, kveldsbønn og bordbønner gjør det sannsynlig at Luther nettopp ville at tidebønns-tradisjonen skulle leve videre ikke bare i klostrene, men i det helt ordinære familielivet. Her rommer katekismen et svært viktig bidrag til fornyelse av et tros- og bønneliv midt i hverdagen - og midt i familien.

Katekisme-utgaven er utstyrt med gode illustrasjoner av Kjell Andersland. De er ikke bare gode å feste blikket på, men egner seg til å dvele ved sammen med tekstene. Når det gjelder Hustavlen blir vi f.eks. minnet om hva ordet ‘hustavle’ betyr: en tavle til oppheng sentralt i huset med sentrale Gudsord.

Katekismeutgaven har et tillegg som fortjener manges oppmerksomhet: De tre oldkirkelige bekjennelser og den bekjennelsen som ble til gjennom reformasjonen på 1500-tallet: Den Augsburgske bekjennelse. Her gir HKH først noen svært verdifulle informerende og inspirerende innledninger.

I en tid og en kirke-situasjon der det mer substansielle stoffet i vår tro lett kommer i skyggen til fordel for mer populære og ofte mindre Bibelbaserte impulser og strømninger, er denne utgivelsen av katekismen både høyst berettiget og en gave – gitt i klok omsorg fra både forfatter og illustratør.

Herved varmt anbefalt til daglig prioritert bruk!

 

Se også: