Sammen på åndelig vandring

13.04.2005
Svenn Martinsen
(Ressurser) Liturgi

Hva er mer naturlig enn å gå sammen om å lage vandregudstjenester? Vandregudstjenester er ofte prosjekt man har samarbeidet med de nærmeste medarbeiderne om. Nå åpner det seg en anledning til å bidra i en større sammenheng.

Kapellan Svenn Martinsen på Sotra (bildet)er alt godt i gang med å samle inn nye ordninger for vandregudstjenester som er utviklet i ulike miljø. Dette er en del av FBBs prosjekt "Det kristne livet - livets vandring". Prosjektet støttes av Kirkerådet gjennom en bevilging fra Opplysningsvesenets Fond.

Ikke i skuffen

- Det er mange som har utarbeidet slike ordninger, og de er altfor verdifulle til å bli liggende i en skuff etter én eller to gangers bruk, sier Svenn Martinsen entusiastisk. Nå har vi satt oss fore å samle inn og redigere - eller eventuelt bearbeide videre - opplegg for vandringer/ vandregudstjenester for ulike anledninger i løpet av kirkeåret. Disse oppleggene skal sikte på ulike grupper. Det kan være en ordinær gudstjenesteforsamling, konfirmanter sammen med en forsamling, familiesamlinger eller -leirer eller andre grupperinger som vil bruke vandring som liturgisk, dramatisk eller pedagogisk form.

Martinsen går til oppgaven med erfaring som kommer godt med, både som sentralstyremedlem i FBB og veileder i SKG, Region Vest. Bak seg har han en styringsgruppe oppnevnt av FBBs sentralstyre. Den består av FBBs formann Olav Myklebust og redaktør Anders Hoel Paulsen. De begrunner dette prosjektet med klare behov:

Klare behov

Menighetene står overfor store utfordringer når det gjelder å leve ut og formidle kristen kunnskap og kristenliv i en samfunnsmessig kontekst. Mange mennesker savner gode sosiale fellesskap. Det rår også uvitenhet og forvirring om hva den kristne tro er og innebærer. Betydelige grupper føler seg fremmedgjort i forhold til gudstjeneste og menighetsliv og deltar bare i forbindelse med kirkelige riter som dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Mange steder er søndagsskolen marginalisert, og når bare et fåtall. Samtidig savner både enkeltpersoner og familier et sosialt og åndelig fellesskap som kan gi en dypere forankring for liv og tro. Menigheter og kristne organisasjoner står overfor store utfordringer når det gjelder å legge til rette for gode folkelige arenaer som kan formidle kristen kunnskap og åndelig fellesskap.

Med en slik bakgrunn er det behov for å utvikle pedagogiske tiltak som kan gi fellesopplevelser og engasjere deltagere på tvers av aldersgrenser og på tvers av familiestrukturer. Slike tiltak kan virke integrerende, og motvirke individualisering og fremmedgjøring overfor menighets- og organisasjonsliv. For å nå slike målsettinger kan våre naturlige omgivelser i høyere grad brukes som arena, og knyttes sammen med kirkehuset som Guds hus og sakramentalt rom.

Det er god kristen tradisjon at livlige sosiale sammenkomster også gir rom for møtepunkter med Bibelens personer, tekster og hendelser. Fellesskapet ber, lovsynger, fremfører bibelspill og er i bevegelse i rom og tid. Å fornye og videreføre slike tradisjoner er en stor utfordring. Det er behov for strukturerte fellesopplevelser med bibelsk - åndelig - innhold uten at det nødvendigvis er gudstjenester i vanlig forstand.

Samle erfaringer

Mange har erfaringer med slike arrangementer. Men forberedelsene er ofte arbeidskrevende og fordrer nettverk som medfører at mange kvier seg for å gå i gang. Ofte blir gode tiltak engangsfenomener og kommer ikke siden i omløp. Dette tiltaket ønsker å samle, bearbeide/utforme og formidle ideer til ferdige opplegg som siden kan gjennomføres lokalt uten langvarige og omfattende forarbeider .

