Peter Beyerhaus til minne

30.01.2020
Flere personer
Aktuelt Minneord Peter Beyerhaus Tysk kirkeliv Økumenikk

Peter Beyerhaus døde 18. jan 2020, 90 år gammel. Han var fra Tyskland, interesserte seg tidlig for misjonsteologi og tok sin doktoravhandling i Uppsala om de unge kirkenes selvstendighet. I flere år var han misjonær i Sør-Afrika, sammen med sin svenske kone.

Peter Beyerhaus

I tiden fra 1966 –1997 var han professor i missiologi ved universitetet i Tübingen. I 1972 stiftet han Theologischer Konvent der Konferenz Bekennender Gemeinschaften. Leseren vil ane at det her dreier seg om bekjennelsestroskap. 

Allerede rundt 1970 var Beyerhaus kjent som en av de tyngste kritikerne av Kirkenes Verdensråd (KV). Han tok et markant farvel med KV etter møtet i Bangkok i 1973. Da skrev han boken Eksperimentet i Bangkok. Mange mente han overdrev kritikken, men dokumentasjon var sterk.

På 1970-tallet ble han flere ganger invitert til Norge for å delta på den såkalte «Misjonskonferansen for ungdom» på Fjellhaug i Oslo. Hans svenske språk og noe akademiske språkføring gjorde nok at noen falt av lasset. Men foredragene til Beyerhaus vakte stor oppmerksomhet. Hans fagkunnskap og hans markerte og begrunnede kritikk av kirke-ekumenikken ga positiv gjenklang i Misjons-Norge. Av kirkens ledere var det særlig biskop Utnem som delte Beyerhaus’ syn i mange spørsmål. For øvrig møtte han sterke motinnlegg kirkelig hold.

I likhet med Wisløff så Beyerhaus svakheter ved Lausannebevegelsen (etablert i 1974). Et ja til sannheten krever et nei til vranglæren, hevdet de og mente Lausanne var for forsiktig. Men begge satte pris på mye av det som skjedde i Lausanne-regi. 

Flere av foredragene fra Fjellhaug-konferansene finnes i bøkene Misjon – Guds redningsaksjon og Jeg står i gjeld. Lunde forlag sørget for oversettelse både av debattboken Eksperimentet i Bangkok og den meget lesverdige Uendret oppdrag som var en enkel, men grundig gjennomgang av misjonsperspektivet i NT.

Beyerhaus hadde skarp analytisk evne. I Tyskland betydde han mye for misjonsbevegelsen og hadde mange tillitsverv. Men noe gjennomslag for hans linje ble det ikke i bredden av tysk kirkeliv. Han var en omgjengelig mann og kunne komme studentene nær. 

Beyerhaus hadde for øvrig en del kontakt med pave Benedikt, især den tiden han ‘bare’ var teologen Ratzinger.. 

Nå er hans tjeneste over. Men hans engasjement for bibelsk misjon har satt spor. Hans skrifter vil fortsatt være til inspirasjon og skjerpe tanken. Hans klarhet og vilje til å la Skriften alene bestemme i misjonsteologien, var prisverdig. Fred over hans minne. 

Egil Sjaastad

Till minnet av Peter Beyerhaus

Professor Dr Dr Peter Beyerhaus, Gomaringen, har gått ur tiden. Han sörjs närmast av hustrun Ingegärd samt fem barn med familjer.  Peter Beyerhaus föddes 1929 Neuenkränich, Mark Brandenburg (nuv. Kranic Gorny i Polen). Hans far var aktiv inom Bekännelsekyrkan, den del av den evangeliska kyrkan som i kamp med den nazifierade kyrkoledningen verkade för att bevara kyrkans identitet. Peter fick uppleva hur hans far modigt trädde upp offentligt mot en nazistisk agitator. I gymnasiet gjorde Peter en livsavgörande upplevelse. Han och en romersk-katolsk kamrat var de enda som vågade ta debatt med en nazistisk lärare. Ur denna gemensamma kamp växte fram en samhörighet, som höll hela livet, över konfessionsgränserna. Detta kom att prägla Peters vision: Bekännelseekumenk. 

Peter Beyerhaus disputerade för Bengt Sundkler i Uppsala 1956. I Sverige fann han också sin hsutru Ingegärd Kalén från Tingstad. Han blev promoverad till jubeldoktor i Uppsala 2007.  1955 prästvigdes han i Berlin av Otto Dibelius och verkade sedan bl.a. som präst i Linköpings stift samt som missionär i Sydafrika. 1965 blev han professor i Tübingen. Hans ämne var missiologi.

