Messeordning for SKG

22.01.2005
Nomen Nescio
(Ressurser) Liturgi

DEN HELLIGE MESSE

MESSEORDNING FOR SKG etter høringsrunde 1998 og veilederkollegiets bearbeiding 1998 og 1999.

INNLEDNING

 

 

1. Inntog med salme

 

2. Innledning

 

P: I Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn.

M: Amen.

 

Eventuelt inngangsord.

 

3. Syndsbekjennelse

 

P: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder.

A: Hellige Gud, himmelske Fader, se i nåde til meg arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst

i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene.

Amen.

 

4. Kyrie Alternativt kan også synges et kyrie litani.

 

M: Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg.

Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg.

Kyrie eleison. Hellig Ånd, miskunne deg.

 

Eller:

 

F: Kyrie eleison.

M: Kyrie eleison

 

F: Kriste eleison.

M: Kriste eleison.

 

F: Kyrie eleison

M: Kyrie eleison.

 

 

5. Gloria Utgår i advents- og fastetiden.

 

P: Ære være Gud i det høyeste,

M: Og fred på jorden blant mennesker

som har Guds velbehag.

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg,

vi opphøyer deg, vi hyller deg for din store

herlighet , Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader.

 

Herre Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, Guds lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss,

du som sitter ved Faderens høyre hånd,

hør vår bønn. For du alene er hellig,

du alene er Herren, du alene er den høyeste,

Jesus Kristus med Den hellige Ånd,

i Faderens herlighet.

Amen.

 

Eller i annen form.

 

ORDETS LITURGI

 

 

6. Hilsen

 

P: Herren være med dere.

M: Og med din ånd.

 

7. Kollektbønn

 

P: La oss alle be. Dagens kollektbønn.

M: Amen.

 

8. Gammeltestamentlig lektie

 

... Slik lyder Herrens ord.

M: Gud være lovet

 

 

9. Graduale (eller salme)

 

 

10. Epistel

 

... Slik lyder Herrens ord.

M: Gud være lovet

 

 

11. Halleluja/Tractus (evt. salme)

 

12. Evangelielesning og preken

 

(D: Herre velsign meg.

P: Herren være i ditt hjerte og på dine lepper,

så du verdig og rett kan forkynne hans evangelium: I Faderens og Sønnens + og Den hellige Ånds navn.

D: Amen.)

 

D/P: Herren være med dere.

M: Og med din Ånd.

D/P: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten ….

M: Ære være deg, Herre.

 

Etter lesningen:

 

D/P: Slik lyder det hellige evangelium.

M: Lovet være du, Kriste.

 

 

13. Trosbekjennelsen Kan synges/leses uten filioque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kirkebønn Alternativt kan synges et litani.

 

P: La oss be for kirken og verden og takke Gud for hans godhet.

D: Vi takker deg fordi du i din store nåde

har gitt oss å høre hjemme i din kirke på jorden.

 

Gud, vi er ringere enn all den miskunn og trofasthet du har vist mot oss;

Vi har syndet mot deg og vært ulydige mot dine bud, og ikke æret ditt navn i verden slik som vi skulle, men vi ber deg for vår Herre Jesu Kristi skyld: Forlat oss våre synder, rens oss fra all urettferdighet og gi oss din Hellige Ånd,

så vi kan vandre i hellighet for ditt åsyn,

og strekke oss etter det som er foran.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

D: Se, o Gud, i nåde til din kristne kirke,

gjør henne enig og sterk,

bevar henne i sannheten. Vekk opp de sovende,

og før de atspredte tilbake.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

D: Driv arbeidere ut til din høst,

samle inn hedningenes fylde og Israels rest.

Vær deres styrke som lider trengsel

for Jesu navns skyld.

Gjør vel mot dem som gjør ondt mot oss.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

D: Vi ber deg for alle land og folk:

La din grøde rikelig komme over markens grøde,

over all ærlig næring, over alt edelt håndens

og åndens arbeid.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

 

D: Opphold med din allmektige hånd all øvrighet og sett den til en velsignelse for folkene.

Mett alle fattige og hungrige med daglig brød,

og gled alle glade givere.