"Vandringer eller vandregudstjenester" er en vesentlig del av det pedagogiske opplegget. Det kan dreie seg om leirvandring, byvandring, kirkevandring, pilegrimsvandring, vandring i "det hellige land" og til "hellige steder" med innlagte episoder som forener vandring og fortelling (halaka og hagadda). "Livets vandring" handler om å gå på Veien, i Sannheten og for Livet. Tiltaket forutsetter at det finnes eller opparbeides en sosial gruppe på et gitt sted eller i en gitt sammenheng, en gruppe som i fellesskap ønsker å gjennomføre en slik liturgisk og pedagogisk dugnad.

Flere mål

På denne bakgrunnen setter styringsgruppen opp en rekke mål for dette tiltaket. Målene formuleres til å:

 • - styrke feiringen av kirkelige høytider.
 • - gi bibelsk substans til sammenkomstene.
 • - gi kristent innhold og form til sosiale samvær.
 • - levendegjøre kristen kunnskap og kristenliv.
 • - skape sammenheng og vekselvirkning mellom hverdagens omgivelser og hellig rom og hellig tid.
 • - gjøre kristne ytringer naturlige også utenfor kirkerommet/bedehuset ved å bruke det offentlige rom.
 • - få frem dramatisk/liturgisk handling.
 • - gi byggende fellesopplevelser og utføre liturgisk "dugnad" for og med hverandre til Guds ære.
 • - øke forståelsen for Bibelens og gudstjenestens sammenheng med det daglige liv og vår symbolverden.
 • - gjennom vandring ("halaka") utvikle en form for fortelling ("hagadda").

Gruppa tenker seg en rekke ulike typer opplegg. For eksempel ser en for seg opplegg for leirvandring, enten den gjennomføres i reirområdet eller som byvandring. En kan også tenke seg selvstendige byvandringer, for eksempel i tilknytning til spesielle merkedager. Videre: man kan ta hele kirkehuset i bruk til vandringsgudstjeneste. En kan også tenke seg pilegrimsvandring, i "det hellige land" og til hellige steder.

Aktuell bruk

En rekke bruksområder peker seg ut for slike liturgiske vandringer:

 • - Sommerleirer. Ulike organisasjoner kan bruke vandringene som middel til å formidle sine spesielle anliggender. (F. eks. israelsmisjon, misjonsselskaper).
 • - Ungdomsleirer/konfirmantsamlinger. Konfirmantene formidler vandringen - liturgi ved konfirmanter. (Kanskje særlig bruk av kirkerommet).
 • - Pinsesamlinger. Fornyelse av pinsen som kristen høytid. Natur og klima i Norge gir spesielle muligheter på dette tidspunktet. Det er gammel tradisjon mange steder med pinsesammenkomster. Vandringer aktiviserer fellesskapet.
 • - Vandregudstjenester/ liturgi for helgendager: St. Sunniva (Sunnivadagen), St Olav, (Olsok 29. juli). St. Nikolaus (6. desember.)
 • - Vandringer innen rammene av mer ordinære menighetsgudstjenester ved spesielle dager i kirkeåret. (Pilegrimsmesse. Advents- og fastegudstjenester.)
 • - Pilegrimsreise til Israel f. eks. i fastetiden - Gå Jesu siste åtte dager i Jerusalem. Eller pilegrimsvandring til Selje. Eller i Nidaros i forbindelse med Olsok.

Publisering

Prosjektledelsen arbeider i retning av en enkel og fleksibel måte å publisere det materialet som er innsamlet og tilrettelagt, slik at det skal bli enklest mulig å ta det i bruk. Om den økende bruken av PC-er og tilgangen til Internett også åpner for utradisjonell publisering, står ennå igjen å se.