Sammen for Bibel og bekjennelse

13.04.2005
Sigurd A. Svendsen
(Ressurser) Bekjennelse

Alle kristne er prester for Jesus Kristus. Det har vi lært av våre lutherske fedre. De hadde lært det i Bibelen: Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys" (1Pet 2,9).

Helt siden Hans Nielsen Hauges dager og frem til i dag har denne sannhet dannet grunnlag for en myndig og bevisst legmannsvirksomhet i vår kirke. Den har vært til stor velsignelse. "Om troen frøs og hadde trange kår i kirkehuset, så overlevde den på bedehuset" (Bo Giertz). De troende visste hva de skulle høre etter når forkynnelsen lød. Hører vi overhyrdens røst her? Stemmer det som sies med det som Bibelen lærer? Dersom det ikke gjør det, vil vi ikke gå dit og ikke høre. Malte forkynneren Kristus for våre øyne som den som betalte prisen i vårt sted, for våre synders skyld? Forkynte han lov og evangelium og formante mennesker til å omvende seg og ta imot Jesu nåde ved troen på ham som døde og stod opp for oss? Da takket de Gud. Da strømmet de til for å høre enten det var i kirkehus eller på bedehus.

Kristne er ikke så bevisst på å prøve læren i våre dager. Kanskje skyldes det at man faktisk ikke kjenner den godt nok? Kanskje skyldes det at de kristne ikke lenger leser Bibelen slik som tidligere? Da kan man ikke vite hva som er kristen tro og lære. Da sier mange: "De lærde er uenige. De tolker Bibelen forskjellig. Hvordan skal jeg, en stakkars lekmann og -kvinne, kunne ta stilling til det som står til debatt?"

Det er bare Bibelen som kan fortelle oss hva som er kristen tro og lære. Bare Bibelen kan si oss hva som er kristelig. Du har jo en Bibel. Ta og les. Katekismen har du også. Her får du hjelp til å forstå hvordan Bibelen skal forstås. De gamle bekjennelser hjelper deg til å tro og bekjenne sammen med hele den kristne kirke til alle tider, hva som er rett tro og lære. "Alle bøker og lærer tar vi med til Bibelen for å holde dom over dem der", sier Martin Luther. Det gjelder fortsatt.

Vi kan ikke gi etter for dem som sier at vi får gi litt etter og ikke stride så hardt om lærespørsmål, for å bevare enhet og kjærlighet. Luther har et ord å si til denne holdningen: "Nei, min kjære mann, kom ikke til meg med fred og en enighet ved hvilken vi taper Guds Ord. Dermed vil også det evige liv og alt være tapt. Det gjelder ikke å vike for å gjøre mennesker til behag. Alle ting må vike for Ordet, det være seg venne eller fiende. Ordet er ikke gitt oss for den ytre og for den verdslige freds skyld. Det er gitt oss for det evige liv. Det er Ordet eller læren som må skape enhet og kristent fellesskap. Er bare Ordet ens og felles, så skal nok det andre komme av seg selv. Men mangler det enhet her, så blir det likevel ingen enighet ut av det".

FBB ønske å stå sammen med alle kristne som har denne ene, sanne tro. Vi innbyr til fellesskap, enhet og samarbeid med alle som vil være med i den gode strid for Bibel og bekjennelse. Da har vi allerede enhet. "For til kirkens sanne enhet er det tilstrekkelig å være enig om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning" (Den augsburgske bekjennelse, artikkel VII).

Vil du være med og gjøre enheten synlig i vår kirke? FBB vil!