Om den trellbundne viljen og Lutherboken

11.08.2017
Knut Alfsvåg
Bokanmeldelser Martin Luther Reformasjonen Luthersk teologi

I anledning av årets jubileum har DELK-forlaget besørget nyutgivelser av disse to bøkene, som må kunne betegnes som klassikere.

Forsiden til "Lutherboken"

Forsiden til "Om den trellbundne viljen"

Martin Luther, Om den trellbundne viljen: Oppgjøret med Erasmus av Rotterdam. Til norsk ved Inge Lønning. DELK-forlaget 2017. 255 s. 278 kr.

Svend Lerfeldt, Lutherboken. DELK-forlaget 2017. 178 s. 249 kr.

 

Luther betegnet selv Om den trellbunde vilje som en av sine viktigste bøker. Å få den utgitt på nytt er derfor et valg som er lett å forsvare; lesningen av denne boken gir en uerstattelig anledning til et møte med det Luther selv omtalte som «sakens kjerne». Oversettelsen av Den trellbunde vilje er hentet direkte fra Luthers Verker i utvalg, bind 4, fra 1981. Det er et godt valg; Inge Lønnings var en svært god Luther-oversetter og arbeidet grundig med dette stoffet. (Denne anmelder fulgte i sin tid et seminar Lønning ledet over Den trellbunde vilje mens han arbeidet med oversettelsen.) Det er så vidt jeg kan se ikke gjort noen endringer i hans tekst; tvert imot er den gjengitt så nøyaktig at en til og med følger sideombrekkingen både i innledning, hovedtekst og merknader. Det gjør at en også har beholdt 1981-tekstens løpende henvisninger til originalteksten i Weimar-utgavens bind 18. For den som har bruk for det, er det derfor enkelt å finne fram til de aktuelle passasjer i den latinske grunnteksten.

Til dette har forlaget føyd en innledning som går utover Lønnings mer historisk orienterte innledning ved å si noe mer om bokens aktuelle teologiske betydning, blant annet illustrert med et dikt av John Donne (død 1631), også det i norsk oversettelse. At det aktuelle og det tidløse her glir over i hverandre, kommer slik tydelig fram. Avslutningsvis har man tatt med en litteraturliste delt opp i innføringslitteratur og litteratur til videre studium. Både studenter og andre som ønsker å fordype seg i emnet, har her fått et godt redskap i hende.

Lutherboken er et nytrykk av en bok som opprinnelig ble utgitt på dansk i 1967. Det er en kronologisk ordnet kildesamling til Luthers liv med noen korte kommentarer. Her er det altså Luther selv som kommer til orde hele tiden, selv om utgiverens perspektiv selvsagt merkes i gjennom de tekster som er valgt ut. Tekstene er satt sammen slik at det er mulig å lese boken som en slags biografi. Likevel gjør den nok mest nytte for seg når det kompletteres med andre framstillinger, eller brukes som oppslagsbok for å finne de sentrale Luther-tekster til ulike aspekter ved hans virke. Også denne boken har henvisninger til den grunnspråklige Weimar-utgaven, noe som sterkt øker bokens verdi som oppslagsbok. Boken er også forsynt med et sakregister.

Boken kom første gang på norsk i 1977 ved at Egil Sjaastad oversatte de danske tekstene uten å gjøre noe selvstendig arbeid med oversettelser av Luthers tyske og latinske tekster. Det er denne utgaven DELK-forlaget nå har gitt ut på nytt uten noe annet tillegg enn et kort forord hvor en sier at det er det en har gjort.

Det er grunn til å være takknemlig til DELK-forlaget for arbeidet med å gjøre disse to bøkene, viktige og sentrale på ulike måter, lett tilgjengelige for nye generasjoner av lesere. Her er det mye å hente for enhver som ønsker å lære Luthers tenkning og virke bedre å kjenne. Takk også til forlagene bak de opprinnelige utgavene, Gyldendal og Lunde, for velvilje når det gjelder å få tekstene utgitt på nytt.

VID vitenskapelige høgskole, 11. august 2017

Knut Alfsvåg