Mannen som forandret Norge

09.08.2020
Boe Johannes Hermansen
Bokanmeldelser Hans Nielsen Hauge Vekkelse Forkynnere Forfatter Norgeshistorie Kirkehistorie Vennesamfunn Samfunnsbygger Gründer Vekkelsesforkynner Alv Magnus

Alv Magnus har skrevet en viktig og engasjerende bok, som presenterer en av Norges største sønner, Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824), i forkant av 250-årsjubileet for hans fødsel som er 3. april 2021.

Alv Magnus: Hans Nielsen Hauge – mannen som forandret Norge

Boken er både lettlest, men går samtidig grundig til verks. Derfor må forfatteren bruke så mange som 360 sider, inkludert en fyldig litteraturliste. 

Bokens størrelse har selvsagt sammenheng med Hauges mange sider, som blant annet lekpredikant, forfatter, industrigründer og samfunnsbygger. Men selv om boka er stor, blir den aldri kjedelig. Magnus har en god penn og har evne til å gjøre stoffet både spennende og interessant. 

Det er ikke første gang Magnus skriver om Hauge. For 25 år siden utgav han boken «Veirydder med gnagsår». Forfatteren har magistergrad i religionssosiologi fra Universitetet i Oslo der hans studier av Haugevekkelsen og dens virkninger på det norske samfunnet munnet ut i en større avhandling. Magnus har fortsatt å studere sporene etter Hauge og den nye boken er derfor en utvidet og redigert utgave av den forrige.

Det er sagt og skrevet mye om Hauges enorme betydning. Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Rolvsøy slik: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie». Kirkehistoriker Einar Molland sier: «Hauge er den enkeltmann som har hatt størst innflytelse på vårt kirkeliv etter reformasjonen». 

Hvordan kunne Hauge få en slik betydning? Magnus viser til åndsopplevelsen som Hauge fikk bak plogen ute på åkeren 5. april 1796 - da han var 25 år gammel. Dette ble det store vendepunktet i Hauges liv. Forkynnervirksomheten begynte i hans hjem og nærmiljø, men allerede sommeren 1796 dro han til Oslo med manuskripter til to bøker han hadde forfattet. 

I årene 1797–1804 reiste han rundt i hele Norge. Han samtalte med mennesker han traff og forkynte Guds ord. Samtidig utfoldet han en rik forfattervirksomhet. Hauge er en av de mestproduserende forfattere Norge har fostret. Han skrev 33 bøker og skrifter som kom i et opplag på over 200 tusen, i en tid da Norge hadde en befolkning på 880 tusen mennesker.  I tillegg skrev Hauge et stort antall brev og utviklet et distribusjonsnett for spredning av litteratur som var uten sidestykke på hans tid.

Hauges forkynnelse tok sikte på menneskers omvendelse og helliggjørelse. Læreskriftene er polemiske mot prestenes forkynnelse. Han aksentuerte Guds lovs betydning for kristenlivet og kravet om lydighet mot Guds bud langt sterkere enn den lutherske ortodoksi hadde gjort. Hauge forkynte med kraft at tro uten gjerninger er død. Den etiske kjernen i hans tenkning utkrystalliserer seg i brorskapstanken, tjenesteoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken. Han tok den åndelige og den praktiske siden ved menneskets virkelighet på alvor ved alltid å kombinere ånd og hånd.

I Hauges fotspor utviklet det seg haugianske vennesamfunn som etter hvert preget det miljøet de levde i, både åndelig og innen handel og næringsliv. Gjennom sin virksomhet la Hauge grunnlaget for at mange i Norge begynte å tenke og handle selvstendig. 

Magnus får fram ulike sider ved Hauges kraftfulle forkynnelse og virksomhet. Han tar også frem noe av det Hauge ikke lykkes med, noe som er en styrke for boken.

Boken starter med kart over vandringsårene 1979-1804 og steder Hauge besøkte. 

Ekstra interessant er det siste hovedkapittelet om haugiansk påvirkning i den nye verden. Magnus har evnet å trekke linjene framover og utover, noe som er viktig. Og samtidig sier Magnus at det er flere spørsmål han ikke har gitt svar på, blant annet dette: «Hvordan kan det ha seg at den som brenner mest for evangeliet og bringe det ut til andre, møter slik opposisjon og regelrett forfølgelse fra kirkens prester og biskoper? Selv en så flittig og lojal kirkegjenger som Hauge fikk kjenne denne uviljen og ja, hatet, på kroppen. Hvorfor så de ham ikke som en alliert støttespiller? Jeg har berørt problemstillingen tidligere i boka, men temaet trenger en nøyere behandling», sier Magnus.

Mange har allerede gitt boka sin beste anbefaling. Det vil jeg også gjøre. En detalj, som likevel er viktig for flere: det er befriende å lese en bok som ikke skjemmes av trykkfeil. 

Kort sagt: Boka vil bli stående som et standardverk om Hauge. Boken gir nyttig kunnskap og den inspirerer - og ikke minst: den utfordrer! 

 

Alv Magnus: Hans Nielsen Hauge – mannen som forandret Norge

Proklamedia 2020

360 sider innbundet