Gi fred på jorden og fred i hjertene.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

D: Bo, o Gud, i alle hjem med din kjærlighet og fred.

Velsign ekteskapet og vern om dets hellighet.

Vær en støtte for dem som står alene,

og et vern for alle foreldreløse.

Led vår ungdom på dine veier.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

D: Hold din vernende hånd over barnet i mors liv.

Gi syke og sorgfulle lindring og trøst,

vær nær hos dem som kjemper med døden.

Miskunne deg over alle mennesker.

Gud, vi ber deg,

M: Herre, hør vår bønn.

 

P: Vi lover og priser ditt hellige navn, og takker deg for ethvert kristent menneske som i din tro og din frykt har forlatt dette liv

og nu er hjemme hos deg.

Vi ber deg i ydmykhet: Gi oss med dem og leve og dø i Herren, så vi og med dem kan nå til livets oppstandelse.

Det ber vi deg om vår Gud og Fader,

ved Jesus Kristus vår Herre.

M: Amen.

 

 

NATTVERDFEIRINGEN

 

15. Fredshilsen

P: innleder med f.eks. flg. ord:

Kristus er vår fred; han som døde på korset

og der drepte fiendskapet.

 

Herrens fred være med dere alltid.

M: Og med din ånd.

P: Hils hverandre med fredens tegn.

 

 

16. Offertorium

 

Enten:

P: Velsignet være du, Herre, all skapnings Gud.

Av din rikdom har vi mottatt det brød som vi bærer frem for deg,

en frukt av jorden og av menneskers arbeid, som for oss blir livets brød.

M: Velsignet være Gud i evighet.

 

P: Velsignet være du, Herre, all skapnings Gud.

Av din rikdom har vi mottatt den vin som vi bærer frem for deg,

en frukt av vintreet og av menneskers arbeid,

som for oss blir frelsens kalk.

M: Velsignet være Gud i evighet.

P: Kom Hellige Ånd og velsigne disse gaver +

som vi har beredt på dette hellige alter.

M: Amen. Ja, kom du Hellige Ånd.

P: Brødre og søstre, la oss be om at Gud, den allmektige,

må se i nåde til oss og våre gaver.

Herre Gud, himmelske Fader,

Din er jorden og det som fyller den.

Av ditt eget gir vi deg tilbake.

Ta imot oss og våre gaver for Jesu Kristi skyld.

M: Amen.

 

 

Eller:

P: Herre Gud, himmelske Fader,

din er jorden og det som fyller den.

Av ditt eget gir vi deg tilbake.

Ta imot oss og våre gaver for Jesu Kristi skyld.

M: Amen.

 

 

Eller:

P: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og

æren og makten; for du har skapt alle ting, og fordi du ville, var de til og ble de skapt.

M: Amen.

 

Eller:

P: Alles øyne vokter på deg, Herre, og du gir dem

deres føde i rette tid. Du opplater din hånd og

metter alt levende med velbehag.

Herre Gud, Himmelske Fader, signe oss og disse dine gaver som vi mottar av din milde godhet.

Ved Jesus Kristus, vår Herre.

M: Amen

 

 

 

17. Prefasjon

 

P: Herren være med dere.

M: Og med din Ånd

P: Løft deres hjerter.

M: Vi løfter våre hjerter til Herren.

P: La oss takke Herren vår Gud.

M: Det er verdig og rett.

 

P: I sannhet, verdig og rett er det, vår skyldighet og vår frelse at vi alltid og alle vegne takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud,

ved Jesus Kristus, vår Herre,

 

Variabelt ledd

Kirkeårsuavhengig:

- han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og gjort oss til et kongerike, til prester for Gud sin Fader.

 

- han er det levende brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv, så den som kommer til ham aldri skal hungre, og den som tror på ham aldri skal tørste.

 

Advent:

 

- han som for vår skyld ble menneske, for at vi ved ham skulle bli dine barn, frelst ut av mørket og inn i ditt underfulle lys.

 

Julen og åpenbaringstiden:

 

- i ham har du åpenbart din herlighet i verden,

så lyset skinner i våre hjerter.

 

Fastetiden:

 

- han som elsket oss og gav seg selv for oss, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død.