Peter Beyerhaus hade i hög grad vänskapens gåva. Bland hans vänner fanns Joseph Ratzinger; de var båda professorer i Tübingen samtidigt och höll kontakt även sedan Ratzinger blivit påve. Det internationella kontaktnätet blev värdefullt när den internationella sammanslutningen av bekännelsegemenskaper bildades 1969. Barndomens och ungdomens erfarenheter av en totalitär stat gav honom redskap att förstå mycket av det nutida samhället. Hans vän Walter Künneth talade om Den andra kyrkokampen. Beyerhaus var inspiratören till Frankfurter Erklärung om den kristna missionen. Den fick ett internationellt gensvar och ledde fram till Lausanne-rörelsen. Kritiskt granskade han gender-teologin. Peter Beyerhaus fullföljde sin fars kamp för kyrkans identitet.

Sverige var viktigt för Peter Beyerhaus. Han tillbringade varje sommar i Norra Sandsjö på det småländska höglandet, där han tillhörde kretsen kring Hjelmserydsstiftelsen.

Christian Braw

I anledning prof. dr. Peter Beyerhaus’ død 

«Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner» 1 Tim 6,12. 

Herren Gud kalte den 18. januar 2020 sin tjener prof. dr. Peter Beyerhaus hjem til seg i sitt evige rike. 

Peter Beyerhaus etablerte i tillegg til Konferansen for bekjennelsestro fellesskap (KBG) også Den internasjonale konferansen for bekjennelsestro fellesskap (IKBG). Inntil 2009 var han president i IKBG, deretter IKBGs ærespresident. 

Fra 1966 stod Beyerhaus, professor ordinarius i misjonsvitenskap og økumenisk teologi ved Universitetet i Tübingen, i kirkekampen, mot en liberal, ideologisert og tidsåndsorientert teologi som satte spørsmålstegn ved Bibelens autoritet, som relativiserte den kristne bekjennelsen til den eneste sannhet i evangeliet og tilpasset den til flertallsmeningen. I kampen mot tidens falske lære anså han seg selv, de bekjennelsestro fellesskapene og IKBG for å være i vekterens posisjon. I dette var den økumeniske dimensjonen, å fremme et kristosentrisk bekjennelsesøkumene over konfesjonsgrensene, særlig viktig for ham. Han oppfattet at han her sto sammen med de bekjennelsestro representantene for Den katolske, ortodokse, anglikanske og orientalske kirke, og også med frikirkenes representanter. For mange bekjennelsestro kristne betød han et fast holdepunkt, orientering og styrke i troen. Han var for disse deres hemmelige biskop. Som modig bekjenner sto han som en klippe i brenningene. 

Med ærbødighet takker vi for den veiretningen Gud har vist oss gjennom prof. dr. Peter Beyerhaus’ tjeneste. Hans åndelige testamente vil bli stående som en forpliktelse for IKBGs arbeid. Måtte Herren skjenke ham det han trodde på. «Requiescat in pacem!»
Måtte det evige lys skinne for ham. 

Pastor Ulrich Rüβ
President i IKGB/ICN 

(Fra IKBGs hjemmeside, tirsdag 23. januar 2020)

(Oversatt fra tysk av Astrid Sagnes)

Evangelikal teolog  

Misjonsforsker professor Beyerhaus er død  

Gomaringen (idea) – En av Tysklands internasjonalt mest kjente evangelikale teologer og profilert forsvarer av det bibelske misjonsoppdraget er død: Misjonsforskeren prof. Peter Beyerhaus (Gomaringen ved Tübingen) døde den 18. januar, kort tid før han ville ha fylt 91 år. 

Som pensjonist engasjerte Beyerhaus seg stadig mer for et «kristosentrisk bekjennelsesøkumene» som etter hans oppfatning omfatter alle bekjennende kristne, uavhengig av deres konfesjonelle bakgrunn. Ved flere bekjennelseskonferanser førte han sammen høyt rangerte representanter fra så vel protestantiske og ortodokse kirker som fra Den romersk-katolske kirke.

Ved disse ble det vedtatt erklæringer om åndelige feilutviklinger i Europa, om kristenforfølgelser i islamske land og om den trinitariske gudsforståelsen. «Frankfurt-erklæringen» fra 1970, som Beyerhaus initierte og var med på å formulere, ble det teologiske grunnlaget for det bibeltro misjonsarbeidet. I 1974 var han med på etableringen av Lausanne-bevegelsen for verdensevangelisering. 

