Ordinasjon med integriteten i behold

21.06.2024
Boe Johannes Hermansen
For Bibel og Bekjennelse FBB FBB formann Læreforskjeller Ordinasjon Ordinasjon av kvinner Biskop Apostolisk praksis Apostolisk Guds Ord Bibelen

Uttalelse fra FBB

Bispemøtet i Den norske kirke vedtok høsten 2020 at ingen vil bli ordinert til prestetjeneste som ikke tilkjennegir fullt alter- og tjenestefellesskap med kvinnelige prester og biskoper. (Se: Microsoft Word - BM kollegialitet 2020 FINAL.docx (kirken.no)) Dette innebærer en helt ny holdning fra Den norske kirkes side til kandidater med et apostolisk embetssyn. Ordningen med kvinnelige prester ble i sin tid innført i Den norske kirke mot et overveldende flertall blant biskopene og uten legitimitet i den kirkelige overleveringen, og etter sterkt press fra politisk hold. Kirkens gamle syn som hadde vært rådende i 1900 år, var en hovedgrunn til at det nye synet lenge ikke ble ansett for å ha noen normerende kraft for andre som lot seg ordinere.

FBB bekjenner seg til Bibelens lære og apostlenes overlevering som sier at prestetjenesten er forbeholdt menn. Denne overleveringen er det i dag nødvendig å minne om. For prestekandidater med et tradisjonelt embetssyn representerer Bispemøtets vedtak et press til å gå på akkord med egen integritet. Har man et tradisjonelt embetssyn, utfordres man til å inngå kompromiss og forhandle om Bibelens lære ved inngangen til den hellige tjenesten. Dette vil skade samvittigheten og frimodigheten i prestegjerningen. Vi finner derfor å anbefale unge menn som kjenner kall til prestetjeneste eller som allerede forbereder seg til dette, å overveie nøye hvilke omkostninger det vil ha å gå inn i tjeneste i en slik kirke.

Det ligger et stort alvor i at apostolisk tro og praksis ikke lenger er tillatt i Den norske kirke. Her vil vi minne om at den kristne samvittigheten er bundet av Guds ord og ikke kan la seg binde av andre autoriteter. Samtidig ønsker vi å peke på de mulighetene som finnes for tjeneste og ordinasjon utenfor Den norske kirke.

Den kristne kirke vil i årene som kommer fremdeles ha stort behov for prester som holder fast på Bibelens ord, apostlenes autoritet og de lutherske bekjennelsene. Vi oppfordrer derfor dem som opplever å ha kall til prestetjeneste, å vurdere å søke samtaler med evangelisk-lutherske biskoper utenfor Den norske kirke som viderefører Bibelens lære og kirkens apostoliske tradisjon.

St.Hans 2024

For sentralstyret i FBB

Jan Bygstad, formann

Erik A.H. Okkels, nestformann