 

Skjærtorsdag:

 

- han er det levende brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv, så den som kommer til ham aldri skal hungre, og den som tror på ham aldri skal tørste.

 

 

Påsketiden:

 

- han er det sanne påskelam, som ved sin død tilintetgjorde døden, og ved sin oppstandelse

gav oss det evige liv.

 

Kristi himmelfartsdag og Trefoldighets fest:

 

- han som for opp til himmelen og nu troner ved din høyre hånd og alltid går i forbønn for oss.

 

Pinse:

 

- han som ble opphøyet til din høyre hånd og mottok Den hellige Ånd som han

har utøst over oss.

 

Trefoldighetstiden:

 

- han som du sendte til frelse for verden,

for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne

det evige liv.

 

 

Felles avslutning

 

Ved ham lovsynger englene din herlighet,

og din menighet i himmelen og på jorden

priser ditt navn med samstemmig jubel.

Med dem vil også vi forene våre røster

og tilbedende synge:

 

 

18. Sanctus:

 

M: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot,

All jorden er full av din herlighet,

Hosianna i det høyeste.

Velsignet være han som kommer, i Herrens navn.

Hosianna i det høyeste.

 

19. Eukaristibønn

 

P: Ja hellig er du, himmelens og jordens skaper,

og med de himmelske hærskarer vil vi lovprise deg.

Uten ende er din miskunn og evig ditt herrevelde.

Du skapte mennesket i ditt bilde, og jorden gav du oss i varetekt for at vi skulle tjene deg.

Da vi syndet mot dine bud forkastet du oss ikke for alltid.

Med Abraham innstiftet du din pakt og lovet alle jorden din velsignelse i ham.

Så høyt har du elsket verden at du i tidens fylde sendte din enbårne Sønn, han som oppfylte din vilje

og beredte deg et hellig folk.

Han var lydig inntil døden, ja korsets død.

På den tredje dag oppstod han fra de døde og gav verden liv og legedom.

Og for at vi ikke skal lenger skal leve for oss selv, men for han som døde og oppstod for oss,

sendte han fra deg, Fader, barnekårets Ånd.

Derfor bønnfaller vi deg:

Velsign oss med all Åndens velsignelse.

Hellige ved din Ånd dette brød og denne vin,

at de på ditt ord og løfte må bli vår Herre Jesu legeme og blod, han som bød oss å feire dette måltid.

 

(Timen var kommet, da du, hellige Fader,

ville herliggjøre ham, og likesom han hadde elsket sine egne som var i verden,

således elsket han dem inntil enden.)

 

 

For, i den natt da han ble forrådt,

tok han et brød, takket deg, brøt det,

gav disiplene og sa:

 

TA OG ÉT DET,

DETTE ER MITT LEGEME SOM GIS FOR DERE.

GJØR DETTE TIL MINNE OM MEG.

 

 

Likeså tok han kalken etter måltidet,

takket, gav dem og sa:

 

DRIKK ALLE AV DEN.

DENNE KALK ER DEN NYE PAKT I MITT BLOD,

SOM UTØSES FOR DERE OG FOR DE MANGE

TIL SYNDENES FORLATELSE.

GJØR DETTE, SÅ OFTE SOM DERE DRIKKER DET,

TIL MINNNE OM MEG.

 

Enten A

P: Troens mysterium.

 

M: Din død forkynner vi, Herre,og din oppstandelse lovpriser vi inntil du kommer.

Eller: Kristus døde, Kristus stod opp,

Kristus skal komme igjen.

 

P: Barmhjertige Fader, vi står for ditt åsyn med dette brød og denne kalk, og ber deg: se ikke på våre synder, men kom din Sønn ihu, han som elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, deg til en velbehagelig duft. I troen på hans oppstandelse forkynner vi hans gjenkomst i herlighet.

 

M: Amen, ja kom, Herre Jesus.

 

 

Eller B:

P: Troens mysterium.

 

M: Din død forkynner vi, Herre,

og din oppstandelse lovpriser vi inntil du kommer.

Eller: Kristus døde, Kristus stod opp,

Kristus skal komme igjen.

 

P: Hellige Fader,

med dette brød og denne kalk ihukommer vi for ditt åsyn din Sønns lidelse og død til vår frelse.

