Skeiv teologi

21.07.2020
Jon Kvalbein
Bokanmeldelser Seksualitet Kjønn Familie FRI Natur Feminisme Frigjøringsteologi Skeiv ungdom Seksuell orientering Skeiv teologi

Begrepet «skeiv» (engelsk: «queer») brukes i dag om personer som ikke finner seg til rette med inndelingen av mennesker i to kjønn og innarbeidede betegnelser for seksuell orientering.

Queer Theology. Beyond Apologetics

I den skeive verden finnes det ingen normer for kjønn, seksualitet og familie. Enhver seksuell aktivitet som ikke undertrykker andre, blir akseptert.  Alle samlivsformer blir godtatt. I Norge fremmes dette synet særlig av organisasjonen «Fri - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» og dens ungdomsorganisasjon «Skeiv Ungdom».

Kristen tro og teologi har avvist seksuell omgang utenom det livslange, offentlig anerkjente og monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne. Men nå fremmes «skeiv teologi» av liberale teologer som vil hevde at skeiv livsførsel og kristen tro lar seg forene. En av disse er Linn Marie Tonstad. Hun foreleser i systematisk teologi ved Yale Divinity School i Connecticut, USA, og er ansatt som professor II ved Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo. Hennes bok «Queer theology» har som mål å formidle hva den skeive teologien dreier seg om.

Ikke få skeive teologer har stått frem som apologeter. De vil vise at Bibelen aksepterer skeiv teori og praksis. Fordi alle mennesker er skapt etter Guds vilje, anerkjenner Han alle slags seksualiteter og samlivsformer, hevder noen. Andre peker på bibelske personer som de mener hadde et homoseksuelt forhold: David og Jonatan, Ruth og Naomi, ja, til og med Jesus og Johannes. Tonstad har lite til overs for en slik apologetisk strategi.

Tonstad misliker en argumentasjon som forutsetter at kjønn og seksuell orientering er medfødt. Hun slutter seg til Simone de Beauvoirs berømte ord: «Man er ikke født som, men blir, en kvinne.» Tonstad aksepterer ikke at det bare finnes to kjønn. Hun viser til Patrick Chengs bok «Radical Love» som sier at kristendom er et budskap om radikal, grensesprengende kjærlighet. Hun er imot å inndele virkeligheten i binære kategorier: mann/kvinne, natur/kultur, sant/falskt, lys/mørke osv. Gal 3,28 brukes til støtte for at skillene er borte. Her er ikke jøde/greker, slave/fri, mann/kvinne, heteroseksuell/homoseksuell. Gud inkluderer alle. I Kristus er det full frihet. Skeiv teori ønsker å «denaturalisere» virkeligheten og vil vise at bruk av binære begreper binder oss til å tenke to kjønn. Det er galt å tenke at noen er «født sånn». Og vi må tenke nytt om hva som er rett og galt.

Tonstad er særlig opptatt av tenkningen til Marella Althaus-Reid (1952-2009), som kom fra Argentina, men ble professor i Skottland. Hun kombinerte frigjøringsteologi og feminisme, og kjempet imot det hun betraktet som underkuende kapitalisme og seksualmoral på mannens premisser. «Skeivhet er noe som tilhører Gud ... og mennesker er guddommelig skeive av nåde.» Althaus-Reid utfordrer teologer til å satse på denne sannheten.

Tonstad erkjenner at Althaus-Reids teologi er helt materialistisk, både når det gjelder forutsetninger og innhold. Hennes tenkning har røtter i religionskritikken til Ludwig Feuerbach og Karl Marx. Marx tok oppgjør med kjernefamilien, som knyttet barna til deres biologiske foreldre. Religion er opium for folket, Undertrykkelsen skjer ved hjelp av teologi, som finner opp begreper som synd og frelse, lærte Marx.

Skeiv teologi er inspirert av marxismen og vil avsløre og bekjempe kapitalismen. Skeiv teologi vil fremheve Guds engasjement for å frigjøre mennesker fra slaveri og fattigdom og kjempe for økonomisk og sosial rettferdighet. Å kjempe  imot hetero-normaliteten og den idealiserte kjernefamilien er for skeiv teologi et ledd i en frigjøringkamp for å få anerkjent andre uttrykk for seksualitet og familieliv.  Althaus-Reids er revolusjonær og ønsker en full revisjon av hele vår virkelighetsoppfatning.

Tonstad erkjenner at det ikke finnes noen enhetlig beskrivelse av forholdet mellom teologi og skeiv teori. Hun advarer også sine lesere om at skeiv teori er vanskelig tilgjengelig. Om dette skyldes teorien selv, hennes formidling eller leserens fatteevne skal jeg ikke uttale meg om. Boka hennes er i alle fall ikke egnet som lesestoff på badestranden.

Teologi har gjennom tidene vært forstått som et fagområde der det er forutsatt at Gud eksisterer og at Gud har åpenbart seg gjennom Den Hellige Skrift. Såkalt «skeiv teologi» synes å ha et så perifert forhold til Skriften at den ikke kan kalles teologi. Skeiv teori har heller ikke feste i forskning innenfor andre fagområder. Den fremstår som en sekterisk postmoderne konstruksjon av smittsom karakter. Det blir spennende å se om den får samme skjebne som AKP (ml)-bevegelsen fikk i sin tid, fordi den står altfor fjernt i forhold til vanlige folks virkelighetsforståelse.

   

Linn Marie Tonstad

Queer Theology. Beyond Apologetics

Cascade Books, 2018

Hft. 159 s.

(Tidligere publisert i Dagen)