Menneskeverd og Livsvernpris

27.04.2022
Jon Kvalbein
Aktuell kommentar Menneskeverd Menneskeliv Livssyn Abortgrense Abortdebatt Abort Abortlov Debatt

Aktuelt

Jon Kvalbein

Med interesse har jeg lest meningsutvekslingen om menneskeverdets grunnlag mellom generalsekretær Morten Dahle Stærk i organisasjonen «Menneskeverd» og professor emeritus Bernt T. Oftestad. Dette er en viktig debatt som bør føres videre. Jeg ønsker ikke å blande meg inn i den. Men jeg vil peke på at «Menneskeverd» hvert år deler ut Livsvernprisen til personer eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og livet fra befruktningen til en naturlig død. Hvordan skal «Menneskeverd» velge ut en kandidat som peker seg positivt ut når engasjementet for menneskeverdet er vurderingsgrunnlaget?

Stærk viser til at han er inspirert av filosofen John Rawls tenkning om «overlappende konsensus». Målet er å bygge allianser mellom mennesker med ulik tro for å oppnå enighet fra sak til sak. Oftestad påpeker imidlertid at borgeres helhetsoppfatninger om Gud, livet, rett og galt i Rawls tenkning er noe som hver enkelt godt kan ha privat. Men som politisk borger må man ikke påtvinge andre sine verdensanskuelser. Man må moderere seg, og slik kan man oppnå en fornuftig pluralisme, mener Rawls.

På mange områder i politikken er dette anvendelig. Men det finnes grunnleggende konflikter der det finnes syn som ikke lar seg harmonere. Som kristne må vi hevde at Gud har skapt alle mennesker med fullt menneskeverd. Han stiller oss til ansvar for vårt liv. Organisasjonen «Menneneskeverd» har røtter i kristen tro, der de ti bud står sentralt. Menneskelivet må beskyttes.

Likevel har Livsvernprisen i de senere årene blitt gitt til personer som forsvarer dagens abortlov. Dette er en sorteringslov som gir en vordende mor rett til å få avlivet sitt foster innen 12. svangerskapsuke dersom hun ønsker det. For tiden står vi fremfor en politisk diskusjon om denne grensen skal heves til 18. Skal Livsvernprisen også kunne gis de personer som går inn for dette? «Menneskeverd» kan ikke bare rette seg etter en flytende og illusorisk «konsensus». Her trengs en grundig diskusjon.

Dersom målet er å verne om menneskeverdet helt fra befruktningen, bør Livsvernprisen gå til noen som fremstår som et forbilde i denne kampen.

Jon Kvalbein