Han er det sanne offerlam som elsket oss, og med sitt blod fridde oss fra våre synder.

I troen på hans oppstandelse forkynner vi

hans gjenkomst i herlighet.

 

M: Amen, ja kom, Herre Jesus.

 

 

Eller C:

P: Troens mysterium.

 

M: Din død forkynner vi, Herre,

og din oppstandelse lovpriser vi inntil du kommer.

Eller:Kristus døde, Kristus stod opp,

Kristus skal komme igjen

 

P: Hellige Fader,

med dette brød og denne kalk påminner vi deg om

din Sønns lidelse og død til vår frelse.

Og i troen på hans oppstandelse

forkynner vi hans gjenkomst i herlighet.

M: Amen, ja kom, Herre Jesus.

 

 

20. Avsluttende lovprisning.

P: Vi ber deg:

 

Enten:

Gi oss som tar imot Kristi legeme og blod

å fremstille oss selv som et levende og

hellig offer, deg til behag.

Bevar oss i Åndens enhet og fredens sambånd.

Hold din vernende hånd over vår biskop..., våre prester, diakoner og alle dine tjenere.

Unn oss - med Guds mor, den salige jomfru Maria, med patriarker og profeter, med apostler og martyrer - å dele arvelodd med de hellige i lyset.

Kom ihu alle som er døde i Kristi fred

og hvis tro du alene kjenner, (især …NN).

Skjenk dem en bolig i lyset og gi dem evig glede.

Lytt i nåde til bønnene fra dem du her samler om ditt alter.

Forén vår bønn med bønnene fra din menighet i himmelen og på jorden, og med forbønnen fra Kristus, vår store yppersteprest, som alltid ber for oss, inntil han kommer med seier, som Herre over alle ting.

 

Ved ham og med ham og i ham, tilkommer deg, allmektige Fader, i Den hellige Ånds enhet,

all ære og herlighet, nu og alltid og til evig tid.

 

M: Amen.

 

Eller:

 

Gi oss som tar imot Kristi legeme og blod,

å samles til ett i Den hellige Ånd,

så vi sammen med alle dine hellige

- fremfor alt Guds mor, den salige jomfru Maria,

apostlene og martyrene

(og den hellige...hvis dag vi i dag feirer) - kan få arve det evige liv i ditt rike.

Gi oss med hele din kirke enhet og fred,

så vi alle med en røst kan lovsynge ditt hellige navn, Fader, Sønn og Helligånd,

nu og alltid og til evig tid.

M: Amen.

 

21. Fader vår.

 

Enten:

P: I Den hellige Ånd og sammen med hele ditt folk

våger vi å be den bønn din Sønn selv har lært oss:

 

Eller:

P: I tillit til Herrens bud og veiledning ber vi :

 

M: Fader vår,

du som er i himmelen,

Helliget vorde ditt navn,

Komme ditt rike,

Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød

og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere,

og led oss ikke inn i fristelse,

men fri oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Fractio

 

22. Agnus Dei

 

M: Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.

 

P: Se det Guds lam, som bærer verdens synder.

Salig er de som er kalt til Lammets bryllup.

 

M: Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord,

så blir min sjel helbredet.

 

23. Altergang Evt. salme.

 

24. Tilsigelsesord

 

P: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus,

som nu har gitt dere sitt hellige legeme og blod,

hvormed han har gjort fyldest for alle deres synder,han styrke og oppholde dere derved i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere.

M: Amen.

 

25. Takkekollekt for nattverden

 

P: Vi takker deg, Herre allmektige, evige Gud,

fordi du har vederkveget oss med dine salige gaver. Nu ber vi deg at du ved disse dine gaver

vil styrke vår tro på deg, og gjøre den innbyrdes kjærlighet brennende mellom oss, og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for din Sønns,

Jesu Kristi, vår Herres skyld.

 

M: Amen.

 

UTSENDELSE

 

26. Velsignelsen

 

P: Herren være med dere.

M: Og med din Ånd.

 

P: Herren velsigne deg og bevare deg,

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig,

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

M: Amen.

 

P: Messen er til ende. Gå i fred.

M: Gud være lovet.

 

27. Uttog med salme.

 

(SKG 1999)