Male & Female: Embracing Your Role in God’s Design

15.11.2021
Sveinung Eriksen
Bokomtale Kjønnsforskjell Kjønn Skapelsesteologi Skapelsen Mann Mannlig og kvinnelig tjeneste Mann og kvinne Kvinne Ekteskap Ekteskapsforståelse

Bokanmeldelse

Male & Female: Embracing Your Role in God's Design

Male & Female: Embracing Your Role in God’s Design. Av Jonathan og Christa Petzold. Saint Louis: CPH, 2021. 166 sider.

I en tid der ekteskapet og forståelsen av mann og kvinne er under angrep både fra kristent og sekulært hold, kommer denne boken som en hjelp og forfriskende ressurs på luthersk mark. Jonathan Petzold er pastor loci i en luthersk forsamling i Illinois og hans frue, som også er teolog, er hjemmearbeidende mor for deres fire barn og har hjemmeundervisning for dem. Ekteparet Petzold har tilrettelagt boken for studiegrupper og den siste fjerdedelen inneholder en diskusjonsguide med både spørsmål og forslag til svar.

Boken begynner med tilstanden i paradiset og hvordan skapelsen som en god gave reflekterte Guds herlighet, og hvordan skapningene var designet til å nyte og behøve skapelsen. Lærdommen av dette – og at gudbilledlikheten ikke innebærer at menneskene ligner Gud fysisk, men kallelsmessig – forsøker forfatterne å applisere i en fallen verden, gjennom å utvikle hvordan mannens kall som hode og kvinnens kall som hjelper, skal speile Guds kjærlighet og omsorg for skapelsen. Dette skjer ved at alt som mennesker gjør, skal vise verden til Kristus og hans forsonende gjerning. Da er man med på å oppfylle misjonsbefalingen (Matt 28:18-20), som paret Petzold ser som nært sammenbundet med Adam og Evas kall i paradiset til å være fruktbare og oppfylle jorden, og å legge den under seg (1 Mos 1:28).

I motsetning til en mer lovisk måte å undervise på, der bud, regler og krav ofte framtrer dårlig skjelnet – mange ganger helt uten å la evangeliet kaste sitt lys over dem – forsøker forfatterne å la lovens tredje bruk være til oppmuntring for kristne mennesker som er gjenopprettet i Kristus. De vil hjelpe dem til å følge sitt kall som mann og kvinne i og utenfor ekteskap med å vise omsorg og pleie for skapelsen. Dette gjør at det underliggende i framstillingen igjen og igjen kretser rundt det å avbilde Gud etter at gudsbildet er gjenopprettet i Kristus. Alt bygger på det avgjørende fundament at alt vi er og har, er gitt og mottatt som gave. Dette synes jeg forfatterne lykkes godt med, og følelsen jeg satt med under lesningen var en glede over hva Gud har gitt, og en lyst til å ligne Kristus og oppfylle mitt kall.

Framgangsmåten i kapitlene er at man først oppmuntres til å lese den relevante teksten for emnet, før Skriftstykkets innhold utvikles med et pastoralt preg og med henblikk på hvordan det hører sammen med Guds store plan og verk i Kristus. Boken peker på Kristus både som forbilde og eksempel, men i særdeleshet som stedfortreder. Dette gjøres ut fra et tydelig evangelisk-luthersk ståsted, selv om det hovedsakelig er bibeltekstenes ordlyd og innhold, og ikke bekjennelsesskriftene man behandler.

Bokens kapitler leses nesten som bibeltimer og det teologiske innhold utlegges pedagogisk på ett grunnleggende nivå, selv om dette ikke på noen måte innebærer at innholdet er tynt, eller at teologer ikke skulle ha noe utbytte av det. Frukten er derimot at kristne mennesker med stort utbytte kan utvikle og fordype sin forståelse av Bibelens lære om mannlighet og kvinnelighet. Samtidig som de kan få hjelp til å gjennomskue tradisjonelle, sekulærprogressive, populære og misvisende stereotyper.

Da boken utgår fra mannlig og kvinnelig som avbilder av Gud, og ekteskapet som et bilde på Kristus og forsamlingen, er dette en bok som retter seg til menn og kvinner, både enslige og gifte. Den vektlegger derfor også hvordan ektefeller uten barn og enslige kan ta del i Guds oppdrag til sin kirke som menn og kvinner, gjennom å være kristne forbilder for yngre, undervise barn, delta i menighetsvirksomhet og i samfunnet på ulike måter.

Selv om forfatterne søker å framstille Bibelens lære om mann og kvinne, og ikke tar sitt utgangspunkt i vår tids oppfatninger, styrer de likevel ikke unna ladede temaer som for eksempel kvinners ordinasjon og homoseksualitet, misbruk/undertrykkelse i kristne ekteskap og familier, skilsmisse og gjengifte. Alt prøves utfra Guds gode orden i paradiset og settes i sammenheng med våre kall som kristne i en fallen verden og i Kristus ny skapelse. Dette opplever jeg at forfatterne gjør på en følsom, sjelesørgerisk og pastoral måte, der Kristus og hans gjerning for oss og i oss forkynnes klart utfra et evangelisk, nådemiddelbasert ståsted.

Selv om det oppstår spørsmåltegn i alle bøker man leser, som for eksempel hva forfatternes tanker om ekteskapsinstitusjonens fortsatte betydning på den nye jord innebærer, så er denne boken etter min mening en varm og dyp framstilling av Guds vilje med oss mennesker som skapt og designet til mann og kvinne, og den anbefales på det sterkeste.

Sveinung Eriksen