Innsats for Konferansen for bekjennelsestro fellesskap

Prestesønnen, som var født i Hohenkränig ved Berlin, var etter å ha tatt doktorgraden i tiden 1957 til 1965 misjonær for Berliner Mission i Sør-Afrika, først som leder for Det lutherske teologiske college i Uphumulo (Natal). Etter dette ble han kalt til professoratet for misjonsvitenskap og økumenisk teologi ved Universitetet i Tübingen. Han hadde dette professoratet helt til han i 1997 gikk av med pensjon. 

Han var med og grunnla, og var fra 1972 president for, det teologiske konventet i Konferansen for bekjennelsestro fellesskap i Tysklands evangeliske kirker. Fra 1978 til 2009 fungerte Beyerhaus som formann i Den internasjonale konferansen for bekjennelsestro fellesskap (IKBG) og utgiver av tidsskriftet Diakrisis. Han var etter dette ærespresident for sammenslåingen. 

Han arbeidet som gjesteprofessor ved flere universiteter i inn- og utland, bl.a. ved Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel, ved Yonsei-universitetet i Seoul (Sør-Korea) og Trinity Evangelical Divinity School (TEDS) i Deerfield, Indiana, USA. Fra sistnevnte mottok han også en æresdoktorgrad. 

Første leder for Albrecht-Bengel-Haus

Ved siden av sin virksomhet ved universitetet var Beyerhaus fra 1970 til 1974 den første lederen for Albrecht-Bengel-Haus i Tübingen, som han i 1970 hadde vært med på å grunnlegge. Denne institusjonen er bærer av den württembergske pietismen, og den feiret sitt 50-årsjubileum nettopp på hans dødsdag. Fra 1989 tjenestegjorde Beyerhaus som leder for Freie Hochschule für Mission i Korntal ved Stuttgart (i dag Akademie für Weltmission). 

For enheten i Jesu menighet

Den tidligere formannen i Deutsche Evangelische Allianz, pensjonert sokneprest prof. Rolf Hille (Heilbronn) beskrev Beyerhaus overfor Evangelische Nachrichtenagentur idea som en «overbevist økumeniker». Denne lutheraneren kjempet hele livet for enheten i Jesu Kristi menighet, uten noen gang å stille spørsmålstegn ved Den hellige skrifts sannhet: «Hans innsats for de bibel- og bekjennelsesorienterte bevegelsene var forbundet med hans knivskarpe analyse av arbeidet og teologien til Kirkenes Verdensråd.» Beyerhaus deltok på mange internasjonale konferanser og generalforsamlinger i Kirkenes Verdensråd: «Bak de evangelikales oppgjør med Kirkenes Verdensråd lå i vesentlig grad hans bidrag.»

Formannen i teologisk kommisjon i Den internasjonale konferansen for bekjennelsestro fellesskap (IKBG), sokneprest Werner Neuer (Schallbach ved Lörrach), sa til idea at Beyerhaus «som misjonsforsker representerte en bibelsk-frelseshistorisk og trinitarisk konsipert oppfatning av misjon som han i tilslutning til Gustav Warneck og Karl Hartenstein utfoldet i tallrike vitenskapelige artikler og i sitt hovedverk ‘Er sandte sein Wort’ [Han sendte sitt ord] fra 1996.» Neuer var fra 1990 til 1997 Beyerhaus’ siste assistent i Tübingen. 

En hemmelig biskop for mange

Pastor Ulrich Rüβ, president i IKGB, uttalte at de bekjennelsestro fellesskapene med Beyerhaus hadde mistet en av de markante fedrene som grunnla dem. Ifølge Rüβ sto Beyerhaus fra 1966 «i kirkekampen, mot en liberal, ideologisert og tidsåndsorientert teologi som undergravde Bibelens autoritet, relativiserte bekjennelsen til den eneste sannheten i evangeliet og tilpasset den i dens vesentlige fundamenter til flertallsmeningen.» «I kampen mot tidens falske lære» anså han seg selv og de bekjennelsestro fellesskapene for å være i vekterens posisjon. Som kampklar bekjenner og teolog hadde han ikke bare venner: For mange bekjennelsestro kristne var han et orienteringspunkt og en hjelp i troskampen, ja, deres hemmelige biskop.»

Beyerhaus var i 64 år gift med Ingegärd (89), som stammet fra Sverige. Paret giftet seg i 1955 på hennes fødested Tingstad ved Norrköping. De ble kjent med hverandre som studenter i 1951 i Uppsala. Paret hadde fem barn, tretten barnebarn og to oldebarn. 

(Oversatt fra tysk av Astrid Sagnes)

20. januar 2020

Kilde