Retningslinjer for ”FBBs lærefond”

01.09.2018
FBB
Aktuelt

Av 1. april 2004

Opprettelse og formål

FBBs sentralstyre har opprettet et Lærefond med utgangspunkt i flere større gaver til formålet. Følgende retningslinjer er utarbeidet:

Lærefondet er en frukt av velsignelse og skal brukes til Herrens ære (2 Kor 9, 5; 8, 19).

Fondet har Den hellige skrift og de lutherske bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin bruk. Lærefondet skal danne grunnlag for en vitenskapelig lærestol/lærevirksomhet som står uavkortet på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesgrunn. Fondet skal være rettet inn mot menn med kall til å gjøre prestetjeneste i evangelisk-lutherske kirkesamfunn som står på Bibelens og bekjennelsens grunn og gi undervisning og veiledning som utruster barn, kvinner og menn til å utføre sin tjeneste så Kristi legeme bygges opp. Midlene kan gi grunnlag for opprettelse og drift av et kurs- eller studiesenter for å realisere lærevirksomhetens mål. Tildeling av stipendier kan også være et virkemiddel.

Lærevirksomheten skal fremme følgende mål:

Den skal

- fremme aktiv Bibel- og bekjennelsestroskap.

- vekke og øke forståelsen for innholdet i Guds uavkortede åpenbaring gjennom Det gamle og Det nye testamentes profetiske og apostoliske skrifter.

- vekke og øke forståelsen for innholdet i de oldkirkelige og lutherske bekjennelsesskriftene.

- fornye Kirken som Jesu legeme ved sann forkynnelse av evangeliet og rett forvaltning av sakramentene.

- fremme en rett tjenestedifferensiering mellom menn og kvinner i samsvar med Den hellige skrift og kirkens lære og tradisjon fra den eldste kirke.

- verge menigheter mot dogmatiske og etiske villfarelser.

- styrke For Bibel og Bekjennelses posisjon som teologisk veilederinstitusjon.

- hjelpe personer som blir forfulgt for Jesu skyld.

Ett eller flere av disse kriterier skal legges til grunn ved anvendelse av lærefondets midler.

Grunnkapital og fondets størrelse

Lærefondets grunnkapital er de beløp som til enhver tid er gitt til fondets formål – for tiden 3 200 000 kroner. Grunnkapitalen skal investeres for å gi best mulig vekst og/eller avkastning. Grunnkapitalen skal ikke forbrukes. Fondets avkastning/vekst kan tilbakeføres til fondet for en tid og/eller benyttes helt eller delvis til å realisere formålet når det legges til rette for det.

Sentralstyret vil arbeide for å øke grunnkapitalen slik at den gir muligheter for økt aktivitet for formålet.

Disposisjon og regnskap

Lærefondet disponeres av sentralstyret i For Bibel og Bekjennelse. Det kan brukes midler til planlegging og prosjektering for å realisere formålet.

Bankkontoen/verdipapirkontoen hvor beløpet skytes inn, betjenes etter vedtak i FBBs sentralstyre av den til enhver tid sittende formann, og sekretær eller en annen person som fremgår av vedtak i sentralstyret.

Det føres eget regnskap for fondet atskilt fra FBBs ordinære regnskap.

Sentralstyret gir årlig rapport til generalforsamlingen i For Bibel og Bekjennelse om disponeringen av fondet og dets avkastning. Fondet underlegges årlig revisjon av autorisert revisor.

--

Retningslinjene for lærefondet av 1. april 2004 er vedtatt av Sentralstyret i sak 24/2004, 24. mai 2004