Prekenutkast - Første rekkes evangelier

16.05.2023
Kåre Svebak
Prekenhåndbok Prekenforberedelse Preken Prekenembetet

Prekenhåndbok

Kåre Svebak

Fra forordet:

Med dette bidrag vil jeg komme prester til hjelp i prekenforberedelsen, og lekfolk til hjelp under det folkekirkelige frafall fra Bibel og bekjennelse. Lange avstander hindrer dem fra regelmessig kirke- og altergang. Sammen med «Ordets del» i høymessen kan man etter tekstlesningene lese et prekenutkast utformet med sikte på privat bruk. «Lesemessen» er et supplement til samlingen om Ord og Sakrament på Guds kirkes ubeskårne grunnvoll, lagt i begynnelsen.

Kåre Svebak

Arendal mai 2023.