Pinseteologi

14.07.2023
Ole Fredrik Kullerud
Bokomtale Pinsemenigheter Teologi Teologihistorie Ekklesiologi Ledelse Karismatikk Norsk kirkeliv Kvinnelig prestetjeneste Naturvitenskap

Bokanmeldelse

Knut-Willy Sæther & Karl Inge Tangen (red.), Pentekostale perspektiver

Knut-Willy Sæther & Karl Inge Tangen (red.)

Pentekostale perspektiver (Kyrkjefag Profil nr. 23)

Bergen: Fagbokforlaget 2015

259 s.

Som en ny ansats i forhold til tidligere motstand mot høyere utdannelse og teologi har representanter for Pinsebevegelsen allerede i noen år reflektert systematisk over sin teologi. Pentekostal teologi er for lengst et felt for forskning og utdanning ved det som tidligere hette Menighetsfakultetet. Pentekostale perspektiver (utgitt i 2015) er en samling selvstendige artikler, på et par punkter i noen grad overlappende. Innledningsartikkelen til redaktørene setter det pentekostale fagfeltet i perspektiv.

Nyttig er Jan-Åke Alvarssons komparative «översikt av pentekostalismens historia i Norden från 1906 till i dag». Historisk innsikt gir også særlig Birger Løvlie, Rakel Ystebø Alegre, Ralph Meier, Asbjørn Simonnes, Truls Åkerlund og Kirsti Thuseth Gunnestad i artikler om pinsevekkelsen både internasjonalt og nasjonalt. Meier peker på den betydelige motstanden som pinsebevegelsen møtte i Tyskland, noe som kaster lys over kraftig motstand fra konservativ protestantisk side opp mot vår tid mot kirkesamfunnet og de karakteristiske åndsmanifestasjonene.

Spørsmålet om den såkalte «åndsdåpen» går igjen i flere bidrag, men behandles spesifikt av Øyvind Gaarder Andersen. Noen av artiklene har systematisk-teologisk og praktisk-teologisk tematikk, som Terje Hegertuns om ekklesiologien og artikler om ekklesiologi hos Lewi Pethrus (Tommy H. Davidsson), pentekostale ledelsesformer (Truls Åkerlund), kvinnelige lederskap (den nevnte artikkelen til Gunnestad), karismatisk lederskap (Tangen) og en artikkel om pentekostalt bidrag til vitenskapelig dialog på et allment, naturvitenskapelig plan, Amos Yong (Sæther).

Det er berøringspunkter mellom pentekostalismen og den karismatiske bevegelse i den romersk-katolske og evangelisk-lutherske kirke, og på dette feltet gir ikke minst Simonnes’ artikkel interessant kunnskap.

Ole Fredrik Kullerud